Dansk-engelsk oversættelse af "anfægte"

DA

"anfægte" engelsk oversættelse

DA

anfægte {verbum}

volume_up
Jeg ønsker ikke at anfægte holdningen hos Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål.
I have no wish to contest the view of the Committee on Economic and Monetary Affairs.
Det er efter min mening en normal økonomisk mekanisme, som ingen økonom ville finde på at anfægte.
I think that it is a normal economic mechanism which is contested by no economist.
Vi vil imidlertid anfægte, at ingen af de to bilag skal være vedlagt forslaget, selv om vi kan forstå årsagerne hertil.
However, we would contest the fact that neither of the two appendices is attached to the proposal, although we understand the reasons why.

Eksempelsætninger "anfægte" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg ønsker ikke at anfægte holdningen hos Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål.
I have no wish to contest the view of the Committee on Economic and Monetary Affairs.
DanishJeg advarer mod at anfægte principperne for den europæiske fiskeripolitik.
I warn against interfering with the principles of European fisheries policy.
DanishDen kan f.eks. ikke anfægte de sociale rettigheder, som europæerne har opnået.
It is not, for example, in a position to challenge the social rights gained by Europeans.
DanishJeg må imidlertid anfægte to punkter i den foreliggende betænkning.
There are, however, two points in your report that I have a problem with.
DanishDet er efter min mening en normal økonomisk mekanisme, som ingen økonom ville finde på at anfægte.
I think that it is a normal economic mechanism which is contested by no economist.
DanishSå har vi i Parlamentet bagefter længere tid til at anfægte Kommissionens beslutninger.
This allows us as Parliament to challenge the decisions by the Commission for a slightly longer period.
DanishDet er ikke for at anfægte ansøgeres ret til appel.
This is not, in turn, to challenge the right of claimants to make appeals.
DanishParlamentsmedlemmerne lader sig tilsyneladende heller ikke anfægte af, at mødesalen er halvtom.
It appears also that Members of Parliament are not very concerned as the auditorium is now half empty.
DanishLad Dem heller ikke anfægte af de strejker, der fandt sted i går.
Do not let yourselves be swayed by yesterday’ s strikes.
DanishOg mon ikke WTO en dag også vil anfægte ordningen i artikel 227?
Moreover, it cannot be ruled out that the WTO will one day tackle the system provided under article 227.
DanishEfter forlydende vil partiet anfægte det officielle valgresultat ved domstolene og forsøge at få det annulleret.
He is reportedly looking for legal means to fight and revoke the official election result.
DanishGenerelt kan jeg sige, at Kommissionens bemærkninger i princippet ikke anfægte nogen af medlemsstaternes sociale model.
Or is a change needed whereby that particular labour market model would also be included?
DanishAt udvalg, som bistår Kommissionen, principielt kan være nyttige, vil jeg slet ikke anfægte.
It is not at all my intention to dispute the fact that committees which stand by the side of the Commission are helpful in principle.
DanishFru Jackson, min backbencher -kollega, spørger sig selv, hvorledes jeg vover at anfægte hendes beregninger over omkostningernes størrelse.
Mrs Jackson, my backbencher colleague, wonders how I dare challenge her estimates on the costs.
DanishNår vi lover at se ærligt på forslagene i disse betænkninger, må vi se på de argumenter, man vil anfægte.
In undertaking an honest examination of what the report proposes, we need to look at the kind of arguments that will be challenged.
DanishHvem tør anfægte medarbejdernes ret til og mulighed for at rapportere om afvigende praksis inden for deres egen virksomhed?
Who would dare to question the right and power of the employees to report on devious practices within their own plant?
DanishIngen her i Parlamentet vil anfægte dette, men der er ingen grund til, at en uafhængig bank ikke også skulle være regnskabspligtig.
No one in this house would challenge that, but there is no reason why an independent bank should not also be accountable.
DanishVi vil imidlertid anfægte, at ingen af de to bilag skal være vedlagt forslaget, selv om vi kan forstå årsagerne hertil.
However, we would contest the fact that neither of the two appendices is attached to the proposal, although we understand the reasons why.
DanishStøtter Rådet den græske regerings initiativ om at anfægte sprogordningen hos Varemærkemyndigheden i Alicante?
Does the Council support the Greek government's plan to lodge a complaint against the language regime used by the Community Trade Mark Office in Alicante?
DanishVi må i særdeleshed anfægte den vedholdende henstilling om at fastsætte lønpolitikker, " der bidrager til at opretholde løntilbageholdenhed ".
First and foremost, we reject its stubborn promotion of wage policies that are " suitable to the maintaining of wage moderation ".