Dansk-engelsk oversættelse af "allersidste"

DA

"allersidste" engelsk oversættelse

DA

allersidste {adjektiv}

volume_up
allersidste (også: sidste)

Eksempelsætninger "allersidste" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMinefelterne markeres nøje og opsamles helt til den allersidste minde efter konflikten.
Mine fields are precisely marked and are all collected when the conflict eases off.
DanishOg et allersidste spørgsmål: Hvad sker der med direktivet om støjdæmpningsudstyr?
One final question: what is happening with the directive on hushkits?
DanishDet er altså godt, at De, kære kolleger fra PPE-gruppen, her er kommet med i allersidste minut.
Dear colleagues from the PPE, that is why it is a good thing that you agreed at the last minute.
DanishVi forhandlede til allersidste øjeblik, det ved De, for at forsøge at få Parlamentets vision igennem.
We negotiated up until the last minute, as you know, to try to get Parliament's ideas adopted.
DanishHr. formand, vi mente, at der stadigvæk skulle stemmes om en del af punkt 6, den allersidste del.
Mr President, we thought that there should still be a vote on one section of item 6, namely the last one.
DanishDet har forelagt os spørgsmålet i allersidste øjeblik.
They have brought it to us at the very last moment.
DanishDet er allersidste gang, som Kommissionen siger, at der er en særordning for skibsbygning over fem år.
It is the very last time, as the Commission says, that there will be a special five-year arrangement for shipbuilding.
DanishOg som allersidste punkt, efter vor mening er det en dårlig idé at få finansieret alt dette via agerbrugssektoren.
And my very last point, we consider it a bad idea to take the funding for all this from the arable farming sector.
DanishVi holder i dag det allersidste møde i denne valgperiode og formentlig også det sidste møde i denne sal.
Today we have the very last sitting of this parliamentary term and probably also the last sitting to be held in this Chamber.
DanishEt allersidste punkt vedrører finansieringen.
DanishDet er nu det allersidste, man skal gøre.
Danish-Med hensyn til det allersidste mener jeg, at det fremgår ret klart, hvilken snæver personkreds der er omfattet.
With reference to the very last point, I think it is very clearly apparent how restricted a category of people is covered.
DanishHr. formand, jeg anmodede i allersidste minut om at måtte afgive stemmeforklaring om både Müller- og Grossetête-betænkningen.
Mr President, I asked at the very last minute to give an explanation of vote on both the Müller and Grossetête reports.
DanishJeg mener, at det her virkelig er i allersidste øjeblik, og hvis der ikke snart sker noget, så sker der noget....
I believe this is a matter of the utmost urgency, and if something is not done about it soon, then something will certainly happen.
DanishJeg går ud fra, at dette spørgsmål først kan afgøres i selve den allersidste fase af forhandlingerne, altså i Berlin.
I am assuming that it will only be possible to resolve this issue in the very last phase of the negotiations, that is in Berlin itself.
DanishDet er overordentlig ærgerligt, at Rådet i allersidste øjeblik har forsøgt at underminere Parlamentets demokratiske rettigheder.
It is particularly disappointing that the Council tried at the very last moment to undermine the democratic rights of this Parliament.
DanishKommunister er jo de allersidste, der kan lære os, hvordan et Europa, der er baseret på retsstatens principper, skal se ud!
Communists must be the last people on earth to give us lessons in what Europe should look like based on the principles of a constitutional state.
DanishMen i sidste ende må den militære option overvejes som en allersidste udvej, hvis det ikke er muligt at nå frem til en diplomatisk løsning.
But at the end, if there is no possibility of a diplomatic solution, the military option must be considered as a very last resort.
DanishDerfor vil jeg starte min redegørelse i dag med den allersidste udvikling i sagen om GMO ' er, nemlig beslutningen i Kommissionen i onsdags.
I will therefore start my report today with the latest developments relating to GMOs, namely the Commission's decision on Wednesday.
DanishRent faktisk blev de allersidste statistiske data, vi har om voksne europæeres deltagelse i erhvervsuddannelse, produceret af Eurostat i 1996.
In fact the latest statistical data that we have on participation by European adults in training was produced by Eurostat in 1996.