Dansk-engelsk oversættelse af "alsidig"

DA

"alsidig" engelsk oversættelse

DA

alsidig {adjektiv}

volume_up
Sammenlignet med myndighederne har ngo ' erne ofte i praksis mere elastiske og alsidige problemløsningsmodeller.
Compared to the authorities, NGOs often, in practice, have more flexible and versatile approaches to problem solving.
Atomkraft er den vigtigste og mest alsidige energiproduktionsform i Europa nu og også langt ud i fremtiden.
Nuclear power is currently the most important and versatile form of energy production and will remain so far into the future.
Vi må passe på ikke at indføre bestemmelser, som begrænser væksten på dette forbløffende alsidige marked.
We ought to take great care not to introduce rules that limit growth in this startlingly versatile market.
Politiet i Nordirland er et eksempel på en styrke, der har sådanne alsidige evner.
The police service in Northern Ireland is an example of a service which has that sort of all-round capacity.

Eksempelsætninger "alsidig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMener Rådet, at det er vigtigt at fremme en alsidig europæisk filmproduktion?
Does the Council not consider it important to encourage diversed European film production?
DanishKun med en alsidig grunduddannelse er det muligt at skifte profession.
Only by means of a broad-based basic education system is a change of career possible.
DanishSoftwarepatenter blokerer for en voksende, dynamisk og alsidig europæisk softwarebranche.
Software patents stand in the way of a growing, dynamic and diverse European software industry.
DanishDe øger konkurrenceevnen i den europæiske audiovisuelle branche og gør produktionen alsidig.
They mean greater competitiveness and more diversified production for Europe's audiovisual sector.
DanishSå er det i bedste forstand en virkelig alsidig politik for de forskellige europæiske programmer.
It is, then, in the best sense, a truly multifaceted policy for the various European programmes.
DanishEn alsidig vifte af transportformer burde være involveret, og det kunne også omfatte landtransport.
A diverse range of transport should also be involved, and that could include road transport too.
DanishMan har sat sig grundigt ind i betænkningens svære stof, og resultatet er en alsidig og begrundet fremstilling.
It goes into the matter thoroughly and the result is a clever and justified proposal.
DanishDet har dygtige borgere, det har en alsidig industri.
It has a competent workforce and it has a diverse industry.
DanishSkaf Dem en mere alsidig kreds af rådgivere!
Acquire a more comprehensive circle of advisers.
DanishHvis vi virkelig ønsker at opfylde målet om en forøgelse af trafiksikkerheden på vejene, har vi brug for en alsidig strategi.
If we really want to achieve the objective of increased safety on the roads, we need a multi-faceted strategy.
DanishEnergiforsyningen skal blive mere alsidig.
DanishDerfor er formålet at gøre energiproduktionen mere alsidig, som gentaget flere gange i betænkningen, vigtig og hensigtsmæssig.
That is why the aim repeatedly mentioned in the report to diversify energy production is important and relevant.
DanishAftalen er alsidig og ambitiøs.
DanishSelvfølgelig skal disse produkter indtages sammen med en alsidig kost og i henhold til producenternes vejledning.
The underlying criterion for a single market in food supplements is safety: adequate and appropriate labelling designed to inform consumers.
DanishJeg er tilfreds med, at betænkningens sikkerhedspolitiske synsvinkel under udvalgsbehandlingen er blevet udvidet og gjort mere alsidig.
I am pleased that, in the discussion in committee, the report's security policy aspect broadened and became more diverse.
DanishDe højtudviklede industrilande kunne her yde det største bidrag ved en bæredygtig og alsidig fødevareproduktion.
The developed industrialised nations are also best placed to make the greatest contribution here, through sustainable and varied food production.
DanishNærbutikkers service kan gøres mere alsidig med for eksempel postservice, dataforbindelser og madudbringning til gamle og handicappede.
Corner shop services could diversify into postal services, computer networking facilities and meal services for the elderly and disabled.
DanishHovedformålet med grønbogen var at indlede en bred offentlig drøftelse på europæisk niveau, som er tilbundsgående og alsidig.
The main purpose of the Green Paper was to initiate a broad public debate at European level that would be all-embracing and multi-sectoral in nature.
DanishSå sent som i dagens Financial Times har jeg set en henvisning til et produkt fra et fransk selskab, som har sendt en alsidig cd-brænder på markedet.
Even in today's Financial Times I saw reference to a product of a French company which has launched a multipurpose CD duplicator.
DanishLandbrugspolitikken er bestemt ikke et tilstrækkeligt redskab til at udvikle landdistrikterne, der er brug for en omfattende og alsidig politik for landdistrikterne.
Agricultural policy is no longer really enough to ensure the development of rural areas: a broad and manysided rural policy is needed.