Dansk-engelsk oversættelse af "altafgørende"

DA

"altafgørende" engelsk oversættelse

DA

altafgørende {adjektiv}

volume_up
Det er altafgørende, at Kommissionen kan følge denne tankegang.
It is essential that the Commission be able to go along with this line of thought.
Pålidelige, uafhængige og fremragende videnskabelige anbefalinger er i denne henseende altafgørende.
Sound, independent and excellent scientific advice is essential in this respect.
Det er altafgørende, at Europa udvikler sin egen identitet på det område.
It is essential that Europe develop its own identity in that area.
altafgørende (også: altoverskyggende)
Det er altafgørende, at vi forbedrer EU ' s effektivitet og synlighed på internationalt plan.
It is paramount that we improve the effectiveness and visibility of the EU at international level.
Støtten til handlingsprogrammet for unge er imidlertid ikke blot afgørende, den er altafgørende.
However, funding for the Youth programme is not just critical, it is paramount.
I forbindelse med humangenetik gælder det naturligvis, at de etiske overvejelser er de altafgørende.
In matters involving human genetics it goes without saying that ethical considerations are of paramount importance.

Eksempelsætninger "altafgørende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet skel er altafgørende for, hvilken situation vi bringer mennesker på flugt i.
This distinction crucially determines the situation into which we put refugees.
DanishJeg vil understrege, at forskning og produktudvikling er altafgørende for mig.
I would stress that research and product development are vital, as I see it.
DanishDenne rolle er alt for længe blevet nedprioriteret, selvom den er altafgørende.
This role has been downgraded for far too long, although it is a key role.
DanishSom kommissæren rigtigt påpegede, er den politiske vilje imidlertid altafgørende.
But as you said, Commissioner, nothing is a substitute for political will.
DanishFor det andet vil en effektiv gennemførelse naturligvis have altafgørende betydning.
Secondly, efficient implementation will obviously be of crucial importance.
DanishBeskyttelsen af miljøet og sundheden er fortsat det altafgørende mål.
The most basic prudence demands a cautious approach to new chemical substances.
DanishFor det andet er det altafgørende, at Europas befolkninger lærer sprog.
Secondly, learning languages is absolutely crucial to the peoples of Europe.
DanishJeg vil personligt koncentrere mig om spørgsmålene om energi, som virkelig er altafgørende.
For my part, I am going to concentrate on the energy issues that are really vital.
DanishHr. formand, de kommende uger bliver altafgørende for Den Europæiske Unions fremtid.
Mr President, the coming weeks will be crucial for the Union's future.
DanishStøtten til handlingsprogrammet for unge er imidlertid ikke blot afgørende, den er altafgørende.
However, funding for the Youth programme is not just critical, it is paramount.
DanishAlligevel er der stadig utroligt meget at gøre inden den altafgørende konference i Den Haag.
However, much still needs to be done before the all-decisive conference in the Hague.
DanishGruppernes reaktioner på diskussionerne om regeringskonferencen er altafgørende.
The groups ' response to the discussion on the IGC is crucial.
DanishDet er altafgørende, at Kommissionen kan følge denne tankegang.
It is essential that the Commission be able to go along with this line of thought.
DanishPålidelige, uafhængige og fremragende videnskabelige anbefalinger er i denne henseende altafgørende.
Sound, independent and excellent scientific advice is essential in this respect.
DanishDet er altafgørende, at Europa udvikler sin egen identitet på det område.
It is essential that Europe develop its own identity in that area.
DanishMan anerkender naturligvis den altafgørende faktor, sundhedstilstanden hos mennesker.
One recognizes of course the overriding factor of human health.
DanishDet er derfor altafgørende, at ECB har de finansielle markeders tillid.
For this reason it is vital that the Central Bank enjoys the confidence of the financial markets.
DanishJeg mener, det er altafgørende, at vi støtter det initiativ af al magt.
I believe it is absolutely crucial for us to do everything in our power to support that initiative.
DanishFremskrivningerne spiller en vigtig, men ikke altafgørende rolle for os.
These projections play an important role for us, but they have by no means an all-encompassing role.
DanishDens initiativmonopol er i den forbindelse altafgørende i vores Union.
The fact that the Commission has the sole right of initiative is an essential element of our Union.