Dansk-engelsk oversættelse af "amerikansk"

DA

"amerikansk" engelsk oversættelse

DA

amerikansk {adjektiv}

volume_up
amerikansk
En straffedomstol uden amerikansk medvirken er naturligvis en svækket domstol.
An International Criminal Court without American participation is naturally a weakened court.
Den kan ikke skjule den totale mangel på grundlæggende indrømmelser fra amerikansk side.
This is a poor figleaf for the total absence of concessions on the American side.
De ved, at der er fremsat et forslag på europæisk og amerikansk plan.
As you know, there is an initiative at European and American level in this field.

Eksempelsætninger "amerikansk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOg hvis det kræver lidt tålmodighed fra amerikansk side, er det ingen skade til.
And if that requires America to show a little patience, that is no bad thing.
DanishSom en amerikansk minister udtalte:» Det bedste fremtidige våben er fødevarevåbenet«.
As one American secretary of state said, food is the best weapon of the future.
DanishEt af dens centrale mål er at fjerne amerikansk engagement i europæisk sikkerhed.
One of its key aims is to remove American involvement in European security.
DanishDen kan ikke skjule den totale mangel på grundlæggende indrømmelser fra amerikansk side.
This is a poor figleaf for the total absence of concessions on the American side.
DanishVores respekt for amerikansk lovgivning må hvile på gensidig respekt for vores retsorden.
Our respect for US law must be based on mutual respect for our own legal system.
DanishMen det er på ingen måde godt, at der stort set kun findes et amerikansk system.
But that there is, to all intents and purposes, only an American system is not good at all.
DanishMan kunne ønske sig, at dette center fik større europæisk input og ikke kun amerikansk.
It would be good if this centre had more input from Europe and not just from America.
DanishDe ved, at der er fremsat et forslag på europæisk og amerikansk plan.
As you know, there is an initiative at European and American level in this field.
DanishMin første bemærkning er: Det skal fremstå klart, hvem der forhandler fra amerikansk side.
The first is this: it must be made clear who is negotiating on the US side.
DanishEn straffedomstol uden amerikansk medvirken er naturligvis en svækket domstol.
An International Criminal Court without American participation is naturally a weakened court.
DanishFor det første indrømmes det, at der gælder en amerikansk lov i Den Europæiske Union.
First we admit that an American law is valid in the European Union.
DanishDet er helt sikkert, at en amerikansk militærintervention ikke er blottet for bagtanker.
Indeed, US military intervention is not without its ulterior motives.
DanishSom en af talerne påpegede, så havde det mest af alt at gøre med amerikansk indenrigspolitik.
As one of the speakers pointed out, it was mostly to do with American domestic affairs.
DanishDet er i orden, at man er imod den direkte annoncering over for forbrugerne efter amerikansk mønster.
It is right that people are against the American direct-to-consumer advertising.
DanishFra amerikansk side har man i de seneste udtalelser bekræftet sine forpligtelser i så henseende.
America has, in its most recent statements, confirmed its commitment in this respect.
DanishEller måske kunne vi nationalisere ham, som der var en amerikansk økonom, der foreslog for nylig.
Or perhaps we could nationalise him as one US economist recently suggested.
DanishDette er naturligvis et vanskeligt spørgsmål i et amerikansk valgår.
This is, of course, a difficult issue to discuss sensibly in a United States election year.
DanishEnhver amerikansk borger kan rejse hvor som helst i Europa uden visum.
Any American citizen can come to anywhere in Europe without a visa.
DanishFor så vidt angår USA er der netop i dette øjeblik en amerikansk delegation i Rom med henblik herpå.
There is an American delegation in Rome at this very moment for that purpose.
DanishGælder en sådan aftale også flyvninger gennem amerikansk luftrum?
We cannot automatically treat citizens as if they were all terrorists.