Dansk-engelsk oversættelse af "ajourføre"

DA

"ajourføre" engelsk oversættelse

DA

ajourføre {verbum}

volume_up
ajourføre (også: aktualisere, opdatere)
For det første behovet for at ajourføre ex ante-bestemmelserne om digital-tv.
First, the need to update ex ante regulations for digital television.
Jeg beder Dem anmode Rådets tjenestemænd om i det mindste at ajourføre denne tekst.
Please ask the Council staff to at least update the text.
Efter vores mening er det logisk, rigtigt og nødvendigt at ajourføre ændringsforslagets tekst.
We feel that it is logical, right and necessary to update the text of the amendment.

Eksempelsætninger "ajourføre" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg er glad for at ajourføre Parlamentet om nitrofenkontamineringen i Tyskland.
I am pleased to bring Parliament up to date on the nitrofen contamination in Germany.
DanishHr. formand, det er vigtigt at udvikle, supplere og ajourføre den bestående lovgivning.
This particular enlargement will have major implications for the maritime sector.
DanishHr. formand, efter ni års forløb var det nu på tide at ajourføre direktivet fra 1991.
It is now nine years since the 1991 directive was produced and it is time to update it.
DanishDet har vist sig at være hensigtsmæssigt og har gjort det muligt at ajourføre lovgivningen.
This approach has proven to be valuable and has allowed legislation to be updated.
DanishFor det første behovet for at ajourføre ex ante-bestemmelserne om digital-tv.
First, the need to update ex ante regulations for digital television.
DanishVi som udvalg opfordrer Kommissionen til at ajourføre direktivet fra 1986.
We as a Committee are asking the Commission to amend the 1986 directive.
DanishEfter vores mening er det logisk, rigtigt og nødvendigt at ajourføre ændringsforslagets tekst.
We feel that it is logical, right and necessary to update the text of the amendment.
DanishDet er nødvendigt at ajourføre direktivet, hvis vi skal opfylde de nye behov på dette område.
We need to update the directive if we want to meet the new requirements in this regard.
DanishJeg beder Dem anmode Rådets tjenestemænd om i det mindste at ajourføre denne tekst.
Please ask the Council staff to at least update the text.
DanishI mellemtiden vil vi ajourføre tidsplanen og førtiltrædelsesstrategien for Bulgarien og Rumænien.
Meanwhile, we will update the roadmap and pre-accession strategy for Bulgaria and Romania.
DanishFor det andet skal vi ajourføre Unionens landbrugsbudget og udgifter til fiskeriaftaler for 2003.
Secondly, we shall update the Union's agricultural budget and fisheries agreement needs for 2003.
DanishJeg tror, at vi først og fremmest skal ajourføre perspektiverne for beskyttelsen af menneskerettighederne.
In particular, we should be updating the areas where human rights need to be safeguarded.
DanishDet vil fjerne et afgørende krav om, at medlemsstaterne regelmæssigt skal ajourføre emissionsopgørelser.
It would remove an essential obligation for Member States regularly to update emission inventories.
DanishVi har arbejdet hårdt for at ajourføre vores lovgivning.
We have worked hard to bring our legislation up to date.
DanishEndvidere mener jeg, at der skal opfyldes tre målsætninger for reelt at ajourføre disse direktiver.
Moreover, it seems to me that in order to update these directives properly three objectives have to be achieved.
DanishKommissionen igangsatte en anden forundersøgelse i 1995, der havde til formål at ajourføre og uddybe den første.
The Commission launched a second feasibility study in 1995 aimed at updating and deepening the first one.
DanishVi er enige i dette punkt, og vi har altid anset det for nødvendigt at ajourføre programmerne før budgetprocedurerne.
We agree on this and have always felt it necessary to update programmes before budgetary procedures.
DanishFormålet med initiativet er at ajourføre, forklare og tilpasse reglerne for udstedelse af visa til søfolk i transit.
This initiative is intended to update, clarify and streamline rules for granting visas to seamen in transit.
DanishJeg er ked af at sige det, hr. kommissær, men jeg synes, at det mindste, Kommissionen kan gøre, er at ajourføre sin dagsorden.
Commissioner, I am sorry to say that the least the Commission can do is keep its agenda up to date.
DanishDet er vigtigt at overveje det meget nøje og at ajourføre, modernisere og demokratisere WTO ' s funktionsmåde.
This requires serious reflection, and the WTO’ s operating mechanisms must be updated, modernised and democratised.