Dansk-engelsk oversættelse af "almen"

DA

"almen" engelsk oversættelse

DA

almen {adjektiv}

volume_up

Eksempelsætninger "almen" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishTjenesteydelser af almen interesse styrker borgernes følelse af at høre til EU.
Services of general interest reinforce citizens ' feeling of belonging to Europe.
DanishVi har anerkendt, at luftfartstjenesterne har almen og sikkerhedsmæssig interesse.
We have recognised that air navigation services are of general and security interest.
DanishOgså definitionen af udtrykket " almen interesse " fortjener opmærksomhed.
Additionally, the description of the term " common interest " deserves attention.
DanishDer er fortsat planer om en meddelelse om sociale tjenester af almen interesse i 2006.
A communication on social services of general interest is still planned for 2006.
DanishMin anden bemærkning omhandler spørgsmålet om tjenesteydelser af almen interesse.
My second comment relates to the issue of services of general interest.
DanishHr. formand, da zarerne var ved magten i Rusland, havde man en almen lov i landet.
Mr President, when the tsars were in power in Russia the country had a common legal system.
DanishVi er nødt til at forstå, at guvernør Pattens reformer nu nyder almen støtte.
We must understand that those reforms brought in by Governor Patten now have broad support.
DanishServicedirektivet synes at være faldet på plads til almen tilfredshed.
The services directive seems to have sorted itself out to everyone ’ s satisfaction.
DanishSundhed, der er en sektor af almen interesse, må ikke betragtes som et lukrativt marked.
Health, a sector that concerns us all, cannot be regarded as a profitable market-place.
DanishHvad vi har brug for, er en almen artikel, som disse mennesker henhører under.
What we need is a general article which encompasses these people.
DanishDe er alene ansvarlige for opretholdelse af almen orden og beskyttelse af personer og ejendom.
They alone are responsible for maintaining order and protecting people and property.
DanishFor det tredje er der sikkert en hel del at gøre inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse.
Thirdly, more certainly needs to be done in the area of education and training.
DanishVed forsyningspligtydelser forstår vi ydelser, som er af almen interesse for vores borgere.
We take the term to mean services for the public that are provided in the interests of all.
DanishFaktisk er en henvisning til tjenesteydelser af almen interesse indeholdt i traktaten.
To tell the truth, a reference in the service of the general interest is included in the treaty.
DanishHele denne forhandling drejer sig om at have specifikke offentlige tjenesteydelser af almen interesse.
This whole debate is about having specific public services of general interest.
DanishFru formand, mine damer og herrer, problemet er jo almen kendt.
Madam President, ladies and gentlemen, the problem, of course, is familiar to everyone.
DanishGanske som ordføreren sagde, er en almen uddannelse ikke tilstrækkelig.
As mentioned by the rapporteur, a basic education is not enough.
DanishDet er en almen erkendelse, men de dertil svarende konklusioner er ikke blevet draget overalt.
This is generally recognized, but the corresponding conclusions have not always been drawn.
DanishDer er mange forslag til den ende i hvidbogen om almen uddannelse og erhvervsuddannelse.
A great many proposals on this subject are included in the White Paper on Education and Training.
DanishHer skal tjenester af almen interesse netop også nævnes.
Services of general interest also need to be mentioned in this particular respect.