Dansk-engelsk oversættelse af "analyser"

DA

"analyser" engelsk oversættelse

EN

"analysable" dansk oversættelse

DA

analyser {flertal}

volume_up
Google Analytics sporer data fra en lang række kilder og giver analyser af investeringsafkast (ROI) i en lukket loop-proces.
Google Analytics tracks data from avariety of sourcesto provide closed-loop ROI analysis.
Det ville være interessant at få belyst finansieringsinstitutternes udgifter til analyser i EU efter gennemførelsen af Basel II.
It would be interesting to know what the expenditure of financial services institutions will be on analytics in the EU after the introduction of Basel II.
EN

analysable {adjektiv}

volume_up
analysable (også: analyzable)

Eksempelsætninger "analyser" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDeres analyser bekræfter billedet af, at det drejer sig om en stor gruppe kvinder.
Your analyses bear out the impression that this is happening on a large scale.
DanishDe siger, vi bør have større gennemskuelighed, at vi har brug for nye analyser.
There should be greater transparency, we need new analyses: which ones then?
DanishUdgangspunktet bør være udarbejdelse af yderligere analyser om energiefterspørgslen.
The starting point has got to be a strengthening of the analysis of energy demand.
DanishEn pålidelig risikovurdering kræver omfattende analyser og referencemålinger.
Reliable risk assessment requires comprehensive analyses and reference measurements.
DanishDisse analyser øger helt klart vores forståelse af udviklingen i euroområdet.
These analyses clearly enhance our understanding of euro area developments.
DanishEndelig er der ingen seriøse analyser af sikkerhedssituationen i regionen.
Finally, there is no serious analysis of the security situation in the region.
DanishHvordan kan de gode råd, som vi giver, de gode analyser, omsættes i praksis?
How can the good advice that we give, the good analyses, actually be put into effect?
DanishJo flere oplysninger i en bredt udformet databank, desto bedre analyser.
The more information gathered in a broadly-based database, the better the analyses.
DanishKommissionen burde ikke længere spilde tid på at foretage sammenlignende analyser.
The Commission ought no longer to have wasted its time carrying out comparative research.
DanishFor at opnå ændringer og effektive foranstaltninger er det nødvendigt med præcise analyser.
If change and effective action are to be achieved, specific analyses are needed.
DanishGanske vist er det positivt, at mødets analyser går i den rigtige retning.
At any rate, it is positive that its analyses point in the right direction.
DanishDet ser ud til, at der igen ikke er blevet gennemført nogen cost-benefit-analyser.
It would appear that, once again, no thorough cost-benefit analyses have been carried out.
DanishFor det første: Kan de samme analyser foretages i Parlamentet i Bruxelles?
Firstly, could the same checks be carried out for Parliament in Brussels?
DanishIngen af de efterfølgende beviser eller analyser har rokket ved den oprindelige vurdering.
None of the subsequent evidence or analysis has overturned that original assessment.
DanishDisse analyser kunne meget nyttigt integreres i strategiske miljøvurderinger.
These analyses could be very helpfully integrated with strategic environmental assessments.
DanishKommissionen anvender desuden analyser udført af internationale organisationer.
The European Commission also uses analyses by international bodies.
DanishVi skal altså ikke fortabe os i juridiske analyser, men derimod komme med et klart signal.
So we should not lose ourselves in legal analyses, but send a clear signal.
DanishDer udføres løbende analyser af testdata af en særlig tuberkuloseudforskningsenhed.
Analysis of test data is carried out on an on-going basis by a special TB investigation unit.
DanishJeg er enig i, at De gengiver Modiglianis analyser om livscyklussen.
It is fine by me if you wish to re-examine Modigliani's life cycle analysis.
DanishIEA har lavet sammenlignende analyser over køleskabsnormer globalt set.
The IEA has produced comparative studies of worldwide refrigerator norms.