Dansk-engelsk oversættelse af "akademisk"

DA

"akademisk" engelsk oversættelse

DA

akademisk {adjektiv}

volume_up
akademisk
Personligt tror jeg ikke, at en akademisk debat af denne art ville være nyttig.
Personally, I do not think that an academic debate of this kind would be useful.
Vi bør efter min mening sikre, at dette ikke bliver en rent akademisk diskussion.
In my view, we should be very careful that this does not become an academic exercise.
Det bør i videst mulige omfang tilstræbes, at drøftelsen ikke bliver akademisk og teoretisk.
As far as possible, the debate should not be academic and theoretical.

Eksempelsætninger "akademisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishPersonligt tror jeg ikke, at en akademisk debat af denne art ville være nyttig.
Personally, I do not think that an academic debate of this kind would be useful.
DanishEuropa er for akademisk, for kompliceret, for uigennemsigtig, for kold for mange.
For many, Europe is too top heavy, too complicated, too unfathomable, too cold.
DanishVi bør efter min mening sikre, at dette ikke bliver en rent akademisk diskussion.
In my view, we should be very careful that this does not become an academic exercise.
DanishDet bør i videst mulige omfang tilstræbes, at drøftelsen ikke bliver akademisk og teoretisk.
As far as possible, the debate should not be academic and theoretical.
DanishDet er blot sådan, at hvis det fortsat skal være en akademisk øvelse, så spilder vi vores tid.
To put it simply, if this is to remain a purely academic exercise, we are wasting our time.
DanishDet er grunden til, at det skal være en politisk beslutning på EU-niveau og ikke en akademisk.
That is why the decision must be a political one, at Union level, rather than academic in nature.
DanishVerden er ikke indrettet på en sådan måde, at akademisk viden ganske enkelt strømmer i retning af politikere.
I would now like to speak of the phenomenon that is behind it, however: climate change.
DanishDa jeg talte om en " akademisk " debat om alternativer, var det ikke min mening at være uforskammet.
When I spoke about an ‘ academic’ debate on the alternatives, this was not intended to be impertinent.
DanishFår jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
DanishHer tænker jeg på alle sådanne centre, det være sig af akademisk, ikke-akademisk, civil eller forsvarsmæssig art.
The approach currently taken to security research at the highest EU level lacks coherence.
DanishVi har medfinansieret et akademisk seminar om social retfærdighed, et ngo-forum såvel som et møde med det civile samfund.
We have co-financed an academic seminar on social equity, an NGOs forum as well as a civil society meeting.
DanishHr. formand, det er alt for sent på aftenen til en dybdeborende akademisk tale om aftalen med Mauretanien.
Mr President, this late hour is not a suitable time for an in-depth, academic discussion of the agreement with Mauritania.
DanishDerfor, hr. kommissær, er det ikke et akademisk spørgsmål, men noget, som helt klart er en mulighed for AVS-landene.
Therefore, Commissioner, it is not an academic issue, but something that is very definitely an option for the ACP.
DanishDer er mange, som har bedt om ordet, men jeg mener ikke, at vi skal have en akademisk debat, men at vi skal stemme.
I have many requests for the floor but I do not believe that we are here to hold an academic debate; we are here to vote.
DanishUden sådanne præciseringer risikerer menneskerettighederne, som Rober Badinter har formuleret det, at blive et akademisk legeværk.
All things without which, in the words of Robert Badinter, human rights risk becoming an academic exercise.
DanishAt sige her, at det er et akademisk arrangement, som man også kan ignorere, hvis man ønsker det, er efter min mening fuldstændig malplaceret!
To say this was an academic exercise which, if you want, you can ignore, is totally uncalled for.
DanishDet annoncerede samarbejde med fremtidige ansøgerlande på akademisk og kulturelt niveau skal dog hilses særligt velkommen.
The announcement of academic and cultural cooperation with candidate states is, however, particularly to be welcomed.
DanishDette er nu snarere et emne for en akademisk undersøgelse end oplysninger, som skal bibringes alle europæiske borgere.
   – Mr President, ladies and gentlemen, I would first of all like to congratulate the rapporteurs on a very thorough report.
DanishHaarder, det er for mig at se bemærkelsesværdigt og ikke blot et akademisk spørgsmål, når De her kun nævner krigen mod Kuwait.
Mr Haarder, I find it rather striking and not just an academic question that just now you only mentioned the war against Kuwait.
DanishNaturligvis er der, hvad angår retsgrundlaget - artikel 37 eller artikel 280, som vi har foreslået - ikke kun tale om et akademisk spørgsmål.
The question of the legal basis - about Article 37 or Article 280, as proposed by us - is of course not just an academic one.