Dansk-engelsk oversættelse af "agere"

DA

"agere" engelsk oversættelse

EN

"teen-ager" dansk oversættelse

volume_up
teen-ager {substantiv}
DA

agere {verbum}

volume_up
Det er i tider som disse, at Unionen må agere hurtigt, men finder ud af, at den ikke kan agere hurtigt.
At times like this the Union must act fast, but finds it cannot act fast.
De russiske beslutningstagere skal selv erkende disse fakta og agere derefter.
Russia's politicians must themselves acknowledge the facts and act accordingly.
Det, vi har brug for, er en evne til at agere hurtigt, når lovgivningen ikke overholdes.
What we need is the ability to act quickly where the law is not upheld.
agere (også: lege, spille)
Why should it play the card of less transparency?
Jeg mener, at vi skal benytte lejligheden til at føre en diskussion om, hvordan vi giver Amsterdam-traktaten indhold, og hvordan EU i fremtiden skal agere i den slags sager.
I think we have to seize the opportunity to debate how the Amsterdam Treaty is to be implemented and how the European Union can play a part in this kind of area in future.
Desuden forværres dermed også FN ' s og verdenssamfundets troværdighed og muligheder for at agere.
In addition, the credibility of the UN and the worldwide community is weakened, along with their ability to take action.
Politi fra andre lande bør udelukkende have beføjelse til at agere i en medlemsstat under meget specielle omstændigheder, hvilket også angives i Schengen-konventionen.
As is also stated in the Schengen Convention, police should only have the power to take action in another Member State in very special circumstances.
Formålet med Kommissionens handlingsprogram er selvfølgelig godt, men man må alligevel spørge sig, om det virkelig er det bedste at lade EU agere på dette område.
The intention of the Commission's action plan is, of course, good, but you must still ask yourself whether it really is best to let the EU take action in this area.
EN

teen-ager {substantiv}

volume_up

Eksempelsætninger "agere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe russiske beslutningstagere skal selv erkende disse fakta og agere derefter.
Russia's politicians must themselves acknowledge the facts and act accordingly.
DanishDette er måden at agere på, hvis man ønsker at blive genstand for EU ' s had.
I hope we can deal with the issue of Euro-vignettes sometime in the life of this Parliament.
DanishJeg er helt overbevist om, at der virkelig vil blive flere, der vil agere på dette marked.
I am quite convinced that there really will be more players operating in this market.
DanishDet, vi har brug for, er en evne til at agere hurtigt, når lovgivningen ikke overholdes.
What we need is the ability to act quickly where the law is not upheld.
DanishDet er på tide at agere målbevidst, så de værste problemer kan ryddes af vejen på én gang.
It is time to act decisively so that the worst problems can be removed once and for all.
DanishHr. formand, jeg vil forsøge at agere kommissær Monti i et par minutter.
Mr President, I shall try to be Commissioner Monti for a few minutes.
DanishHvis vi kan agere kollektivt ud fra vores vurderinger, kan vi også øve påvirkning.
If we are then able to act in concert on the basis of our values, we can also exercise influence.
DanishHvilken krisestyring bør der etableres for fremover at kunne agere på mere effektiv vis?
How should such crises be dealt with more effectively in the future?
DanishDet er uanstændigt over for de andre EU-lande at agere som sikkerhedspolitisk gratisk.
It is improper to look for a free ride in terms of security policy from the other Member States.
DanishHvis vi ønsker at læne os op ad WTO, skal vi selv agere i overensstemmelse med WTO-reglerne.
If we want to lean on the WTO, we ourselves must act according to the rules set by the WTO.
DanishJeg er kommissær på fuld tid, og jeg vil agere som kommissær på fuld tid, som det er min pligt.
I am a full-time commissioner and I will act as a commissioner, full-time, as is my duty.
DanishVi fremlægger også mange konstruktive forslag til, hvordan man kan agere bedre i fremtiden.
Instead we also draw up many constructive proposals as to how people can do better in future.
DanishVi skal være meget strikse med disse ting og agere derefter.
This has to be viewed very seriously, and action must be taken accordingly.
DanishTil slut endnu en gang et punkt, som ligger mig meget på sinde, og hvor vi bør agere.
Let me finish with a point which is of great importance to me, a point that should stir us into action.
DanishDet er i tider som disse, at Unionen må agere hurtigt, men finder ud af, at den ikke kan agere hurtigt.
At times like this the Union must act fast, but finds it cannot act fast.
DanishI 2006 ønsker vi, at Europa skal agere som en mere indflydelsesrig partner på den internationale scene.
Our ambition for 2006 extends to Europe ’ s becoming a more influential global partner.
DanishLandbruget i EU er ikke vant til at agere på den åbne sektors vilkår.
Agriculture in the EU is not accustomed to working in accordance with the conditions of the open sector.
DanishKommissionen skal agere, når de fælles bestemmelser ikke bliver overholdt i en medlemsstat.
The Commission must act when a Member State is not complying with common telecommunications legislation.
DanishVi skal ikke kun kræve af hinanden, men vi skal også agere i fællesskab og støtte hinanden.
Not only do we have claims upon each other, but we also have to take joint action and support each other.
DanishDet kunne være, at Den Europæiske Union med dens historiske forbindelser kunne agere som denne mægler.
It could be that the European Union, with its historical links, could act as that intermediary.