Dansk-engelsk oversættelse af "analog"

DA

"analog" engelsk oversættelse

EN
EN

"analog" dansk oversættelse

DA
volume_up
analog {substantiv}
volume_up
analogous {substantiv}
DA
DA

analog {adjektiv}

volume_up
analog
EN

analog {adjektiv}

volume_up
analog

Eksempelsætninger "analog" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi stemte for betænkningen om overgangen fra analog til digital radio- / tv-spredning.
We voted in favour of the report on the transition from analogue to digital broadcasting.
DanishVi støtter derfor Kommissionens forslag om 2012 som målår for ophør af analog radio- / tv-spredning i hele Europa.
We therefore support the fact that the Commission has proposed 2012 as the target year for switching off analogue broadcasting throughout Europe.
DanishLigeledes må vi erkende, at den nye teknologi kræver moderne tænkning, og en digital kopi er simpelthen ikke det samme som en analog kopi.
Equally, we have to recognise that new technology requires modern thinking and a digital copy simply is not the same as an analogue copy.
DanishMen vi skal lige have én ting på det rene: Denne analog betyder ikke, at Kommissionen og medlemsstaterne skal ses som eliten inden for offentlig forvaltning.
As the players try to point out the problems that they may have with an oval ball, he says never mind the ball, get on with the game!
DanishDen demokratiske meningsdannelse præges i dag i det væsentlige af fjernsynet, men ikke længere kun af det klassiske fjernsyn med analog transmissionsform.
Whilst democratic opinion today is, in essence, shaped by television, this is no longer only the traditional television with analogue transmission.
DanishSelvom jeg stort set er enig i ordførerens bekymringer, undrer jeg mig over, at man skelner mellem en analog reproduktion og en digital reproduktion.
Therefore, while I agree on the whole with the rapporteur's concerns, I question the distinction that is made between analogue copying and digital copying.
DanishJeg beklager ligesom de forrige talere, at der af Europa-Parlamentets 28 ændringer fra førstebehandlingen kun er 21, der er overtaget uændret elller i analog form.
Just like the previous speakers, I regret that only 21 of the 28 parliamentary amendments adopted at the first reading have been accepted in letter or in spirit.
DanishVi har stemt imod betænkningen om overgangen fra analog til digital radio- / tv-spredning, da vi ikke mener, at sådanne beslutninger bør tages på EU-niveau.
We have voted against the report on the transition from analogue to digital broadcasting because we do not believe that decisions on matters such as this should be taken at EU level.
DanishTil slut i Deres indlæg foretager de en tydelig sondring mellem analog og digital kopiering, hvor den første ikke skulle være så skadelig for informationssamfundet.
At the end of your intervention, you draw a clear distinction between analogue and digital copying, whereby the former would not be harmful to the information society, while the latter would.
DanishDe forbinder ikke blot analog og digital privatkopiering, men også undtagelserne for undervisning og i forbindelse med reprografi, med princippet om en rimelig kompensation til rettighedshaverne.
You link not only analogue and digital copies for private use but also the exceptions concerning illustration and teaching to the principle of fair remuneration for rightholders.
DanishImidlertid har jeg forståelse for, at medlemsstaterne kan have behov for indbyrdes at diskutere en del spørgsmål som f.eks. konsekvenserne af overgangen fra analog til digital radio- / tv-spredning.
I nonetheless appreciate that the Member States may need to discuss among themselves a number of issues such as, for example, the consequences of the transition from analogue to digital broadcasting.

Synonymer (engelsk) for "analog":

analog
analogous