Dansk-engelsk oversættelse af "andre"

DA

"andre" engelsk oversættelse

DA

andre {pronomen}

volume_up
andre
De har undskyldt over for mig og forklarede, at de havde andre aftaler.
They have apologised to me and explained that they have other commitments.
Elchlepp har sagt, at at SOCRATES er meget overtegnet i Tyskland som i andre lande.
Mr Elchlepp said that it is heavily over-subscribed in Germany as it is in other countries.
Der kommer således andre forhandlere, andre spørgsmål og andre tider.
There will be other negotiators, other issues, other timeframes.
andre
Til gengæld er der så andre ting - mange andre ting - der ikke er nogen mening med.
Then there are others, many others, which are completely pointless.
Andre, og jeg er en af disse andre, mener, at tiden er inde til at træffe en konklusion.
Others - and I am one of those others - think that the time has come to reach a conclusion.
I andre medlemsstater overlader man mere til markedets selvregulerende funktion.
In others, there is greater reliance on self-regulation by the market.

Eksempelsætninger "andre" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAndre mener, at det giver dem ret til at påtvinge denne medlemsstat deres vilje.
Others think that this entitles them to enforce their will on this Member State.
DanishSituationen i de andre berørte medlemsstater er heldigvis ikke lige så alvorlig.
The situation in the other affected Member States is fortunately not as serious.
DanishMen den vold, det søger at bekæmpe, er et stort problem i Europa og andre steder.
However, the violence it aims to combat is a major problem in Europe and beyond.
DanishPPE-DE-Gruppen fordømmer, som alle andre har sagt, enhver form for børnearbejde.
The PPE-DE group, like all the other groups, condemns every form of child labour.
DanishJeg vil anmode Dem om at overveje nøje, om der ikke burde gælde andre regler her.
I would ask you to consider seriously whether other rules should not apply here.
DanishSå vil vi tabe denne kamp, og vi bør tvinge de andre til heller ikke at gøre det.
If we do that, we will lose, and we should force the others not to do it either.
DanishPå dette område som på så mange andre har man desværre ikke taget hensyn hertil.
In this area, as in others, this has unfortunately not been taken into account.
DanishDette og mange andre vigtige punkter er indeholdt i den foreliggende betænkning.
These and many other important points are included in the report in front of you.
DanishJeg kan ikke forbyde fartøjer under japansk flag eller andre i at bruge drivnet.
I cannot prohibit driftnets from being used by Japanese-flag vessels or others.
DanishAlle andre anliggender bør håndteres på lokalt, regionalt eller nationalt plan.
All other questions ought to be dealt with at local, regional or national levels.
DanishAlligevel gælder der andre regler for det mest dødelige narkotikum af dem alle.
Yet when it comes to the greatest killer drug of all, we apply different rules.
DanishDet samme gælder behovet for uddannelse af politibetjente og andre autoriteter.
Likewise the necessity for training of police officers and others in authority.
DanishMin gruppe går nemlig ind for overgangsordningen, nøjagtig som de andre grupper.
The point is that my group supports a transitional system, as do the other groups.
DanishVisse foranstaltninger har behov for ændring af vedtægten, mens andre ikke har.
Some measures will require amendment of the Staff Regulations, others will not.
DanishEftersom denne beslutning ikke blev vedtaget, stemmer vi om de andre beslutninger.
As this resolution has not been adopted, we shall vote on the other resolutions.
DanishDer er også andre vigtige temaer, der kræver en løsning på internationalt plan.
There are other important topics which require a solution at international level.
DanishJeg har sammen med andre kolleger tilsluttet mig dette brev med min underskrift.
With others of my fellow MEPs, I associated myself with this letter by signing it.
DanishKommissionen håber, at andre lande i regionen vil tilslutte sig dette initiativ.
The Commission hopes that other countries in the region will join this initiative.
DanishGælder denne immunitet kun i Bosnien, eller gælder den også andre steder i verden?
Does this immunity apply in Bosnia, or does it apply elsewhere in the world too?
DanishDet er vigtigt ikke bare i forhold til Tjetjenien, men også mange andre steder.
This is important not only as regards Chechnya, but also for many other places.