Dansk-engelsk oversættelse af "afvise"

DA

"afvise" engelsk oversættelse

DA

afvise {verbum}

volume_up
Derfor bør vi afvise denne anmodning om uopsættelig forhandling.
It is for that reason that we should reject this request for urgent procedure.
Men at afvise budgettet på nuværende tidspunkt, ved førstebehandlingen er helt forkert.
But to reject the budget at this stage, at first reading, is totally wrong.
Hemmelige cirklers styre betyder bureaukrati, og det må vi kategorisk afvise.
Rule by secret cliques is called bureaucracy, and we must reject that unequivocally.
Ligeledes bør vi under afstemningen i morgen klart afvise, at væsentlige dele af forordningen skal annulleres.
In the same way, when we vote tomorrow, we should give a clear rebuff to the idea of deleting essential parts of the Regulation.
Men vi kan ikke permanent lade os afvise af Kommissionen, som om vi ikke have noget demokratisk ansvar over for vore vælgere.
However, we cannot be constantly rebuffed by the Commission as if we had no democratic accountability to our constituents.
afvise (også: affeje, ignorere)

Eksempelsætninger "afvise" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishRusserne må erkende, at de ikke blot kan afvise vores bekymringer uden videre.
The Russians must recognise that they cannot dismiss our concerns out of hand.
DanishHr. formand, jeg håber, at De vil afvise stemmeforklaringer fra disse personer.
Mr President, I hope you will refuse explanations of votes from these people.
DanishDet er en af begrundelserne for, at Frankrig bør afvise Amsterdam-traktaten.
This, for France, is one of the many reasons why we reject the Amsterdam Treaty.
DanishDe ved, at Det Europæiske Fællesskab er blevet til ved at afvise denne ødelæggelse.
As you know, the European Community was born out of rejection of this destruction.
DanishSå sagde hun: "Jeg har en eneste ringe Bøn til dig; du må ikke afvise mig!
Then she said, I desire one small petition of thee; I pray thee, say me not nay!
DanishHemmelige cirklers styre betyder bureaukrati, og det må vi kategorisk afvise.
Rule by secret cliques is called bureaucracy, and we must reject that unequivocally.
DanishHvis man virkelig vil, kan man ganske vist stadig afvise disse gamle fly.
Of course, if you really want to, you can still stop these wretched old things.
DanishVi bør derfor afvise direktivet, da det indeholder for mange unøjagtigheder.
We should consequently reject this directive, because it contains too many vagaries.
DanishPirker, det ser jeg heller ikke nogen problemer i - De kan afvise dem igen i morgen.
Mr Pirker, I do not see a problem with this - you can reject them again tomorrow.
DanishSom følge heraf finder vor gruppe ikke, at man bør afvise den opnåede aftale.
Our group therefore believes the agreement reached should not be rejected.
DanishJeg ønsker derfor, at Parlamentet skal afvise denne betænkning af følgende tre årsager:
I, therefore, want the House to oppose this report for the following three reasons.
DanishDet kræver, at banken påtager sig risici, som private investorer ville afvise.
This requires the Bank to take on risks private operators would decline.
DanishHvis Europa afviser Guds love, vil det også afvise nationernes og familiernes rettigheder.
Only then shall we overcome all manner of afflictions, injustices, and terrorism.
DanishVi stemmer imod Katiforis-betænkningen, som vi må afvise i enhver henseende.
We shall be voting against the Katiforis report, every point of which we disapprove of.
DanishDerfor vil jeg gerne opfordre Dem til at afvise disse krav og stemme for vores beslutning.
So I would like to urge you to reject these demands and support our resolution.
DanishI Amsterdam vil de 15 EU-regeringer sikkert ikke længere kunne afvise det.
In Amsterdam the 15 EU governments will certainly not be able to ignore it any longer.
DanishMen at afvise budgettet på nuværende tidspunkt, ved førstebehandlingen er helt forkert.
But to reject the budget at this stage, at first reading, is totally wrong.
DanishDerfor bør vi afvise forslaget om Eurodac, sådan som det ser ud i dag.
Today's proposal on Eurodac should therefore be rejected in its present form.
DanishSådan er det altid, og derfor ville det være usædvanligt og forkert at afvise den her.
This always applies, and it would therefore be unusual and incorrect to reject it here.
DanishJeg kan ikke acceptere, at dette fjernes og må derfor afvise ændringsforslaget.
I cannot accept its removal and must therefore reject the amendment.