Dansk-engelsk oversættelse af "analytisk"

DA

"analytisk" engelsk oversættelse

DA

analytisk {adjektiv}

volume_up
analytisk
Det første er ikke det vigtigste, for det er et teknisk, analytisk problem.
The first is not the most important, as it is a technical, analytical problem.
Derfor mener jeg, at dette i bund og grund er en analytisk beretning.
Therefore, I believe that this is basically an analytical report.
Der mangler næsten totalt en analytisk vurdering og specielle programmer til bekæmpelse heraf.
There is almost a total lack of analytical appraisal or special programmes to combat it.

Eksempelsætninger "analytisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVærdien burde mindst ligge under det halve, for det kan lade sig gøre analytisk.
The level ought to be at least as low as half, as this is possible to analyse.
DanishDet første er ikke det vigtigste, for det er et teknisk, analytisk problem.
The first is not the most important, as it is a technical, analytical problem.
DanishHertil bør komme en analytisk disciplineret udvikling af den anden søjle.
An analytically disciplined extension of the second pillar is also needed.
DanishDer mangler næsten totalt en analytisk vurdering og specielle programmer til bekæmpelse heraf.
There is almost a total lack of analytical appraisal or special programmes to combat it.
DanishDerfor mener jeg, at dette i bund og grund er en analytisk beretning.
Therefore, I believe that this is basically an analytical report.
DanishKommissionens tillid til ansøgerlandene bygger på et solidt, seriøst og analytisk grundlag.
The Commission's confidence in the candidate countries is based on facts and thorough analysis.
DanishMan kan udmærket registrere det analytisk: Op til 6 % af arbejdet vil gå til dette område alene.
The statistics capture this very well: in this field alone, up to 6 % of jobs will disappear.
DanishMen et stort fælles system fører let til tankemæssige spændetrøjer og analytisk ortodoksi.
But an elaborate common system easily leads to intellectual strait-jackets and analytical orthodoxy.
DanishJeg kan ikke støtte Miljøudvalgets ændringsforslag om kun at godkende én analytisk kontrolmetode.
I cannot support the Committee on the Environment's amendment to approve an analytical method of control only.
DanishKonjunkturoversigten for Den Europæiske Union i dette dokument var beskrivende og analytisk.
The diagnosis of trends for the European Union contained in this document is of a descriptive and analytical nature.
DanishJeg har ikke tid til at udvikle nogen form for sproglig eller analytisk subtilitet med hensyn til det næste, jeg vil sige.
I do not have the time to develop any kind of linguistic or analytical subtlety on my next point.
DanishVi har bemærket en vis vilkårlighed i denne mangel på forbindelse og følgelig også foretaget et stykke analytisk arbejde.
We noted a certain arbitrariness in this lack of association, and so we also undertook some analysis.
DanishHr. formand, ærede parlamentsmedlemmer, kommissionsmedlem Patten er allerede kommet med et meget analytisk og klogt indlæg om denne sag.
Mr President, Members of the European Parliament, Commissioner Patten has given a very analytical and well considered presentation on this issue.
DanishFor det andet findes der intet statistisk og analytisk troværdigt værktøj, navnlig med hensyn til den sociale samhørighed og bæredygtige udvikling.
Secondly, no reliable comparative statistical and analytical tool exists, particularly for social cohesion and sustainable development.
DanishSom jeg i starten konstaterede, er der behov for et dybere og mere analytisk samarbejde med europæiske organisationer som Europarådet og OSCE.
As I said at the start, we need deeper and more analytical cooperation with other European organisations, such as the Council of Europe and the OSCE.
DanishDer gøres således forsøg på at skabe et grundlag for en endnu dybere og mere analytisk debat om EU ' s arbejde til fordel for menneskerettighederne.
In this way we are trying to create a forum for deeper and more analytical discussions on the work done by the EU for the issue of human rights.
DanishHr. formand, fru kommissær, mødet i Kyoto giver os lejlighed til at behandle problemet med de menneskeskabte klimaændringer på en mere analytisk måde.
Mr President, Madam Commissioner, the Kyoto meeting provides the opportunity to face the problem of climate change caused by anthropic activity with greater rigour.
DanishHr. formand, jeg takker Carl von Wogau for en afbalanceret betænkning, som særdeles bredt behandler spørgsmålene vedrørende det indre marked på en analytisk måde.
Mr President, I would like to thank Karl von Wogau for his balanced report, which very extensively deals with the issues of the single market in an analytical manner.
DanishDerfor er det måske ganske fornuftigt, hvis vi analytisk fortsat tænker over, hvad det egentlig var, der skete, og hvis vi baserer vores nye strategi på et fornuftigt grundlag.
In view of that it may perhaps make very good sense for us to analyse further what actually happened and whether we are creating a reasonable basis for our new strategy.
DanishDet finske formandskab foreslår at drøfte indledningen af en analytisk dialog på rådsplan med og blandt alle aktører i ungdomssektorerne, herunder unge og ungdomsorganisationer.
The Finnish Presidency proposes to discuss initiation of an analytical dialogue at Council level with and between all youth sector actors, including young people and youth organisations.