Dansk-engelsk oversættelse af "almindelig"

DA

"almindelig" engelsk oversættelse

DA

almindelig {adjektiv}

volume_up
Hvor borgere med almindelig sund fornuft snarere er bekymret over det modsatte.
Everyone with a grain of common sense is more worried that is doing the opposite.
Det er rigtigt, at det for en almindelig britisk advokat er ukendt territorium.
It is true that to an English common lawyer this is unknown territory.
Det er en almindelig udbredt misforståelse, at der er tale om en protektionistisk dagsorden.
There is a common misconception that this is a protectionist agenda.
almindelig (også: alment, generel, gennemgående)
Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse er generelt af social art.
All services of general economic interest are social in nature.
Der var almindelig enighed om bestyrelsen, det udøvende organ og alle disse aspekter.
A general agreement has been adopted on the board, the executive structure and so forth.
Vores beslutninger er i stadig højere grad i fare for at ende som en almindelig klagesang.
Our resolutions are in increasing danger of becoming a general lament.
almindelig (også: universel)
Det er utænkeligt, at man ikke i et demokrati til sidst skulle nå frem til almindelig valgret.
It is unthinkable that universal suffrage in a democracy will not be achieved in the end.
Anvendelsen af almindelig stemmeret ville være mere passende.
The use of universal suffrage would be more appropriate.
Fællesskabet yder stadig større støtte til almindelig og obligatorisk skoleundervisning i alle udviklingslande.
The Community is increasing its support for universal and compulsory primary education in all developing countries.
almindelig (også: generel, ordinær, sædvanlig, vanlig)
Er det foreneligt med den almindelige ytrings- og demonstrationsfrihed?
Is this in line with the usual freedom of speech and right to demonstrate?
Vi skal følge den almindelige lovgivningsproces, hvis vi skal have succes på dette område.
We must follow the usual legislative procedures if we want to find a solution to this issue.
Denne sondring skal naturligvis fastlægges efter Parlamentets og Rådets almindelige fælles beslutningsprocedure.
Clearly, this distinction must be established through the usual procedure for codecision between Parliament and the Council.

Eksempelsætninger "almindelig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvor borgere med almindelig sund fornuft snarere er bekymret over det modsatte.
Everyone with a grain of common sense is more worried that is doing the opposite.
DanishVi ved nu, at et konvent opnår langt mere end en almindelig regeringskonference.
We now know that a Convention achieves a great deal more than the normal IGC.
DanishDet beviser altså, at der har været almindelig konkurrence om aktierne i CIS.
So, this proves that there has been normal competition for participation in CSI.
DanishDen forgangne sommer viste det kaos, der snart kan blive en almindelig foreteelse.
Events this summer gave an indication of the chaos that could soon be commonplace.
DanishVi ved ikke, hvordan almindelig elektrisk strøm eller magnetfelter påvirker os.
We do not know how ordinary electric currents and magnetic fields affect us.
DanishMan foreslår en almindelig bestemmelse, når der er tale om en alvorlig nødsituation.
An ordinary piece of legislation is proposed for a severe emergency situation.
DanishDet er almindelig kendt, og det kan der på kort sigt ikke ændres meget ved.
We all know that, and not a great deal can be done about it in the short term.
DanishDet er rigtigt, at det for en almindelig britisk advokat er ukendt territorium.
It is true that to an English common lawyer this is unknown territory.
DanishDenne type udstilling bruges allerede på bilmesserne til almindelig tilfredshed.
This display method is already used in car showrooms and has proved universally satisfactory.
DanishDer var almindelig enighed om bestyrelsen, det udøvende organ og alle disse aspekter.
A general agreement has been adopted on the board, the executive structure and so forth.
DanishDet andet problem, tvangsprostitutionen, er jo også almindelig kendt.
The other problem, forced prostitution, is also a matter of common knowledge.
DanishBrystkræft er den mest almindelig dødsårsag hos kvinder i alderen mellem 35 og 55 år.
Breast cancer is the most common cause of death among women between the ages of 35 and 55.
DanishDet er vigtigt, at Kommissionen som institution nyder almindelig tillid.
The institution that you will be presiding over must achieve this trust.
DanishDet er almindelig kendt, at Det Forenede Kongerige har de bedste tal for trafiksikkerhed i EU.
It is recognised that the United Kingdom has the best safety record in the EU.
DanishDet politiske problem er en afgrundsdyb mistillid, som bliver almindelig kendt dér.
The political problem highlighted by this whole issue is the prevalence of profound mistrust.
DanishEr en self-made cigaret mere usund end en almindelig cigaret?» Ja«, sagde hr.
Is a self-made cigarette more unhealthy than an ordinary cigarette?
DanishDette er en sikring mod, at blod og blodprodukter gøres til en almindelig handelsvare.
This is to prevent blood and plasma from becoming common commodities.
DanishNæste punkt på dagsordenen er Kommissionens meddelelse om almindelig produktsikkerhed.
The next item is the Commission statement on general product safety.
DanishCigaretter er ved almindelig anvendelse særdeles farlige, livsfarlige.
Typical use of cigarettes is extremely dangerous, life-threateningly so.
DanishDet er næsten mere, end en almindelig borger kan tjene på to år.
That is almost more than some of the ordinary people earn in about two years.