Dansk-engelsk oversættelse af "almindeligvis"

DA

"almindeligvis" engelsk oversættelse

DA

almindeligvis {adverbium}

volume_up
almindeligvis (også: sædvanligvis)
Vi taler om krisestyring, humanitære aktioner, om det, der almindeligvis i EU-jargonen kaldes " Petersberg-opgaverne ".
The issue is crisis management and humanitarian actions which are commonly referred to in Community parlance as the 'Petersberg tasks '.
Reformen af finansforordningen startede med rapporten i 1999 fra det eksterne ekspertudvalg, der almindeligvis kendes som de fem vismænd.
The reform of the Financial Regulation began with the report in 1999 by the external committee of experts commonly known as the Five Wise Men.
Som i øjeblikket defineret i EF-traktaten tolkes subsidiaritet almindeligvis udelukkende som en regulering af forbindelserne mellem EU og medlemsstaterne.
The present idea of subsidiarity in the EC Treaty is commonly interpreted as regulating only relations between Union and states.

Eksempelsætninger "almindeligvis" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAlmindeligvis behandles spørgsmålet om vold mod kvinder ud fra et moralsk synspunkt.
We tend to deal with the issue of violence against women from the point of view of moral standards.
DanishAlmindeligvis skal internationale fiskeriaftaler have to formål.
Generally speaking, international fisheries agreements need to satisfy a twofold objective.
DanishAlmindeligvis skal det indberettes til tjenestegrenene på forhånd.
Ordinarily, this should be signalled to the services in advance.
DanishTilsyneladende åbner subsidiaritetsprincippet her en hel del flere muligheder, end man almindeligvis tror.
Clearly the subsidiarity principle does more to help that than is generally realized.
DanishJeg håber, at han er tålmodig nok til at lytte til mig, sådan som formandskabet almindeligvis har gjort.
I hope that he will have the patience to listen to me as the previous President used to.
DanishParadokset består også i, at virkeligheden ligger meget langt fra det, som man almindeligvis tror.
It is also a paradox that the real situation is very far removed from what is normally thought to be the case.
DanishDet er almindeligvis og med rette opfattelsen, at det er klagerens advokater, der får mest ud af sagen.
It is generally, and rightly, thought that plaintiffs ' lawyers are the people who do best out of the deal.
DanishDenne beskyttelse kaldes almindeligvis legal privilege.
This protection is usually known as legal privilege.
DanishDe kritiserer os almindeligvis ikke for at afgive udtalelser, når det er for sent til, at de kan få nogen virkning.
They do not usually criticise us for giving opinions when it is too late for them to have any effect.
DanishAlmindeligvis støder to modsætninger sammen, nemlig på den ene side handelskulturen og på den anden side den radikale kultur.
In general there are two kinds of excess: the mercantilist culture and the radical culture.
DanishEuropa-Parlamentet styres i betydelig større udstrækning af lobbyister, end de nationale parlamenter almindeligvis gør.
The European Parliament is guided by lobbyists to a much greater extent than national parliaments are.
DanishDe vil således blive nødt til at kæmpe mod tendensen i enhver institution, som almindeligvis søger at udvide sine egne beføjelser endnu mere.
You must therefore fight against the tendency of all institutions to try and increase their powers.
DanishNår der anmodes om afstemning ved navneopråb, mener jeg, at det, som De i øvrigt almindeligvis gør for alle grupperne, bør tages til følge.
When a roll call is requested I think account must be taken of it, as you generally do for all the groups.
DanishJeg vil gerne understrege, at dette princip ikke eksisterer, for ansvar skal almindeligvis være knyttet sammen med sanktioner.
I would like to emphasise that this principle does not exist, as accountability normally goes hand in hand with penalties.
DanishVi taler om krisestyring, humanitære aktioner, om det, der almindeligvis i EU-jargonen kaldes " Petersberg-opgaverne ".
The issue is crisis management and humanitarian actions which are commonly referred to in Community parlance as the 'Petersberg tasks '.
DanishHerman, De er almindeligvis en af de største kendere af Parlamentets procedurer, men denne gang er jeg bange for, at De har taget fejl.
You are generally one of the experts on the practices of the House, Mr Herman, but on this occasion I am afraid you are mistaken.
DanishEftersom børn almindeligvis antages at være mere udsatte, mener jeg, at man bør foretage en national undersøgelse af radon i vore skoler.
Since children are generally considered to be at greater risk, I believe a national survey of radon in our schools should be initiated.
DanishHr. formand, vi er i gang med at afslutte det belgiske formandskab, og det skal almindeligvis finde sted under Rådets tilstedeværelse.
Mr President, we are bringing the Belgian Presidency to a close, and that should surely be in the presence of the Council, normally speaking.
DanishReformen af finansforordningen startede med rapporten i 1999 fra det eksterne ekspertudvalg, der almindeligvis kendes som de fem vismænd.
The reform of the Financial Regulation began with the report in 1999 by the external committee of experts commonly known as the Five Wise Men.
DanishDeres rolle i samfundet anerkendes ikke altid efter fortjeneste, især i en tid, hvor honorering af arbejde almindeligvis måles i penge.
Their role in society is not always sufficiently recognized, in particular at a time when reward for work is generally measured in terms of money.