Dansk-engelsk oversættelse af "alle steder"

DA

"alle steder" engelsk oversættelse

DA

alle steder {adverbium}

volume_up
alle steder (også: overalt)

Eksempelsætninger "alle steder" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI Europa betyder det, at tilsvarende kvalifikationer skal gælde alle steder.
In Europe, that means that an equivalent qualification must be valid everywhere.
Danishog alle deres Byer på de beboede Steder og alle deres Teltlejre stak de Ild på.
And they burnt all their cities wherein they dwelt, and all their goodly castles, with fire.
Danishde rejste sig Stenstøtter og Asjerastøtter på alle høje Steder og under alle grønne Træer
And they set them up images and groves in every high hill, and under every green tree:
DanishJeg mener, at det væsentlige her som alle andre steder er at konsolidere demokratiet.
The key thing, here as elsewhere, I feel, is to consolidate democracy.
DanishDerfor er bekæmpelsen af svindel noget, som skal have højeste prioritet alle steder.
Combating fraud is therefore something which should be given the highest priority everywhere.
DanishVi har dem alle de steder, hvor interventioner tiltrækker disse overskud.
But surpluses do exist in all areas where intervention attracts them.
DanishJeg vil forsvare hans holdning alle steder, i enhver platform eller ethvert forum i Europa.
I will defend his position anywhere, on any platform or forum in Europe.
DanishDer er flere grunde til, at der ikke er kvinder nok, og sådan er det alle steder.
Is it, therefore, a case of there being no competent women?
DanishVi er imidlertid ikke helt enige i formuleringerne alle steder.
We are not, however, really in agreement with the wording on every point.
DanishDet betyder ikke, at de skal erhverves i samme form alle steder i Den Europæiske Union.
This does not mean that they have to be acquired in the same form everywhere in the European Union.
DanishFor det sjette har de grænseoverskridende ledninger ikke alle steder den nødvendige kapacitet.
Sixthly: not all cross-border services have the necessary capacity.
DanishDen accepterer således, at man afviser en ret, der i øvrigt gøres krav på alle andre steder.
It is therefore allowing a right to be denied which is actually being asserted everywhere else.
DanishDenne betænkning viser tydeligt, at begrebet globalisering ikke er dækkende alle steder.
This report brings home to us the fact that this concept of globalisation is not always appropriate.
DanishKvinder, der er fængslet alle steder i Fællesskabet, skal behandles ordentligt og med værdighed.
Women imprisoned in jails anywhere in the Community must be treated properly and with dignity.
DanishHar vi - der beskæftiger os med alle mulige steder i verden - ret til at være tavse, når det gælder Algeriet?
Have we the right to remain silent on Algeria when we intervene all over the world?
DanishDe, der gør det i Det Forenede Kongerige og også alle andre steder, må opfordres til at standse det.
Those who are doing it in the United Kingdom and elsewhere must be urged to put a stop to it.
Danishi Hebron og ligeledes til alle de andre Steder hvor David havde færdedes med sine Mænd.
And to them which were in Hebron, and to all the places where David himself and his men were wont to haunt.
DanishParlamentets formand er ikke i stand til at være alle steder på samme tid.
That is the explanation that I am able to give you.
DanishDe skal nu betale bidrag til den belgiske sociale sikring, men mister alle deres rettigheder andre steder.
They are now being covered by Belgian social security, but lose all their rights elsewhere.
DanishDette skal finde anvendelse alle steder, herunder i Baskerlandet.
This must apply everywhere, the Basque country included.

Lignende oversættelser "alle steder" på engelsk

steder substantiv
alle pronomen
alle adverbium
English
alle vegne adverbium
English