Dansk-engelsk oversættelse af "alene"

DA

"alene" engelsk oversættelse

DA

alene {adjektiv}

volume_up
alene (også: ene)
Dette er helt klart ikke kun et problem for Malta eller for noget andet land alene.
Clearly, this is not a problem for Malta alone or for any other country alone.
Dette væsentlige punkt viser alene, at disse forslag er en gang politisk sludder.
That crucial point alone demonstrates that these proposals are a political fudge.
Alene fra Nederlandene afgår dagligt fire højhastighedstog til Paris.
There are four high speed trains from the Netherlands to Paris alone every day.
alene
En eventuel beslutning om at ændre denne traktat er ene og alene NATO-medlemmernes ansvar.
Any decision to amend this Treaty is the sole responsibility of the members of NATO.
Som helhed er støtten til de vedvarende energikilder ikke en opgave for energipolitikken alene.
By and large, promoting renewable energy sources is not the sole domain of energy policy.
They would bear the sole political responsibility for this.
alene (også: enlig, ensom)
Men han var og er en mand, der står alene, uden parti, uden parlamentarisk støtte og med en mangesidig opposition, der krævede løsninger, som var i strid med hinanden.
But he was, and still is, a lone man, without a party, without parliamentary support, faced with a multifaceted opposition that were demanding contradictory solutions from him.
alene (også: bare, blot, kun, ren)
Mundtlig kritik af totalitarisme og diktatoriske regimer alene er ikke længere nok.
Mere verbal criticism of totalitarian and dictatorial regimes is no longer enough.
Alene tilbuddet om en arbejdsplads skulle være tilstrækkeligt grundlag for at give ret til indvandring.
The mere offer of a job was to be sufficient to justify immigration rights.
Henvisninger til EF-Domstolens domme alene er ikke nok.
Mere references to rulings by the Court of Justice are not enough.

Eksempelsætninger "alene" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDette væsentlige punkt viser alene, at disse forslag er en gang politisk sludder.
That crucial point alone demonstrates that these proposals are a political fudge.
DanishAlene i år kommer vi sandsynligvis til at lave seks tillægs- og ændringsbudgetter.
This year alone we will probably draw up six supplementary and amending budgets.
DanishVi ved også i dag, at en stormagt kan vinde en krig alene, men ikke vinde freden.
We now know that a major power can win a war alone but is powerless to win peace.
DanishEfter min mening kan vi ikke stole alene på industriens egne frivillige aftaler.
I do not think we can simply put our trust in industry's own voluntary agreements.
DanishAlene på delområdet offentlige udbud verserer 35 overtrædelsesprocedurer mod dem.
In regard to public tenders alone there are currently 35 infringement procedures.
DanishDengang blev der bevilget over 100 mio ecu alene til Irak og stillet til rådighed.
At that time alone, over ECU 100 million was granted and made available to Iraq.
DanishKære britiske kolleger, I bærer skylden, I har alene ansvaret for denne sygdom.
You are the guilty party because you created this disease from start to finish.
DanishHerudfra kan jeg så konkludere, at ligebehandling alene ikke kan fjerne ulighed.
My conclusion from that is that equal treatment alone cannot get rid of inequality.
DanishDesuden er standarderne alene aldrig nok, fordi standarderne kan blive overtrådt.
Furthermore, standards alone are never enough because standards can be broken.
DanishParlamentet alene kan dog ikke bebrejdes disse mangler i det nuværende system.
Parliament alone cannot be blamed for the present system's shortcomings, however.
DanishMen vorder Ordets Gørere og ikke alene dets Hørere hvormed I bedrage eder selv.
But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves.
DanishAlene Litauen har set 25 % af landets indbyggere omkomme i russiske fangelejre.
Lithuania alone saw a quarter of its sons and daughters perish in the gulags.
DanishVi har et købestærkt indre marked, 80 millioner indbyggere alene i Tyskland.
We have a wealthy internal market, with 80 million inhabitants in Germany alone.
DanishAlene i svenske farvande er der tale om hundredvis af sådanne udslip hvert år.
In Swedish waters alone, there are hundreds of discharges of this type every year.
DanishFru kommissær, dette afhænger alene af Kommissionen og ikke af medlemsstaterne.
Commissioner, the Commission alone is responsible for this, not the Members States.
DanishKommissionens estimater er baseret alene på formodninger uden et reelt grundlag.
The Commission's estimates are based on pure suppositions, with no solid foundation.
DanishDet kan vi hurtigt blive enige om, men det magter den algeriske regering ikke alene.
It is easy to agree on that, but the Algerian Government cannot do it by itself.
DanishLovgivning alene er dog ikke nok til at imødegå forskelsbehandling effektivt.
However, legislation alone is not enough to counter discrimination effectively.
DanishCunha netop har sagt, er vi betydningsfulde alene på grund af omfanget af handelen.
As Mr Cunha has just said, the volume of trade alone would make us significant.
DanishMen idéer og erkendelse af problemer alene skaber ikke en eneste arbejdsplads.
But ideas and an awareness of the problem alone will not create a single job.