Dansk-engelsk oversættelse af "alsidighed"

DA

"alsidighed" engelsk oversættelse

DA

alsidighed {en}

volume_up
Den europæiske styrke ligger i nationernes og kulturernes alsidighed.
Europe's strength lies in the diversity of its peoples and cultures.
Cultural diversity is important, and it is under threat.
Tyrkiet skal anerkende disse moderne europæiske idéer om alsidighed og retten til at være anderledes.
Turkey needs to adopt these modern European notions of diversity and the right to be different.

Eksempelsætninger "alsidighed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishUdviklingen af en regions alsidighed er efter vores mening en af dem.
In our view, developing the versatility of a region is one of those supporting measures.
DanishDen europæiske styrke ligger i nationernes og kulturernes alsidighed.
Europe's strength lies in the diversity of its peoples and cultures.
DanishTyrkiet skal anerkende disse moderne europæiske idéer om alsidighed og retten til at være anderledes.
Turkey needs to adopt these modern European notions of diversity and the right to be different.
DanishDe europæiske landegne har også i fremtiden brug for fungerende landbrug for at bevare deres vitalitet og alsidighed.
Rural Europe will need viable agriculture in the future to preserve its vitality and diversity.
DanishDerfor er udviklingen af uddannelse, intelligens og alsidighed udgangspunkter også for den økonomiske konkurrenceevne.
So training, brainpower and diversity will also be essential elements in economic competitiveness.
DanishI det økonomiske og sikkerhedsmæssige samarbejde i Østersøområdet skal områdets sikkerhedsmæssige alsidighed fremhæves.
Economic and security cooperation in the Baltic must stress the varied nature of security in the area.
DanishKulturel alsidighed er vigtig - og truet.
Cultural diversity is important, and it is under threat.
DanishDisse værker med deres fornemme sproglig alsidighed, form, kultur og historie optager et par hylder derhjemme.
A couple of shelves at home house this work of rich linguistic diversity, of rich form, rich culture and rich history.
DanishDet centrale er da også at sikre energikildernes alsidighed og en ligelig opdeling blandt energiproducenterne.
The most important things, therefore, are to ensure the diversity of energy sources and an even distribution of suppliers of energy.
DanishGaranteret adgang til public service-tv og udsendelser med indhold af almen interesse er af afgørende betydning for at kunne garantere alsidighed.
Guaranteed access to public service and public interest content will be a vital guarantor of universality.
DanishMen markedet giver hverken ægte alsidighed under alle omstændigheder eller et omfattende udbud af tjenester, hvor der er størst brug for det.
But the market gives neither genuine diversity in all circumstances nor universality of service where most needed.
DanishDer er ikke noget argument for dette, når det gælder programmernes kvalitet; ikke ét eneste argument for det, når det gælder udbuddets alsidighed.
There is no single argument for this in terms of programme quality; no single argument for it in terms of the diversity of services.
DanishMed hensyn til landbrug støtter Kommissionen den vægt, der lægges på alsidighed i landbruget, et særligt relevant begreb for udviklingslandene.
As regards agriculture, the Commission supports the emphasis on the multifunctionality of agriculture, a concept of particular relevance for developing countries.
DanishAdgangen har været vilkårlig på kabelnettene, som der nu har været talt om, men også modtagelsens alsidighed er væsentlig, ikke kun adgangen, men modtagelsen.
Access has been conditional in the cable network, which has been spoken about here, but it is also important to have diversity, and not only access.
DanishNår der lægges så meget vægt på sproglig og kulturel alsidighed, er jeg sikker på, at henvisningerne i betænkningen til " alle sprog " omfatter mindre sprog.
Seeing that there is much emphasis on linguistic and cultural diversity I trust that references in the report to 'all languages ' encompasses lesser used languages.
DanishHer har vi en anledning til at drøfte et emne, der står mit hjerte meget nær, nemlig bekæmpelsen af forskelsbehandling og fremme af lige muligheder og alsidighed.
We have an opportunity here to discuss a topic very close to my heart, which is the fight against discrimination and support for equal opportunities and diversity.
DanishI så fald vil besparelserne gå værst ud over Parlamentets pluralistiske alsidighed og aktiviteter, der opretholder mangfoldighed, og det er derfor, at denne finansieringsmetode er forkert.
Savings would then apply most drastically to activities that maintain Parliament's pluralistic and diverse nature, and that is why this is the wrong way to provide finance.
DanishJeg glæder mig over den vægt, dokumentet lægger på sproglig og kulturel alsidighed og det skrevne ords væsentlige bidrag til udviklingen af kultur i de forskellige europæiske områder.
I welcome the emphasis the document puts on linguistic and cultural diversity and the important contribution of the written word to the development of culture in the different European regions.
DanishDen Europæiske Unions unikke udvidelsesproces i sin alsidighed unsderstreger i endnu højere grad, at der er behov for at bevare et bredt sikkerhedsbegreb i EU ' s beslutninger og arbejdsområder.
The EU's unique and comprehensive process of enlargement makes security on a broad scale an even more urgent notion in the EU decision-making process, and that of its various bodies.
DanishJeg håber, at flere EU-borgere ved udgangen af 2007 vil forstå, hvilke sociale og økonomiske fordele alsidighed kan bringe os, og at de vil være mere bevidste om, hvilke rettigheder de har.
I hope that by the end of 2007 more European citizens will understand the social and economic benefits that diversity can bring to us, and that they will be more aware of what rights they have.