Dansk-engelsk oversættelse af "aktionærer"

DA

"aktionærer" engelsk oversættelse

DA

aktionærer {flertal}

volume_up
1. finans
aktionærer (også: andelshavere)
Dereguleringen kommer kun en håndfuld aktionærer og spekulanter til gode.
Only a handful of shareholders and investors have benefited from deregulation.
Man må undgå konflikten mellem forsikringstagere og aktionærer.
Conflict between insured persons and shareholders must be avoided.
Et mindretal af de største aktionærer kan bestemme for flertallet.
A minority of the largest shareholders is able to make decisions on behalf of the majority.

Eksempelsætninger "aktionærer" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDereguleringen kommer kun en håndfuld aktionærer og spekulanter til gode.
Only a handful of shareholders and investors have benefited from deregulation.
DanishVi ved, at det heller ikke er noget, som de europæiske brugere og aktionærer ønsker.
We know European users and shareholders do not favour that either.
DanishNår jeg taler om investorer, tænker jeg ikke blot på aktionærer.
But when I talk about investors I am not just talking about shareholders.
DanishEt mindretal af de største aktionærer kan bestemme for flertallet.
A minority of the largest shareholders is able to make decisions on behalf of the majority.
DanishMan må undgå konflikten mellem forsikringstagere og aktionærer.
Conflict between insured persons and shareholders must be avoided.
DanishAktionærer har brug for at vide, at den rådgivning, deres selskaber tilbydes, er fuldstændig uafhængig.
Shareholders need to know that advice being offered to their companies is truly independent.
DanishDet er fjernsyn, som sætter den offentlige interesse øverst, ikke annoncører eller aktionærer.
It is television, which puts the public interest first, not advertisers ' or shareholders ' interests.
DanishAktionærer har aktier, men virksomheder er mere end blot et stykke papir, et investeringsobjekt.
Shareholders have shares, but enterprises are more than simply a piece of paper or an investment object.
DanishVi har brug for en afbalanceret liberalisering, der er til fordel for passagerer, aktionærer og de ansatte.
We need a balanced liberalization that will benefit passengers, shareholders and workers in the industry.
DanishEuropæiske virksomheder, som betjener deres aktionærer ved hjælp af burmesisk blod, skal sættes i gabestokken.
European companies which get Burmese blood on their hands to serve their shareholders must be pilloried.
DanishPerson- og miljøsikkerhed er alt for alvorlig en sag til, at den kan overlades til aktionærer og spekulanter.
The safety of people and the environment is too serious a matter to be left to shareholders and speculators.
DanishDisses aktionærer er ikke forsikringsselskaber.
Their shareholders are not insurance undertakings.
DanishAktionærer kan agere mod Wall Street-hajer.
Shareholders can act against the Wall Street sharks.
DanishFor det andet skal den erhvervsdrivende være rentabel og overskudsgivende for at tilfredsstille sine aktionærer.
The second is that if the operator is going to be able to satisfy its shareholders, it is going to have to make a profit.
DanishAktionærer er meget ofte også arbejdstagere.
DanishTanken er, at der skal skelnes mellem, hvordan en virksomhed forholder sig til interne aktører, aktionærer og arbejdstagere.
The idea is to distinguish between how an enterprise relates to internal stakeholders, shareholders and employees.
DanishVi må ikke glemme, at det i den sidste ende er de forskellige stater, der sidder som aktionærer i disse internationale økonomiske organisationer.
We must not forget that, when all is said and done, their shareholders are the states themselves.
DanishAktionærer er kapitalejere; de har rettigheder og ansvar, der kan udøves på mange måder, som Europa-Parlamentet ønsker at støtte.
Shareholders are property owners; they have rights and responsibilities which can be exercised in many ways this House would wish to endorse.
DanishDe har ret - de er aktionærer i denne virksomhed, men de er blevet grebet af et kortsigtethedens lune, og desuden falder markederne.
You are right – they are all shareholders in the enterprise, but they have been gripped by a fad for short-termism, and anyway the markets are falling.
DanishMen jeg forestiller mig personligt ikke, at tjenesteydelser med sikkerhedsmæssigt sigte skal styres udelukkende af profithensyn og kontrolleres af aktionærer.
However, personally I cannot imagine collective safety services that are dictated by profit alone, controlled by shareholders.