Dansk-engelsk oversættelse af "andel"

DA

"andel" engelsk oversættelse

DA

andel {en}

volume_up
1. generel
andel (også: del, portion)
volume_up
share {substantiv}
En uforholdsmæssig andel bruges på energiteknologier baseret på fossilt brændsel.
A disproportionate share goes to energy technologies based on fossil fuels.
Partsfiskere ejer sammen deres skibe og betales udelukkende via deres andel af fangsten.
Share fishermen jointly own their vessels and are paid solely by share of their catches.
Landevejstransporterne er forøget fra en andel på 50 % i 1980 til en andel på 85 % i 2000.
Road transport has increased from a 50 % share of all transport in 1980 to an 85 % share in 2000.
2. finans
andel (også: aktiepost, beholdning)
De meget forskelligartede typer ordninger for lønmodtagernes andel i virksomhedens kapital og overskud spænder fra overskudsdeling over blandede ordninger og virksomhedsplaner til medarbejderaktier.
The very diverse methods of financial participation vary from profit sharing to share holding, passing through fixed formulae or business plans.

Eksempelsætninger "andel" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet betyder faktisk, at lønmodtagerne har en stor andel i kapitalen i Danmark.
That means in fact that wage-earners have a large stake in capital in Denmark.
DanishI nogle medlemsstater er den endog lavere, dvs. lægemidlernes andel er meget lav.
Hospitals account for the largest proportion, and even there the costs have fallen.
DanishLad mig sige nogle få ord om Parlamentets egen andel af denne frontloading.
I would like to say a few words on Parliament's own share of this frontloading.
DanishSker der ingen ændringer, vil dens andel i et udvidet EU være langt større.
If there is no change, this proportion will increase greatly in an enlarged EU.
DanishEn uforholdsmæssig andel bruges på energiteknologier baseret på fossilt brændsel.
A disproportionate share goes to energy technologies based on fossil fuels.
DanishEn stor andel af dette produkt, nemlig 58 %, importeres af Det Europæiske Fællesskab.
A large quantity of this product, 58 per cent, is imported in the European Union.
DanishAndel del af spørgsmålet vedrører den nye verdenskodeks til bekæmpelse af doping.
The second part of the question relates to the new World Anti-Doping Code.
DanishOverførslerne fra medlemsstaterne efter deres andel i BNI stiger mere og mere.
The transfers from the Member States as a GNP resource share have increased steadily.
DanishDen største lægemiddelvirksomheds andel ligger på lige under 10 % af verdensmarkedet.
The biggest pharmaceutical company's share of the market is just under 10 %.
DanishVi går ikke ud over 20 % -margenen som Parlamentets andel af forvaltningsudgifterne.
At no point do we go over Parliament's 20 % share of administrative costs.
DanishForpligtelserne eller de potentielle udgifter som andel af BNP overstiger 9 %.
Commitments, or potential expenditures, as a share of gross domestic product exceed 9 %.
DanishVi har besluttet, at de vedvarende energiers andel skal stige fra 6 % til 12 %.
We have decided that the share of renewable sources of energy should rise from 6 % to 12 %.
DanishEU ' s andel i hjælpen på verdensplan var for 30 år siden på 7 %, mens den i dag er på 17 %.
Thirty years ago, it provided 7 % of international aid; today the figure is 17 %.
DanishEuropas handelspolitiske andel i Mexico er faldet til et nærmest latterligt niveau.
The share of Europe's trade with Mexico has fallen back to simply ridiculously low levels.
DanishDet hul, som opstår i EU ' s budget, dækkes med en forhøjet andel af bruttonationalproduktet.
The resulting gap in the EU budget is to be bridged by increasing the GNP share.
DanishI de nordiske lande i Unionen er den samlede andel over en tredjedel.
In the Nordic countries of the Union, the overall proportion is more than a third.
DanishSe på de lande, der har en høj andel af elektricitet fra atomkraftværker.
Just look at the countries where a high proportion of energy comes from nuclear power.
DanishNår de fattige har en økonomisk andel, vil det borgerlige samfund og demokratiet slå rod.
When the poor have an economic stake, then civil society and democracy will take root.
DanishI øjeblikket er EU-landenes andel i skibsbygningsindustrien på ca.
At the moment the EU share of the world market for shipbuilding is around 20 %.
DanishDet er målet at sikre jernbanetransporten en passende andel af alle transportopgaver.
The goal is to ensure that an appropriate share of all transport work goes to the railways.