Dansk-engelsk oversættelse af "alderdom"

DA

"alderdom" engelsk oversættelse

EN
DA

alderdom {en}

volume_up
volume_up
age {substantiv}
Borgerne har brug for tid til at planlægge deres alderdom.
The citizens need time to make provision for their old age.
Fru kommissær, alderdom er Europas fremtid og - håber jeg - også jeres egen fremtid.
Commissioner, age is the future for Europe and - I hope for you all - it is your own future too.
After all, age generally comes with ailments.

Eksempelsætninger "alderdom" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen du skal fare til dine Fædre i Fred og blive jordet i en god Alderdom.
And thou shalt go to thy fathers in peace; thou shalt be buried in a good old age.
DanishFru kommissær, alderdom er Europas fremtid og - håber jeg - også jeres egen fremtid.
Commissioner, age is the future for Europe and - I hope for you all - it is your own future too.
DanishAhija kunde ikke se da hans Øjne var sløve af Alderdom;.
But Ahijah could not see; for his eyes were set by reason of his age.
Danishog hun undfangede og fødte Abraham en Søn i hans Alderdom til den Tid Gud havde sagt ham.
For Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him.
DanishBorgerne har brug for tid til at planlægge deres alderdom.
The citizens need time to make provision for their old age.
Danishog Sara min Herres Hustru har født ham en Søn i hans Alderdom og ham har han givet alt hvad han ejer.
And Sarah my master's wife bare a son to my master when she was old: and unto him hath he given all that he hath.
DanishDe socialistiske regeringer og venstreorienterede forvaltninger, som burde have beskyttet arbejdstagernes alderdom, skulle skamme sig!
Shame on the Socialist governments for failing to provide for workers in their old age!
DanishVi har meget smukke papirer om en aktiv alderdom.
Wonderful papers are produced on active ageing.
DanishMed alderdom følger jo som regel sygdomme.
DanishAt sikre en tryg alderdom har gennem tiderne og overalt i verden udgjort en kerneopgave inden for forskellige kulturer.
The guarantee of a secure old age has played a key role in different cultures throughout the ages and all over the world.
DanishOg se Elisabeth din Frænke også hun har undfanget en Søn i sin Alderdom og denne Måned er den sjette for hende som kaldes ufrugtbar.
And, behold, thy cousin Elisabeth, she hath also conceived a son in her old age: and this is the sixth month with her, who was called barren.
DanishDenne politik burde bidrage til at reducere mangelen på arbejdskraft, gøre balancen mellem generationerne mere retfærdig og give borgerne en bedre alderdom.
This policy should help ease labour shortages, improve intergenerational equity and give the citizens a more satisfying old age.
DanishSamtidig med, at hun dømmer dem til en smertefuld og sygdomsfyldt alderdom, har hun ikke de samme forbehold, når det gælder hendes egne frynsegoder.
In this multi-million euro budget, Miss Gill has sought to frustrate this modest and comparatively inexpensive scheme at every opportunity.
DanishFor det andet: Foreligger der også undersøgelser og programmer, som beskæftiger sig med den ordning, der skal sikre disse personer i deres alderdom?
My second question is this: are there any studies or programmes which deal with the provision of old-age pensions for this particular group?
DanishDen endelige rapport om denne undersøgelse er modtaget, og eksemplarer af den er givet til medlemmerne af Europa-Parlamentets tværpolitiske gruppe om alderdom.
The final report on this study has been received and copies have been given to the members of the European Parliament Intergroup on Ageing.
DanishEt af disse indsatsområder er aktiv alderdom som svar på den demografiske udfordring, men uden at glemme de unge og de mindre begunstigede grupper.
One of these issues is that of active ageing as a response to the demographic challenge, whilst not forgetting young people and the least-favoured social groups.
DanishDen manglende evne til at sikre de ældre en alderdom uden materielle bekymringer er et af de mest slående udtryk for en socialt dekadent organisation.
The inability to ensure that old people live a retirement that is free from material concerns is one of the most striking examples of a self-indulgent society.
DanishInitiativer i forbindelse med lige muligheder, bekæmpelse af diskrimination og social integration er analogt udtryk for aspekter i et scenarie over aktiv alderdom.
Initiatives in areas such as equal opportunities, equal treatment and social integration are similarly outward signs of aspects of an active ageing scenario.
DanishHandicappede og personer, som er bevægelseshæmmede som følge af handicap eller andre forhold såsom alderdom, har stadig samme rettigheder som andre borgere.
We welcome the idea of training ground staff and flight crew, and of ensuring that the necessary infrastructure and aircraft are in place for the service to be provided.
DanishFor at sikre en økonomisk tryg alderdom for os, der er unge i dag, må medlemsstaterne gå i gang med at afhjælpe manglerne i de almindelige pensionssystemer.
In order to guarantee financial security in old age for those of us who are still young, Member States will have to deal with the weaknesses in their state pension schemes.