Dansk-engelsk oversættelse af "altoverskyggende"

DA

"altoverskyggende" engelsk oversættelse

DA

altoverskyggende {adjektiv}

volume_up
altoverskyggende
Hr. formand, jeg vil gerne spørge kommissæren, om hun vil sige noget om sikkerhedsfaktoren, som er af altoverskyggende betydning.
Mr President, I would like to ask the Commissioner if she would reply to the safety factor which is all-important.
altoverskyggende (også: altomfattende, dominerende)
altoverskyggende
altoverskyggende (også: altafgørende)
Det var tydeligt, at sikkerheden er det altoverskyggende problem.
It was clear that security is the paramount issue.
Princippet om renlighed og separation bør i denne sammenhæng desuden være altoverskyggende.
In this matter, too, the principle of cleanliness and separation should be paramount.
Tre spørgsmål er af altoverskyggende betydning for Europas folk, nemlig beskæftigelse, kriminalitet og miljø.
Three issues are of paramount concern to the people of Europe: employment, jobs and crime and the environment.
altoverskyggende
altoverskyggende (også: afgørende, essentiel)
I særdeleshed undlod man på topmødet klart at undsige og pege på de vigtigste og altoverskyggende årsager til sult, nemlig dårlig regeringsførelse og menneskeskabte katastrofer.
In particular, the summit failed to clearly denounce and clarify the most crucial overriding causes of hunger, which are bad governance and man-made disasters.

Eksempelsætninger "altoverskyggende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishPrincippet om renlighed og separation bør i denne sammenhæng desuden være altoverskyggende.
In this matter, too, the principle of cleanliness and separation should be paramount.
DanishHr. formand, arbejdsløsheden er et altoverskyggende problem, hedder det bl.a. i Rocards betænkning.
Mr President, unemployment is the key problem, as it says in Mr Rocard's report.
DanishJobskabelse er den altoverskyggende udfordring for alle vore regeringer.
Job creation is the overriding challenge for all of our Governments.
DanishDet altoverskyggende problem er, at udviklingsprogrammerne ikke bliver implementeret i medlemslandene.
The overriding problem is that they are not being implemented in the Member States.
DanishKan kommissæren her i aften påvise en altoverskyggende nødvendighed af handling på fællesskabsplan?
Can the Commissioner here tonight prove an overriding case for action at Community level?
DanishDet første er det altoverskyggende problem med budgettets gennemførelse.
The first of these, and the one that overshadows everything else, involves the implementation of the budget.
DanishInden for jernbanedriften er sikkerheden til stadighed den altoverskyggende faktor i personalets arbejde.
I believe safety cannot be sacrificed in the interests of freedom.
DanishDet var tydeligt, at sikkerheden er det altoverskyggende problem.
It was clear that security is the paramount issue.
DanishTre spørgsmål er af altoverskyggende betydning for Europas folk, nemlig beskæftigelse, kriminalitet og miljø.
Three issues are of paramount concern to the people of Europe: employment, jobs and crime and the environment.
DanishVi må desværre konstatere, at sikkerhedsaspektet er altoverskyggende i Unionens og medlemsstaternes politik.
Unfortunately, we observe that the security aspect is dominating the policies of the Union and the Member States.
DanishVi har klare principper i denne sag, men behovet for at garantere parlamentsmedlemmernes sikkerhed er også altoverskyggende.
The principles on this matter are clear but the need to protect Members'security is also paramount.
DanishHensynet til folkesundheden skal være det altoverskyggende anliggende for alle, der er involveret i levnedsmiddelindustrien.
Concern for public health must be the overriding consideration for all involved in the food industry.
DanishHr. formand, jeg vil gerne spørge kommissæren, om hun vil sige noget om sikkerhedsfaktoren, som er af altoverskyggende betydning.
Mr President, I would like to ask the Commissioner if she would reply to the safety factor which is all-important.
DanishProblemet er altoverskyggende.
DanishHr. formand, omsorg for folkesundheden må være det altoverskyggende hensyn for alle, der har med fødevareindustrien at gøre.
Mr President, concern for public health must the overriding consideration for everybody associated with the food industry.
DanishDen første er, at hele debatten bliver centreret om markedspolitiske prisgarantier og deres altoverskyggende vigtighed.
The first is that the entire debate will be conditioned by the price guarantees of market policy and by their exclusive nature.
DanishUdvidelsen er det altoverskyggende emne.
DanishDet er derfor Parlamentets, Rådets og Kommissionens altoverskyggende ansvar at bringe orden i sagerne.
The subject-matter is always controversial: it is very often in the public eye and is close to the heart of the ordinary citizen because it matters so much.
DanishHr. formand, den fremlagte procedure om den makroøkonomiske dialog kan herefter beskrives med to altoverskyggende kendetegn.
Mr President the procedure relating to the macroeconomic dialogue that has been presented to us is characterised by two dominant features at the moment.
DanishJeg vil gerne gøre det klart, at for min gruppe har det altoverskyggende hele tiden været sundhedstilstanden for befolkningen i Den Europæiske Union.
I wish to make clear that for my group at all times the paramount concern has been the health of the people of the European Union.