Dansk-engelsk oversættelse af "andele"

DA

"andele" engelsk oversættelse

DA

andele {flertal}

volume_up
1. generel
Der er en risiko for, at de mister andele på verdensmarkedet og at arbejdsløshedsproblemet forværres yderligere.
The danger is that shares of the global market will be lost and the problem of unemployment made worse.
Alt i alt udgør denne procedure, inklusive BNP-andele og befolkningsandele, en kontrollerbar og retfærdig fastsættelse af andelene.
Viewed as a whole, this process, which incorporates both the GDP shares and the population-based shares, constitutes a practical and equitable way of allocating the shares.
De manglende oplysende og frem for alt sammenlignelige opstillinger over de procentuelle andele af miljøudgifter kan ikke tolkes anderledes.
There is no other way to interpret the lack of meaningful and in particular comparable data on the percentage shares of expenditure on the environment.
2. finans

Eksempelsætninger "andele" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAlle skal bidrage i forhold til andele til, at udbud og efterspørgsel igen kommer i balance.
Everybody has to play his due part in restoring the equilibrium between supply and demand.
DanishHører jeg noget om rimelige andele til alle under den fælles fiskeripolitik?
Designed to conserve fish stocks, this misbegotten scheme has reduced some species to near extinction.
DanishDisse andele stiger, og 20 procent af de unge kvinder i Vesteuropa har denne form for sygdom.
These proportions are increasing, and 20 % of young women in Western Europe have this kind of illness.
DanishKompensationen skal primært komme fra medlemsstatens nationale andele samt fra forsikringsselskaber.
Compensation would mainly have to come from the Member State's national share and insurance companies.
DanishDer er en risiko for, at de mister andele på verdensmarkedet og at arbejdsløshedsproblemet forværres yderligere.
The danger is that shares of the global market will be lost and the problem of unemployment made worse.
DanishGennem andele og medejerskab bliver arbejdstagere til medarbejdere og medarbejdere til medejere.
Through ownership and participation, employees become co-workers and co-workers become sharers in ownership and management.
DanishDisse andele kan trækkes tilbage, så snart markedet, der er fordelagtigt for A-virksomheder, har skabt de rette betingelser.
These options can be withdrawn once the market, favouring type A companies, has created the right conditions.
DanishDe har mistet positioner og meget store andele på verdensmarkedet og hundredtusinder af arbejdspladser.
They have lost their status, and a significant slice of the world market and hundreds of thousands of workers have been made redundant.
DanishFor det andet har selv Tyskland og Frankrig med deres velkendte budgetproblemer allerede opnået andele på henholdsvis 2,5 og 2,2 %.
All expenditure has to be paid for, even if in the longer run we would hope that investment would have positive returns.
DanishDenne kendsgerning og selv små andele i foderet ville have som konsekvens, at alt kød i sidste ende skulle mærkes som genetisk modificeret.
This, together with the minuscule amounts in feed, would mean that, in the end, all meat would have to carry a GMO label.
DanishDer er naturligvis mange risici i forbindelse med investeringer i andele, men stagnerende økonomier er en endnu større risiko for Europa.
There are, of course, many risks with equity investments, but there are even greater risks to Europe with stagnant economies.
DanishNye typer fonde er blevet introduceret i de forskellige medlemslande, som ikke kan tilbyde deres andele i andre medlemslande.
New types of funds have been introduced in the various Member States which are not permitted to market their units in other Member States.
DanishForslaget fastlægger desuden en forhøjelse af bestemte finansielle andele for Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet.
The proposal also makes provision to increase certain financial contributions under the Financial Instrument for Fisheries Guidance.
DanishAnderledes med priserne: Her vil der fremover kun blive ydet støtte, hvis medlemsstaten også er med til at finansiere den, med lige store andele.
It is a different situation with prices: in future they will only be granted if the Member State cofinances an equal share.
DanishFødselstallet er ganske vist faldet markant siden omkring 1980, men vi har stadig en af de højeste andele af unge i vores befolkning.
Of course, our birth rate has fallen remarkably since about 1980, but we still have one of the highest proportions of young people in our population.
DanishBenyttelsen af samhørighedsfonde i startfasen er begrundet, men i det videre forløb skal de andele af finansieringen, som er baseret på programmer, øges.
It is reasonable to use the Cohesion Fund in the early stages, but in the future the programme-based financing share must be increased.
DanishDe manglende oplysende og frem for alt sammenlignelige opstillinger over de procentuelle andele af miljøudgifter kan ikke tolkes anderledes.
There is no other way to interpret the lack of meaningful and in particular comparable data on the percentage shares of expenditure on the environment.
DanishKommissionen vil derfor undersøge, om parternes respektive og kombinerede andele i deres leverandørers omsætning når kritiske tærskler.
The Commission will therefore examine whether the respective and combined shares of the parties in the turnover of their suppliers reach critical thresholds.
DanishForsikringsselskaberne og tilsynsmyndighederne ville således få mulighed for at udelukke andele på over 20 % fra direktivets anvendelsesområde.
The insurance companies and the supervisory authorities would then have the opportunity to exclude holdings greater than 20 % from the scope of the directive.
DanishAlt i alt udgør denne procedure, inklusive BNP-andele og befolkningsandele, en kontrollerbar og retfærdig fastsættelse af andelene.
Viewed as a whole, this process, which incorporates both the GDP shares and the population-based shares, constitutes a practical and equitable way of allocating the shares.