Dansk-engelsk oversættelse af "alvor"

DA

"alvor" engelsk oversættelse

DA

alvor {en}

volume_up
alvor
Jeg er overbevist om, at medlemsstaterne er helt klar over situationens alvor.
I strongly believe that Member States fully understand the seriousness of the situation.
Desværre er spørgsmålet indtil nu ikke blevet betragtet med den alvor, det fortjener.
Unfortunately, until now this issue has not been viewed with the seriousness it calls for.
Det er grunden til, at vi må tage fat på det med den største alvor.
That is why it must be approached with extreme seriousness.
alvor (også: tyngdekraft)
Forhandlingernes alvor har ikke påvirket Ministerrådet særlig meget.
The gravity of the negotiations did not move the Council of Ministers a great deal.
Europa-Parlamentet gjorde opmærksom på situationens alvor for over 12 år siden.
The gravity of the situation was condemned by the European Parliament more than 12 years ago.
The gravity of this situation should not be underestimated.
alvor
De chokerende statistikker viser tydeligt problemets alvor.
Shocking statistics show the severity of the problem.
Hyppigheden af og den stigende alvor i de voldelige handlinger viser, at gerningsmændene og urostifterne opfatter manglen på juridiske konsekvenser og den tavse tolerance som stiltiende tilskyndelse.
The frequency and increasing severity of violent acts show that the perpetrators and agitators will perceive the absence of legal consequences and the silent tolerance as tacit encouragement.
alvor (også: ædruelighed)

Eksempelsætninger "alvor" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg kan sige, at vi har betragtet denne hændelse med den alvor, den fortjener.
I can assure you that we take such incidents quite as seriously as they deserve.
DanishMen EU, og hvad vigtigere er, EU-budgettet, har aldrig for alvor erkendt dette.
However, the EU, and more importantly the EU budget, has never taken this on board.
DanishAlle taler om dem, men ingen gør for alvor en indsats, når det virkelig gælder.
Everyone talks about them, but no one makes a serious effort when it really counts.
DanishHr. formand, arbejdet med at øge offentligheden i EU er for alvor kommet i gang.
Mr President, the work on increasing public access in the EU has started in earnest.
DanishDet er på tide for alvor at planlægge at afvikle disse ældre atomkraftreaktorer.
It is time to plan seriously to decommission these older nuclear reactors.
DanishJeg ønsker og håber, at denne udfordring for alvor vil blive taget op af alle parter.
I wish and hope that this challenge will be taken up seriously by all the parties.
DanishHvis ikke, stoler jeg på, at kollegerne i Parlamentet går i gang med sagen for alvor.
If not, I trust that my colleagues in Parliament will seriously address the issue.
DanishKun på denne måde vil borgerne for alvor betragte Europa som deres fælles hus.
Only then will the citizens begin to look upon Europe as their common home.
DanishEuropa-Parlamentet må ikke for alvor holdes uden for beslutningsprocessen.
The European Parliament must not be kept outside the decision-making process.
DanishKan man i fuldt alvor kundgøre rettigheder uden at forankre dem som rettigheder?
Can you even proclaim rights in earnest without enshrining them in law?
DanishTrods en række reformer har græsrodsdemokratiet ikke for alvor slået rod.
In spite of a series of reforms, grassroots democracy has not seriously taken root.
DanishJeg er overbevist om, at medlemsstaterne er helt klar over situationens alvor.
I strongly believe that Member States fully understand the seriousness of the situation.
DanishOg så tror I i ramme alvor, at det ikke ville medføre en flytning af markedet?
Do you still seriously think that this would not have led to a relocation of the market?
DanishOver for situationens alvor er mangel på interesse ikke længere det rigtige.
We cannot remain indifferent, given the serious nature of this situation.
DanishFormandskabet har ønsket at behandle Prestige-ulykken med den allerstørste alvor.
It has been the Presidency's intention to treat the Prestige accident extremely seriously.
DanishDet gør det for alvor tydeligt, hvor nødvendig dialogen er, og hvad vi er nødt til at gøre.
This makes it perfectly clear how important dialogue is and what we need to do.
DanishVi kan først for alvor påbegynde arbejdet, når konventionen er på plads.
We cannot commence any serious work until such time as we have a convention.
DanishHvis det vedtages, starter arbejdet imidlertid først for alvor, specielt i mit land.
Once it is adopted, however, the work begins, especially in my country.
DanishDet, der står der, er alvor, og det budskab, som skal sendes til Rådet, er ganske klart.
What it says there it means, and the message to the Council is quite clear.
DanishHvis vi for alvor vil have en fredsstrategi, bliver vi nødt til at omstille energisystemet.
If we seriously want a peace strategy, we will have to readjust the energy system.