Dansk-engelsk oversættelse af "angive"

DA

"angive" engelsk oversættelse

DA

angive {verbum}

volume_up
1. generel
De ofre, der har haft mod til at angive deres smuglere, skal ydes særlig beskyttelse, for alt for ofte lever de i evig angst for repressalier.
Those victims who have the courage to denounce their traffickers deserve particular protection, because they often live in constant fear of reprisals.
De højere magter har af uudgrundelige årsager udvalgt Kommissionen til for første gang at indskrive denne retssætning, at man skal angive sig selv, i en retsorden.
For some inexplicable reason, the Commission has felt moved for the first time ever in law to adopt a legal provision whereby one must denounce oneself.
2. "anføre, tilkendegive, mv."
Lovgiveren har til opgave tydeligt at angive, hvilke grænser der skal respekteres.
Legislators have the responsibility to indicate clearly which limits should be observed.
Jeg vil konkret angive nogle ændringer, som efter min mening er nødvendige og mulige.
More specifically, I will indicate corrections that I feel are necessary and possible.
De kommer til at angive, hvordan EU ' s bistand passer sammen med andre donorers aktiviteter.
They will indicate how Community assistance fits in with what other donors are doing.

Eksempelsætninger "angive" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVed kryds skal du angive det samme, men adskille vejnavne med "og" eller "&" .
For intersections, enter the same, but separate road names with "and" or "&".
DanishDen rette og normale procedure er at angive en tidsfrist på to år efter vedtagelsen.
The appropriate approach is to stipulate, as is normal, two years after adoption.
DanishFor at kunne deltage i denne auktion skal du angive en budindstilling i din konto.
To place your ads in this auction, you set a bidding option in your account.
DanishKan De angive, hvordan vi hurtigst muligt kan rydde denne fortsatte konflikt af vejen?
Can you indicate how we can resolve this on-going conflict as soon as possible?
DanishAt angive retningen og foretage prioriteringer er dog dens egentlige hensigt.
Nonetheless, their true purpose is to give direction and to set priorities.
DanishDu kan angive indstillingerne for at forbedre Roaming Access-brugerprofilen
You can set these options to give more control of your roaming user profile
DanishLovgiveren har til opgave tydeligt at angive, hvilke grænser der skal respekteres.
Legislators have the responsibility to indicate clearly which limits should be observed.
DanishDu vil skulle angive en tom værdi for argumenter, der ikke gælder, som f.eks.
You would need to provide an empty value for arguments such as "tax" that don't apply.
DanishJeg vil konkret angive nogle ændringer, som efter min mening er nødvendige og mulige.
More specifically, I will indicate corrections that I feel are necessary and possible.
DanishJeg ønsker at angive dette i utvetydige vendinger, således at vi husker det.
I would like to state this unequivocally, so that we may bear it in mind.
DanishDe skal angive navnene på de dommere, der har medvirket ved afgørelsen.
They shall contain the names of the Judges who took part in the deliberations.
DanishDu kan vælge at angive et tjenesteområde efter afstand eller efter placering.
You can choose multiple locations to create your overall service area.
DanishMåske kan han angive om energiafgifter eller andre skatter nu har en reel chance.
Perhaps he can indicate whether tax on energy or other taxes will indeed now stand a chance.
DanishEllers kan du ikke angive denne søgemaskine som din standardsøgemaskine
Otherwise, you won't be able to set this search engine as your default search engine.
DanishDet er Deres udvalg, som skal afgøre, hvilken vej der vælges, men De skal angive det.
It is your committee's decision which route to take, but you must state one or the other.
DanishDu vil muligvis også være interesseret i at angive Google som din standardsøgemaskine.
You may also be interested in making Google your default search engine.
DanishSørg for at angive navneområdet for alle typer oplysninger i dit sitemap.
Be sure to specify the namespace for every type of information included in your Sitemap.
DanishDu skal angive dit brugernavn og din adgangskode igen, når du vender tilbage til Google Mail.
You'll need to re-enter your username and password when you return to Google Mail.
DanishBetænkningen løser efter min mening dette problem ved at angive, hvem der skal gøre hvad.
In my opinion, this report provides a solution to this by specifying who must do what.
DanishJeg vil ikke her komme ind på alle detaljer, men blot angive de store linjer.
I shall not go into details here but I would simply like to tell you about the general ideas.