Dansk-engelsk oversættelse af "alternativt"

DA

"alternativt" engelsk oversættelse

DA

alternativt {adverbium}

volume_up
alternativt
Alternativt kan man forværre deres situation, og de vil simpelthen grave sig dybere ned.
Alternatively, make their situation worse and they will simply dig in more.
Alternativt kan vi vælge at vedtage en virkeligt selvstændig politik.
Alternatively it may choose to adopt a truly independent policy.
Bør arbejdsmarkederne alternativt åbnes for at skabe økonomisk vækst, som vil føre til, at der skabes nye job?
Alternatively, should labour markets be opened up so as to generate economic growth, which will lead to the creation of new jobs?

Eksempelsætninger "alternativt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishKommissionen ønsker ikke at oprette et alternativt system til Eurocontrol.
The Commission does not intend to create an alternative system to Eurocontrol.
DanishAlternativt kan man forværre deres situation, og de vil simpelthen grave sig dybere ned.
Alternatively, make their situation worse and they will simply dig in more.
DanishFor det andet modsætter jeg mig, at LPG klassificeres som alternativt brændsel.
Secondly, I object to LPG being classified as an alternative fuel.
DanishVi erkender behovet for et supplerende og alternativt satellitradionavigationssystem.
We recognise the case for a complementary and alternative satellite radio navigation system.
DanishAlternativt kan vi vælge at vedtage en virkeligt selvstændig politik.
Alternatively it may choose to adopt a truly independent policy.
DanishDet har ordføreren endnu en gang fremhævet meget klart og stillet et fornuftigt alternativt forslag.
The rapporteur reemphasized this point very clearly and proposed a logical alternative.
DanishDet, der også kunne være sket, var et alternativt forslag til Kyoto-protokollen fra USA.
What also might have happened was an alternative proposal to the Kyoto Protocol by the United States.
DanishVi tvivler meget på, om denne reduktion er et alternativt forslag.
We strongly doubt that this reduction is a counter-proposal.
DanishSom sådan kan LPG ikke betegnes som et alternativt brændstof.
As such, LPG certainly cannot be labelled an alternative fuel.
DanishDe kan tilbyde forbrugerne et alternativt værneting, men kun hvis nogle meget specifikke betingelser er opfyldt.
They can offer consumers alternative jurisdiction but only under very specific conditions.
DanishEnten anvender man de indholdsstoffer, som findes, eller der testes alternativt nye indholdsstoffer.
Either people use the ingredients now available or new ingredients are tested using alternative methods.
DanishVi ved det alle: I randområderne i vores velhavende EU er der som oftest intet alternativt arbejde.
We all know that in the peripheral areas of our prosperous EU there is usually no alternative work available.
DanishFru formand, lad mig komme med et alternativt forslag.
Madam President, let me make an alternative suggestion.
DanishIngen foretrækker alternativt brug af dyr, bl.a. fordi arbejdet er vanskeligere og mange gange dyrere.
No-one prefers to use animals since, amongst other things, the work is more difficult and very much more costly.
DanishDer findes i EU ikke noget legalt alternativt middel, hverken som foderstoftilsætning eller som veterinærlægemiddel.
No alternative remedy is available legally in the EU, either as a feed additive or as a veterinary medicine.
DanishAlt tyder på, at rigtig mange forbrugere er villige til at betale en merpris og vælge alternativt producerede æg.
All the indications are that a great many consumers are willing to pay extra and choose alternatively produced eggs.
DanishJeg anser henvisningen til at søge et alternativt retsgrundlag som et vildspor, hvad dette forslag angår.
I regard the reference to seeking an alternative legal basis as something of a red herring so far as this proposal is concerned.
DanishBør arbejdsmarkederne alternativt åbnes for at skabe økonomisk vækst, som vil føre til, at der skabes nye job?
Alternatively, should labour markets be opened up so as to generate economic growth, which will lead to the creation of new jobs?
DanishKlare miljøaftaler indgået af industrien med myndighederne og fastlagt i en aftale kan sikkert være et alternativt instrument.
Clear environmental agreements drawn up between industry and the authorities can certainly be an alternative instrument.
DanishAlternativt finder Stavekontrol automatisk ethvert af sprogene nedenfor, hvis du vælger AutoFiks i menuen Vælg sprog.
Alternatively, Spell check will automatically detect any of the languages below if you choose Autofix from the Choose language menu.