Dansk-engelsk oversættelse af "alt imens"

DA

"alt imens" engelsk oversættelse

volume_up
alt imens {konj.} [eksempel]
EN
volume_up
alt imens {adv.} [eksempel]
DA

alt imens {konjunktion} [eksempel]

volume_up
alt imens (også: hvorimod)
Det er et sådant Europa, vi kritiserer, alt imens vi arbejder for at skabe et andet Europa.
It is this Europe that we criticize, while we work towards a different Europe.
Disse personer varetager under vanskelige betingelser en betydelig økonomisk opgave, alt imens de overholder sikkerheden.
These staff carry out an important economic task under difficult conditions, while still ensuring safety.
Endelig skal man sørge for at anvende den mest fuldstændige gennemsigtighed, alt imens man respekterer de teknologiske regler for strategisk sikkerhed.
Finally, it is necessary to ensure that the most absolute transparency is applied, while respecting strategic technical safety regulations.

Eksempelsætninger "alt imens" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er et sådant Europa, vi kritiserer, alt imens vi arbejder for at skabe et andet Europa.
It is this Europe that we criticize, while we work towards a different Europe.
DanishKort sagt, alt imens vi langtfra lever op til vores fremtidige ansvar.
We are doing it by failing to exercise our future powers.
DanishMen nej, man modsætter sig og opfører nogle priviligerede motorveje til Kina, alt imens man glemmer disse eksempler.
But no, we dig our heels in, we head straight for China and we forget these other examples.
DanishDe må derfor tilpasses og bevares, alt imens de moderniseres, så vi kan imødegå det 21. århundredes tre udfordringer.
So they need to be adapted and modernized to meet the three major challenges of the 21st Century.
DanishDisse personer varetager under vanskelige betingelser en betydelig økonomisk opgave, alt imens de overholder sikkerheden.
These staff carry out an important economic task under difficult conditions, while still ensuring safety.
DanishÉt eneste chipkort vil nemlig kunne gøre det muligt at foretage de daglige betalinger i flere valutaer, alt imens det også har andre funktioner.
A single chip card can make everyday payments in several currencies, and provide a number of other functions.
DanishEndelig skal man sørge for at anvende den mest fuldstændige gennemsigtighed, alt imens man respekterer de teknologiske regler for strategisk sikkerhed.
Finally, it is necessary to ensure that the most absolute transparency is applied, while respecting strategic technical safety regulations.
DanishDen ene store tale efter den anden, alt imens Europa taber terræn, samtidig med at verden omkring os har fart på.
Please remind Mr Blair of this link, Mr Alexander, and ask him to keep it in mind and make it clear to other guests at Hampton Court, even though some might regard this as blackmail.
DanishPå samme måde fremmer betænkningen gennemsigtigheden, alt imens den respekterer princippet om databeskyttelse og forretningshemmelighed, hvilket forekommer mig at være en god ting.
Similarly, the report favours transparency whilst respecting data protection and industrial secrecy, which I think is to be welcomed.
DanishAlle disse foranstaltninger har til hensigt at fordreje nationalstaterne, som forsvinder i betænkningens visioner, alt imens de burde være et obligatorisk gennemgangspunkt.
All these actions have the effect of bypassing the national States, which disappear from the scope of the report, when they should be the key element.
DanishDet er tydeligt, at Rådet vil fortsætte arbejdet med aftalen i dens oprindelige form og kun ændre retsgrundlaget, alt imens det fortsætter med at ignorere Parlamentet.
It is clear that the Council is going to continue with this agreement in its original form, just changing the legal basis but still ignoring Parliament in the process.
DanishOg kun et levedygtigt skovbrug gør det muligt at etablere en konkurrencedygtig træbranche, alt imens der på betydelig vis bidrages til en udvikling af landdistrikterne.
Similarly, only sustainable forestry can provide a proper foundation for a competitive wood industry, while making a crucial contribution to the development of rural areas.
DanishDerfor tager vi afstand fra denne nye tekst om støtte til private interesser fra offentlige fonde, alt imens vi stemmer for en skærpelse af sikkerhedsbestemmelserne inden for luftfartssektoren.
This is why, by voting for further security in the aviation sector, we are condemning this new excuse to subsidise private interests from private funds.
DanishDerfor vil vi, alt imens vi accepterer en række ændringer, hr. ordfører, og en række ændringsforslag i øvrigt, gøre vort arbejde om, men vi vil ikke trække notatet tilbage.
That is why, while accepting some modifications, Mr de Brémond d'Ars, and accepting some of your amendments, moreover, we are going to rework our text, but not withdraw the notice.
DanishDet er sagt, at formålet med det nye direktiv er at tilpasse den nuværende lovgivning til nye teknologier, alt imens man overholder de internationale traktater, der blev vedtaget i 1996.
As has been mentioned, the aim of the new directive is to adapt current legislation to the new technologies while respecting the international treaties adopted in 1996.
DanishDe konservative plejede hvert år at meddele, at de ville indføre et forbud mod våbeneksport til et par hensynsløse regeringer, alt imens de samtidig gav tilladelse til langt større handeler.
The Tories used to announce every year that they were blocking a few arms exports to ruthless regimes while at the very same time proceeding with much greater deals.
DanishDerfor vil jeg give udtryk for min forbitrelse i anledning af de talrige positive hensigtserklæringer fra de forskellige regeringer, alt imens deres handlinger står i grel kontrast til disse.
I would also like to express my frustration at the repeated statements of good intent made by our governments, when their actions are so far removed from these declarations.

Lignende oversættelser "alt imens" på engelsk

imens konjunktion
English
imens adverbium
English
alt adverbium
alt pronomen
alt i alt
alt mellem himmel og jord
alt andet end
alt efter præposition
alt er tilladt interjektion
alt for tidlig adjektiv
English