Dansk-engelsk oversættelse af "altomfattende"

DA

"altomfattende" engelsk oversættelse

DA

altomfattende {adjektiv}

volume_up
altomfattende

Eksempelsætninger "altomfattende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDisse vil helt sikkert blive berørt, hvis der gennemføres altomfattende tiltag.
Such sectors would inevitably be affected if excessive measures were implemented.
DanishEuropa har behov for en altomfattende og åben holdning, hvis racismen skal bekæmpes.
Europe needs an inclusive, outward-looking approach if racism is to be combated.
DanishDet er naturligvis rigtigt, at udvidelsesprocessen bør være altomfattende.
It is right, of course, that the enlargement process should be allinclusive.
DanishOmfattende betyder altomfattende og ikke gennemsyret af undtagelser.
Comprehensive means all-encompassing; it does not mean riddled with exceptions.
DanishVi bør helt sikkert arbejde hen imod en mere altomfattende politik over for Iran.
We must certainly develop a more comprehensive policy towards Iran.
DanishDet er en lejlighed, der vil understrege udvidelsesprocessens altomfattende karakter.
That is an occasion which will underline the inclusive nature of the enlargement process.
DanishDet vil være en synlig tilkendegivelse af det altomfattende Europa, som vi ønsker at skabe.
It will be a visible demonstration of the inclusive Europe we want to build.
DanishDeres spørgsmål er universelt og altomfattende, og derfor kan det ikke stilles her i dag.
Yours is a universal and all-encompassing question and therefore it cannot be asked today.
DanishJeg er tilhænger af en demokratisk og altomfattende politik om genetisk modificerede levnedsmidler.
I support a democratic and comprehensive policy for genetically modified products.
DanishFor nogen tid siden blev et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger undertegnet.
Some time ago a Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty was signed.
Danish- sikre en retfærdig og altomfattende distribution af produkter til bekæmpelse af epidemien;
- ensure fair and universal distribution of anti-epidemic products;
DanishDet drejer sig om et vigtigt og logisk skridt på vej mod en altomfattende europæisk luftfartspolitik.
This is a major and logical step on the way to a comprehensive European aviation policy.
DanishDette er langt fra en altomfattende liste, så hvis du er i tvivl, skal du stole på din intuition.
It's far from a comprehensive list, so if you have any doubts, you should trust your instincts.
DanishMin gruppe havde hellere set et altomfattende forslag.
My group would rather the proposal had taken an all-encompassing approach.
DanishDet er først og fremmest nødvendigt med en altomfattende indfaldsvinkel.
First and foremost, an integrated approach is required.
DanishVi foreslår naturligvis ikke, at FN skal være altomfattende.
The UN should not of course be viewed as a monolithic body.
DanishDet er vigtigt at kombinere dette med et importstop, så foranstaltningerne bliver altomfattende.
It is important for this to be combined with an import ban, so that the measure is comprehensive in scope.
DanishIngen bør længere overveje at gennemtvinge en fælles altomfattende udenrigspolitik.
No-one should continue to imagine that an all-purpose common foreign policy can be imposed by means of majority constraints.
DanishVi må bevæge os i retning af en fremtid, hvor vi har et almindeligt og altomfattende socialsikringssystem for ældre.
We should be moving towards a general and universal social insurance scheme for the elderly.
DanishDet ønsker jeg at påpege, for at vi ikke tror, at vi har fået en betænkning, som er tværgående og altomfattende.
I only mention this so that we do not think that we have produced a report that is all-embracing.