Dansk-engelsk oversættelse af "alment"

DA

"alment" engelsk oversættelse

EN
DA

alment {adjektiv}

volume_up
Der er et alment princip, der er fælles for vore interne rettigheder:« electa une via«.
There is a general principle common to our internal rights: ' electa una via '.
Det er alment kendt, at disse komponenter er toksiske og belastende for miljøet.
It is a matter of general knowledge that these components are toxic and do the environment no good at all.
Jeg mener, at det måske er umagen værd at udvide denne spørgetid til noget mere alment.
I thought it might be worthwhile if I broadened this Question Time into something more general.

Eksempelsætninger "alment" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer er et alment princip, der er fælles for vore interne rettigheder:« electa une via«.
There is a general principle common to our internal rights: ' electa una via '.
DanishMeddelelsen tager ikke hensyn til nødvendigheden af et alment tjenesteudbud.
The notice takes no account of the need for a universal service.
DanishJeg mener, at det måske er umagen værd at udvide denne spørgetid til noget mere alment.
I thought it might be worthwhile if I broadened this Question Time into something more general.
DanishDer er imidlertid endnu en lang vej at gå for at få dette princip gjort alment gældende.
But there is still a long way to go in perfecting this principle.
DanishHer vil jeg gerne skelne mellem alment tjenesteudbud og generel adgang.
It is at this point that I wish to distinguish between universal service and universal access.
DanishDet er alment anerkendt, at fattigdom er en virkelig test for demokratiske systemer.
The second important aspect is the Internal Stability Pact.
DanishDet er alment kendt, at disse komponenter er toksiske og belastende for miljøet.
It is a matter of general knowledge that these components are toxic and do the environment no good at all.
DanishAlle skal naturligvis holde sig inden for lovens rammer, men det bør være den alment gældende ret.
Needless to say, everyone should adhere to the law, provided this is generally applicable.
DanishVand er derfor ikke blot en vare, men et alment gode.
Water should not therefore be considered simply as a good, but as a public asset.
DanishGarantien for et alment tjenesteudbud må i den forbindelse ikke reduceres til en svindende reststørrelse.
The guarantee of universal service must not be reduced to an insignificant remnant.
DanishFor det første foreslår De os en minimalistisk definition af alment tjenesteudbud, minimum, minimorum.
Firstly, you are proposing a minimal definition for universal service, minimum, minimorum.
DanishJeg er enig med ordføreren i, at begrebet alment tjenesteudbud bør defineres så bredt som muligt.
I agree with the rapporteur that the definition should be broad.
DanishDerimod er det europæiske økomærke endnu langt fra alment kendt og dermed accepteret.
On the other hand, the European eco-label is still a long way off from being instantly recognized and accepted.
DanishVores forslag vil give denne adgang på basis af et gennemskueligt og alment regelsæt og databeskyttelsesprincipper.
As for the three amendments not accepted, I shall first mention Amendment 4.
DanishVi ønsker at sikre et alment tjenesteudbud for alle.
We want to ensure that this is a universal service for everybody.
DanishOg endelig har vi for det tredje forlænget uddannelsestiden for alment praktiserende læger til tre år.
Thirdly and lastly, the specialised training course for general practitioners was extended to three years.
DanishMit nej til våbeneksport til Kina er ikke kun rettet mod Kina, det er derimod et alment princip.
My ‘ no ’ to arms exports to China is not only directed against China, but is the expression of a general principle.
DanishDet er ikke nødvendigt med nogen resolution fra FN ' s Sikkerhedsråd, der overordnet og alment legitimerer EU ' s indsats.
Yet a UN Security Council resolution is not needed to generally legitimise the EU's action.
DanishVi er alle enige om, at vi skal have et alment tjenesteudbud.
DanishHenvisning til materiale og til naturkræfterne er ikke alment accepteret, det er her, meningerne brydes.
The reference to materials and natural forces is not universally accepted and that is the subject of this debate.