Dansk-engelsk oversættelse af "and"

DA

"and" engelsk oversættelse

EN
EN

"and" dansk oversættelse

DA
DA
DA

and {en}

volume_up
and
volume_up
duck {substantiv}
Men atomlobbyen huggede hovedet af Salters and og sagde, at den ikke ville være effektiv.
Salter's Duck was killed by the nuclear industry which said it would not be effective.
Han opfandt noget, man kaldte» Salters and«, en billig måde at producere bølgeenergi på.
He invented something called Salter's Duck, a cheap way of producing wave energy.
Den viste sig ikke at være meget andet end en bekostelig død sild, og Milosevic så og behandlede den som en sådan lige fra starten af.
This proved to be nothing more than an expensive dead duck and was seen and treated as such from the outset by Milosevic.
EN

and {konjunktion}

volume_up
Progress will not extend to freedom of association, freedom of speech and democracy.
Fremskridt vil ikke resultere i forenings- og ytringsfrihed og demokrati.
We see enlargement as a process of partnership, not a process of " them and us ".
Vi ser udvidelsen som en partnerskabsproces og ikke som en proces for " dem og os ".
New family patterns, new concepts of the role of men and women have emerged.
Nye familiemønstre og en ny opfattelse af mænds og kvinders roller er opstået.

Eksempelsætninger "and" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er i denne ånd, at Kommissionen har behandlet Parlamentets ændringsforslag.
It is in this spirit that the Commission has considered Parliament's amendments.
DanishVi mener, at forslaget fortjener at blive overvejet seriøst i en konstruktiv ånd.
We believe this proposal deserves serious consideration in a constructive spirit.
DanishDette afspejler vores holdninger eller afslører i det mindste en vis fælles ånd.
We saw in this a reflection of our position, or at least a certain fellow feeling.
DanishJeg kan forsikre Dem om, at det tyske formandskab vil føre dialogen i denne ånd.
I can assure you that the German Presidency will work towards this in this dialogue.
DanishI en ånd af kompromisvilje vil Kommissionen således ikke modsætte sig pakken.
Therefore, in a spirit of compromise, the Commission will not oppose the package.
DanishRådet og også Kommissionen, er jeg sikker på, vil arbejde videre i denne ånd.
The Council and, I am sure, the Commission, too, will continue to work to this end.
DanishDenne politik har været ført igennem et stykke tid, men ikke i en samarbejdets ånd.
Such policies have existed from time to time, but not with a spirit of cooperation.
DanishEn sådan holdning er negationen selv af samrådsprocedurens ånd og bogstav.
This attitude negates the very spirit and letter of the conciliation procedure.
DanishJeg beder om, at man ved given lejlighed overvejer sagen endnu en gang i denne ånd.
In that sense, I would ask you to reconsider this at a suitable opportunity.
DanishPå samme måde er der en række ændringsforslag, hvis ånd jeg kan acceptere.
In the same way there are a number of amendments which I can accept in spirit.
DanishOg med denne ånd foreslår vi følgende mundtlige ændringsforslag til kompromisteksten:
With this in mind, we propose the following oral amendments to the compromise text:
DanishAndet tema, hr. formand: Der er en positiv ånd i dag, og den skal fortsætte.
Second topic: there is a positive spirit at present, and this must continue.
DanishVi støtter fuldt ud beslutningens grundlæggende antiracistiske og humanistiske ånd.
We fully support the resolution's basic spirit of anti-racism and humanism.
DanishTanken om i højere grad at inddrage de nationale parlamenter er helt i tidens ånd.
The idea of involving national parliaments more seems to be fashionable at the moment.
DanishJeg er fuldstændig enig i, at dette er en nødvendighed, og i den ånd, hvori det skal ske.
I unreservedly endorse the expression of this necessity, and the spirit thereof.
DanishEt cap and trade-system kan gennemføres ved auktion eller ved grandfathering.
A cap or a trading scheme can be achieved by auctioning or grandfathering.
DanishUden den ånd og det samarbejde vil vi ikke kunne opnå reelle fremskridt.
Without that spirit and cooperation we will not be able to achieve real progress.
DanishDet er i denne ånd, at man i ændringsforslag 5 søger at holde forhandlingerne åbne.
It is in this spirit that Amendment 5 seeks to keep the negotiations open.
DanishDet er i den ånd, jeg har stemt for ændringsforslagene til ordførerens tekst.
That is why I voted in favour of the amendments to the rapporteur’ s text.
DanishI den ånd bør vi støtte Kommissionen og også så vidt muligt optræde samlet.
We should support the Commission here and present a united front as far as possible.