Dansk-engelsk oversættelse af "agenter"

DA

"agenter" engelsk oversættelse

EN
EN

"agent" dansk oversættelse

volume_up
agent {substantiv}
DA
DA

agenter {flertal}

volume_up
Agenter fra den tidligere efterretningstjeneste, Darzavna Sigurnost, kontrollerede fortsat landet.
Agents of the former secret service, the Darzavna Sigurnost, continued to control the state.
Ud over høring skal man øge antallet af lokale agenter i delegationerne.
In addition to consultation, we must also increase the number of local agents in the delegations.
Formidlere i denne våbenhandel er helt specielle agenter.
Brokers in the arms trade are quite unique agents.
EN

agent {substantiv}

volume_up
agent (også: operative)
We all know that he is an agent of the German secret service.
Vi ved alle, at han tilsyneladende var agent for den tyske efterretningstjeneste.
If I talk of things like Agent Orange, you will know exactly what I mean.
Hvis jeg f.eks. nævner Agent Orange, ved De præcis, hvad jeg mener.
A user-agent is a specific search engine robot.
En user-agent er en specifik søgemaskinerobot.
agent (også: means)
It is precisely this agent Roundup, which is added to the genetically modified soya to maximize the crop.
Netop dette middel, Roundup, anvendes på den genetisk modificerede soja for at opnå en maksimal høst.
This is an extreme and very delicate measure that promises conflict with the agents concerned.
Det er et drastisk og meget ømtåleligt middel, der giver anledning til konflikt med de pågældende.
Free trade is the most important agent of prosperity in the world, and the more countries that participate in it, the more the prosperity of those countries will grow.
Frihandel er det vigtigste middel til velstand i verden, og jo flere lande der deltager i en sådan frihandel, desto mere stiger velstanden i de deltagende lande.
agent (også: tool)
file. This tool provides results only for Google user-agents (such as Googlebot).
Dette værktøj viser kun resultater for Google-user-agents (f.eks. Googlebot).

Eksempelsætninger "agenter" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishUd over høring skal man øge antallet af lokale agenter i delegationerne.
In addition to consultation, we must also increase the number of local agents in the delegations.
DanishAgenter fra den tidligere efterretningstjeneste, Darzavna Sigurnost, kontrollerede fortsat landet.
Agents of the former secret service, the Darzavna Sigurnost, continued to control the state.
DanishHvem var Jeltsins beskyttere og agenter i alle de år?
Who were Yeltsin's protectors and agents all that time?
DanishFormidlere i denne våbenhandel er helt specielle agenter.
Brokers in the arms trade are quite unique agents.
DanishHvem råber vagt i gevær, hvis vi oplever amerikanske agenter, som bevæger sig uden for vores rammer?
Who is to sound the alarm if in the future we are confronted with American agents who introduce a system of logging off?
DanishDe professionelle idrætsudøvere er også et godt bytte for de mange agenter, der har eneret til at forhandle deres kontrakter.
Professional sportspeople are also preyed upon by numerous agents who have exclusive rights to negotiate their employment contracts.
DanishDet nægter også det cubanske folk retten til at forsvare deres revolution, mens det åbenlyst forsvarer udenlandske agenter og forbrydere.
It also denies the Cuban people the right to defend their revolution, while openly defending foreign agents and criminals.
DanishDisse agenter bliver ikke blot aflønnet af spillerne, men også af klubberne, der betaler provision - det ved jeg kun alt for godt.
Not only do the agents charge the players; they are also paid by the clubs, from which they extract commission, and I have first-hand knowledge of this.
DanishHan erklærer, at foranstaltningerne mod georgierne er passende, og at de statslige agenter handler i overensstemmelse med russisk lovgivning.
Mr Putin declares that the measures taken against the Georgians are appropriate and that the State agents are acting in accordance with Russian law.
DanishMange repræsentanter for denne modstandsbevægelse i udlandet er også i vore hovedstader blevet barbarisk myrdet af iranske agenter udsendt af Teheran.
Many of the representatives of this resistance abroad have been savagely murdered, even in our own capital cities, by Iranian agents sent by Tehran.
DanishDer skal nu lægges størst muligt pres på KDP for at holde Saddams agenter ude, beskytte NGO-arbejderne og give frihed til alle samt muliggøre nye valg.
Maximum pressure must now be exerted on the KDP to keep Saddam's agents out, to protect NGO workers and to provide the freedom for all and facilitate new elections.
DanishDet andet punkt, som jeg gerne vil drøfte, omhandler de razziaer, som FBI-agenter har foretaget mod 21 uafhængige medier, hvoraf de fleste er i EU.
The second issue I should like to raise concerns the series of raids that have been carried out by FBI agents against 21 independent media outlets, most of them in the European Union.
DanishHr. kommissær, som det er blevet bevist i de cubanske domstole, er de personer, som EU har kaldt menneskerettighedsforkæmpere, intet andet end amerikanske agenter.
Commissioner, the people whom the European Union calls human rights activists are nothing more than agents of the United States of America, as proven in the Cuban courts.
DanishRacismen og fremmedhadet understøttes af de tidligere kommunistiske agenter, der er i gang med at opbygge en skyggeøkonomi gennem falske privatiseringer og manipulation.
As I have told the House before, I do think it of really vital importance that we should adhere to the conditions and criteria that were once so carefully formulated.
DanishKommissæren nævnte ikke dette, men det ville være fornuftigt at gøre det, for tv, radio og statsejede aviser i Zimbabwe opfører sig nu, som om de var agenter for ZANU-PF.
The Commissioner did not mention this, but it would be sensible to do so because TV, radio and state-owned newspapers in Zimbabwe are acting now as if they were the agents of Zanu-PF.
DanishVi kan ikke stemple disse organisationer, disse personer, som nævnes i kompromisbeslutningsforslaget, som agenter for den internationale terrorisme, som repræsentanter for bin Laden.
We can hardly label these organisations, these people who are mentioned in our compromise resolution, as agents of international terrorism, as representatives of Bin Laden.
DanishDerfor vil der ligeledes blive iværksat sportslige sanktioner over for klubberne og de agenter, der ansporer spillerne til at forlade deres klubber til skade for kontrakternes stabilitet.
So disciplinary measures will also be taken against clubs and against agents who encourage players to leave their clubs, thereby affecting the stability of their contracts.
DanishDet vedrører fritagelsen for auktionshuse, der sælger ved auktion, hvor en pris er fastsat kun ved den auktion, og som sædvanligvis optræder som agenter for antikvariater og kunsthåndværkere.
This concerns the exemption of auction houses which are selling by auction where a price is fixed only by that auction, and usually acting as agents for antiques and works of fine art.
DanishDog mener vi, at fordelingsnøglen er en smule utilstrækkelig og udgør en for knap og for begrænset del med hensyn til kommissionspersonalet i forhold til de agenter, der er rekrutteret i marken.
Nevertheless, we do feel that the distribution of tasks is unsatisfactory and gives the staff sent by the Commission a too basic and limited role compared to workers recruited on-site.
DanishTidligere sovjetiske agenter har indrømmet deres andel i denne feje forbrydelse, men der er fundet dokumenter, som også belaster bulgarske borgere - bulgarske agenter for den kommunistiske regering.
Former Soviet agents have admitted their part in this dastardly crime but documents have been found incriminating Bulgarian citizens as well - Bulgarian agents of the communist government.

Synonymer (engelsk) for "agent":

agent
bleaching agent