Dansk-engelsk oversættelse af "allerede"

DA

"allerede" engelsk oversættelse

DA

allerede {adverbium}

volume_up
allerede (også: forvejen, i forvejen)
Der er imidlertid allerede sket klimaændringer, de findes allerede.
However, climate change has already happened, it is already there.
Hvad angår produktionsstederne, fastlægger lovgivningen allerede risikoanalyser.
As for the sites, legislation already makes provision for hazard studies.
Der findes allerede arbejdsgrupper på økologiseringsområdet i tekstilindustrien.
There are already working groups in the ecological area of the textile industry.
allerede
Konkurrenceprincippet bør allerede nu finde universel anvendelse.
The principle of competition must now be universal in its application.
Parlamentet har allerede midlerne til at overvåge Kommissionens arbejde.
Parliament now has the means to monitor the Commission's activities.
Vi ved, at der allerede ligger et forslag, og det vil nu blive fremskyndet.
We know that there is a proposal there already and that will now be fast-tracked.

Eksempelsætninger "allerede" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer findes allerede arbejdsgrupper på økologiseringsområdet i tekstilindustrien.
There are already working groups in the ecological area of the textile industry.
DanishHvordan vil det beskytte forhandlere, der allerede har en betydelig investering?
How is that going to protect dealers who already have a substantial investment?
DanishFlystøj er allerede nu et element i en række europæiske lufthavnes afgiftssystem.
Aircraft noise is already an element in some Community airport charging systems.
DanishDet bliver ikke let, og nogle af årsagerne hertil er allerede blevet beskrevet.
It is not going to be easy, and some of the reasons for that have been outlined.
DanishI dag drøfter vi en pakke af foranstaltninger, som allerede var bebudet i 1997.
Today, we are discussing a package of measures which was announced back in 1997.
DanishDe udgifter, som udvidelsen allerede nu betinger, må udtrykkeligt identificeres.
Specifically, we need to identify current expenditure resulting from enlargement.
DanishI rapporten fra undersøgelsesudvalget om BSE påpeges allerede behovet for dette.
The report of the Temporary Committee on BSE already points to the need for this.
DanishDet første, som allerede har været nævnt, er processen med at ændre forfatningen.
There are two main issues with which we in this House will have to get to grips.
DanishVi er nået et godt stykke vej allerede, men der er stadig meget, som skal gøres.
We have come some considerable way already but there is still a great deal to do.
DanishOksekødsproducenterne stod allerede over for store økonomiske tab før BSE-krisen.
Beef producers were already facing heavy financial losses before the BSE crisis.
DanishMan har altså ikke medregnet de midler, som blev brugt på Kosovo allerede i 1999.
It is not therefore charging appropriations already disbursed for Kosovo in 1999.
DanishAllerede i dag er der en tilsvarende opdeling af midlerne mellem mål 3 og mål 4.
The present division of funds between Objectives 3 and 4 is already quite similar.
DanishFordelene er allerede blevet udtømmende opsummeret af de to foregående kolleger.
The advantages of this have been broadly summarised by the two speakers before me.
DanishHr. formand, de to foregående talere har allerede peget på de kritiske punkter.
Mr President, both of the previous speakers have highlighted the critical points.
DanishDen indeholdt en række reformer, der kunne have været bragt i stand allerede da.
That contained a number of reforms which could have been put into place even then.
DanishJeg er allerede træt af at sige det, men vi er nødt til at sige det igen og igen.
I am already fed up with saying the same things, but we must keep on saying them.
DanishJeg tror, at det videnskabelige samfund allerede delvist har forstået budskabet.
I believe that the scientific community has already partly understood the message.
DanishVi diskuterer allerede i dag, hvordan regionalpolitikken vil fungere efter 2006.
Today we are already discussing how regional policy will actually work after 2006.
DanishKommissionen har allerede forpligtet sig til at revidere direktivet til næste år.
The Commission has already made a commitment to review the Directive next year.
DanishDe uheldige følger af liberalisering gør sig allerede nu gældende for passagerer.
The negative consequences of liberalisation are already being felt by travellers.