Dansk-engelsk oversættelse af "anfører"

DA

"anfører" engelsk oversættelse

DA

anfører {en}

volume_up
1. generel
anfører (også: leder)
Ministerpræsidenten kalder offentligt oppositionen en politisk terrorgruppe og dens anfører en kriminel med immunitet.
The Prime Minister publicly calls the opposition a terrorist group and their leaders are called criminals with immunity.
Vil Kommissionen påtage sig at indstille LEADER-programmerne på grundlag af en fax fra Logras, generaldirektør i GD VI, som anfører, at retsgrundlaget er mangelfuldt?
Does the Commission acknowledge responsibility for the suspension of the LEADER programmes following a fax from Mr Legras, Director-General of DG VI, which has no real legal basis?
anfører (også: kaptajn)
iblandt de tredive var han højt æret og han var deres Anfører; men de tre nåede han ikke.
Of the three, he was more honourable than the two; for he was their captain: howbeit he attained not to the first three.
2. militær
anfører (også: chef, hærfører)

Eksempelsætninger "anfører" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishBösch-betænkningen anfører, at UCLAF kun er handledygtig i begrænset omfang.
The Bösch report indicates that UCLAF has only a limited capacity for action.
DanishKommissionen anfører, at spanske forskere har foretaget en nyere vurdering.
The Commission states that there was a more recent assessment by Spanish scientists.
DanishKommissionen anfører, at medlemsstaterne " fremmer energiudnyttelse ".
The Commission is saying that Member States'shall encourage energy recovery '.
DanishDet er korrekt, som Rådet anfører, at visse udviklingsposter ikke har været anvendt godt.
It is true, as the Council says, that some development lines have not been used well.
DanishMen samtidig anfører den også konstateringer, der ikke har noget med virkeligheden at gøre.
However, at the same time it makes findings which have no bearing on reality.
DanishDen Europæiske Patentmyndighed anfører til sit forsvar, at der er tale om et sprogligt problem.
In their defence the officers of the Patent Office refer to the language problem.
DanishUnder punkt F. anfører De, at støtten skulle være ECU 750 milliarder for den Valonske region.
Under point F you say that support for the regions in Wallonia was ECU 750 billion.
DanishEuropa-Parlamentet anfører i sit beslutningsforslag, at vi giver afkald på 20 millioner euro.
In its resolution, our Parliament says that we are giving up EUR 20 million.
DanishI bemærkningerne anfører hun: " I en ideel verden ville narkotikamisbrug ikke forekomme.
She says in her explanation, and I quote: 'In an ideal world there would be no drug abuse.
DanishDenne grundforordning anfører, at de rådgivende råd kan konsulteres.
This basic regulation states that the advisory councils can be consulted.
DanishAbisjaj Joabs Broder Zerujas Søn var Anfører for de tredive.
And Abishai, the brother of Joab, the son of Zeruiah, was chief among three.
DanishJeg anfører kun tre eksempler af de mange, jeg kunne fremkomme med.
I shall single out three examples of the many I could quote.
DanishHeroverfor anfører man, at det vil føre til, at EU bliver misbrugt som destruktionsanstalt.
The objection now raised to that is that it means the European Union being misused as a disposal plant.
DanishBelders interessante betænkning i hånden behøver jeg ikke at citere alt det, som han anfører i den.
Taking up Mr Belder's interesting report, I do not have to quote all the things he lists in it.
DanishHr. formand for Kommissionen, De er træner og anfører for Europa-holdet.
Fifthly, we need more leadership from the Commission.
DanishFor det andet anfører Kommissionen, at antallet af illegale indvandrere fra Hongkong er meget begrænset.
Secondly, it states that the number of illegal immigrants coming from Hong Kong is very small.
DanishFor det andet vil jeg dog også lægge vægt på de indvendinger, som ordføreren selv anfører i punkt 29.
Secondly, I would like to emphasize the objection in paragraph 29 made by the rapporteur himself.
DanishTrods dette anfører ledelsen, at der ikke har været tale om nogen tilfælde af svig.
In spite of this, the Committee’ s managers state that there is no question of there having been any cases of fraud.
DanishJeg er imod udsættelsen, fordi de grunde, som man anfører, under ingen omstændigheder holder.
I am against deferment, because the reasons given by those who are calling for it do not hold up in any way.
DanishDesværre er Frankrig anfører for en gruppe af medlemslande, som åbenbart har en anden dagsorden.
Unfortunately, France is the ringleader of a group of Member States that obviously has a different agenda.