Dansk-engelsk oversættelse af "almen uddannelse"

DA

"almen uddannelse" engelsk oversættelse

DA

almen uddannelse {en}

volume_up
almen uddannelse

Eksempelsætninger "almen uddannelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFor det tredje er der sikkert en hel del at gøre inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse.
Thirdly, more certainly needs to be done in the area of education and training.
DanishGanske som ordføreren sagde, er en almen uddannelse ikke tilstrækkelig.
As mentioned by the rapporteur, a basic education is not enough.
DanishDer er mange forslag til den ende i hvidbogen om almen uddannelse og erhvervsuddannelse.
A great many proposals on this subject are included in the White Paper on Education and Training.
DanishBetænkningen er et velkomment bidrag til yderligere støtte til almen og specialiseret uddannelse.
The report is a welcome contribution to further support for general and specialist education.
DanishDet yder bistand til almen uddannelse, erhvervsuddannelse, folkesundhed og socialt boligbyggeri.
It provides for assistance in education, vocational training, public health and social housing.
DanishMen er der egentlig i verden af i dag en klar forskel mellem erhvervsuddannelse og almen uddannelse?
But is there really a clear distinction in the modern world between training and education?
DanishDette er en samling af sager, der viser, at der er ved at komme fart på almen og faglig uddannelse.
Mr President, this is a package of issues that shows that education and training is getting a momentum.
DanishFor det første ved at etablere en struktureret forbindelse mellem almen uddannelse, erhvervsuddannelse og forskning.
First of all, by creating an initiative bringing together education, training and research.
DanishDet gælder særlig med hensyn til nødvendigheden af øgede investeringer i almen uddannelse og erhvervsuddannelse.
I particularly welcome the reference to the need to increase investment in education and training.
DanishEr al erhvervsuddannelse ikke almen uddannelse, og har al almen uddannelse ikke i en vis forstand en erhvervsuddannelsesmæssig dimension?
Is not all training educational and, in a sense, does not all education have a training dimension?
DanishHvidbogen om almen uddannelse og erhvervsuddannelse hilses generelt velkommen og finder for det meste et positivt ekko.
The White Paper on Education and Training has been generally welcomed and has attracted largely favourable comments.
DanishMen denne betænkning viser, at der er et vedvarende behov for flere finansielle investeringer i almen uddannelse og erhvervsuddannelse.
However, this report shows the continuing need for more financial investment in education and training.
DanishVigtigheden af livslang uddannelse kan dog ikke alene begrænses til områderne almen uddannelse og erhvervsuddannelsespolitik.
The importance of lifelong learning cannot, however, be limited to the spheres of education and training policy alone.
DanishDen behandler ikke i enkeltheder spørgsmål i forbindelse med investeringer, forskning og udvikling, almen uddannelse og erhvervsuddannelse.
It does not deal in detail with issues related to investment, research and development, training and education.
DanishAlmen uddannelse og erhvervsuddannelse: Der skal gennemføres mange aktioner vedrørende adgang til og valorisering af kvalifikationer.
Education and training: a number of schemes need to be undertaken in connection with access and validation of skills.
DanishAlmen uddannelse har et bredere sigte.
DanishI fremtiden vil denne dimension kunne blive langt mere synlig i samarbejdet om politikker om almen og faglig uddannelse end tidligere.
In future this particular dimension could be much more evident in cooperation on education and training policies than previously.
DanishHr. premierminister, De nævnte betydningen af erhvervsuddannelse og almen uddannelse og forbindelsen med narkomani i byer som f.eks.
Taoiseach, you have mentioned the importance of training and education and the connection with drug-taking in cities such as Dublin.
DanishKommissær Reding har beskrevet situationen vedrørende almen og faglig uddannelse meget rammende med betegnelsen " en stille revolution ".
Commissioner Reding has appropriately described the situation regarding education and training as undergoing a quiet revolution.
DanishDen foreliggende betænkning vedrører den nærmere udformning af Kommissionens mål med hensyn til almen og faglig uddannelse.
This report is about developing the objectives which the Commission has formulated in the field of general education and occupational training.

Lignende oversættelser "almen uddannelse" på engelsk

almen adjektiv
English
uddannelse substantiv
videregående uddannelse substantiv
(faglig) uddannelse substantiv
English
almen kemi substantiv
højere uddannelse substantiv
videregåennde uddannelse substantiv