Dansk-engelsk oversættelse af "afvist"

DA

"afvist" engelsk oversættelse

DA

afvist {adjektiv}

volume_up
Selv de mest radikale blandt de islamiske ledere har fordømt og afvist denne form for terrorisme.
Even the most radical of Islamic leaders anathematised and repudiated this sort of terrorism.
Vi kan heller ikke acceptere, at den store indsats, som EU allerede gør på landbrugsområdet, bliver afvist, navnlig i forbindelse med WTO-forhandlingerne.
Nor can we accept the extensive efforts already made by the European Union in the area of agriculture being repudiated, particularly in the context of the WTO negotiations.
For et halvt år siden blev topmødet aflyst, EU syntes lammet, resultaterne var pauvre, resultatet af decembertopmødet blev afvist af Parlamentet med stort flertal.
Half a year ago, the Summit was rejected; the EU seemed paralysed, with little to show for itself, and a large majority in this House repudiated what emerged from the December summit.

Eksempelsætninger "afvist" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi har afvist at godkende resultaterne af Det Europæiske Råd i Thessaloniki.
We have refused to validate the results of the European Council in Thessaloniki.
DanishVi har afvist det, men nu vil nogle politikere åbne den dør, som kan ødelægge EU.
We rejected it, but now some politicians will open the door that can destroy the EU.
DanishLovet være Gud som ikke har afvist min Bøn eller taget sin Miskundhed fra mig!
Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor his mercy from me!
DanishFor det andet har Kommissionen i går desværre afvist adskillige af vores punkter.
Secondly, it is unfortunate that the Commission rejected some of our points yesterday.
DanishEt flertal her i Parlamentet har derfor gentagne gange afvist Tobin-skatten.
The majority in this House has therefore repeatedly rejected the Tobin Taxes.
DanishDet forlyder nemlig, at det i Rådet er afvist af alle femten medlemslande.
I have heard rumours that all 15 Member States have rejected it in the Council.
DanishJeg mener, at det måske ligefrem er godt, at UNICE har afvist at indgå i forhandlinger.
I think that perhaps it is even a good thing that UNICE declined to negotiate.
DanishDen ramme, som Kommissionen har foreslået, er blevet afvist af de fleste af landene.
The miserly proposal by the Commission has been rejected by most countries.
DanishI min embedsperiode har Revisionsretten aldrig afvist vores regnskaber.
During my term of office, the Court of Auditors has never rejected our accounts.
DanishVi har fremsat krav, og Hamas har afvist dem; men har vi talt med Hamas?
We have made demands, and Hamas has rejected them; but have we spoken to Hamas?
DanishDisse to ændringsforslag ligner meget dem, der blev afvist i udvalget.
These two amendments are very similar to those which were rejected in committee.
DanishDer er stadig en stor chance for, at den vil blive afvist under folkeafstemningen.
The chance is great that it will as yet be rejected during a referendum.
DanishFor det tredje sagde han: Sydafrika har kategorisk afvist enhver ændring af aftalen.
Thirdly, he said: South Africa has rejected any amendment of the agreement out of hand.
DanishJeg beklager, at fru Nieblers forslag om de etiske områder blev afvist.
I regret the fact that Mrs Niebler’ s proposal on the ethical issues was rejected.
DanishØstrigere blev afvist på hoteller og i restauranter i Belgien og Frankrig.
Austrians were thrown out of hotels and restaurants in Belgium and France.
DanishMen Rådet har hidtil afvist ethvert seriøst forsøg på at nå til enighed med os.
But so far the Council has rejected any serious agreement with us.
DanishJeg husker mit forslag fra dengang, som blev afvist af et flertal i Parlamentet.
You will recall that the proposal I made at that time was rejected by a majority of Parliament.
DanishHvert af disse forslag er blevet afvist af det samme uforsonlige lederskab for LTTE.
Each of those proposals has been rejected by that same intransigent leadership at the LTTE.
DanishDe er allesammen blevet bedømt og afvist med stort flertal i udvalget.
The amendments were studied in committee and rejected by a large majority.
DanishAt blive afvist som følge af overbooking kan nemlig medføre betydelige ulemper for den rejsende.
Indeed it can be a great inconvenience for the passenger to be denied boarding.