Dansk-engelsk oversættelse af "angivelse"

DA

"angivelse" engelsk oversættelse

DA

angivelse {en}

volume_up
Forslagene er en angivelse af de aktioner, som Kommissionen agter at gennemføre i den nærmeste fremtid.
Clearly, the proposals amount to a statement of the actions the Commission intends to take in the near future.
Den indeholder en tydelig angivelse af hovedmålsætninger og repræsenterer en realistisk plan for at skabe forbedringer på de europæiske fondsmarkeder.
It is a clear statement of priorities and represents a realistic blueprint for driving forward improvements in European fund markets.
Vi afviser især de ændringsforslag, der for det første går ind for en angivelse om vegetabilsk fedt i forbindelse med produktnavnet eller på produktets forside.
In particular, we reject the amendments which would tend, first of all, to make the statement on vegetable fat part of the name of the product or place it on the front of the product.

Eksempelsætninger "angivelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDisse værdifulde data bør fremlægges med angivelse af budgetpost og medlemsstat.
This valuable information should be presented by budget heading and by Member State.
DanishJeg ønsker en angivelse af ikke bare oprindelseslandet, men også -regionen.
I would like to see not only the country but also the region of origin on the label.
DanishSpørgsmålet er så, om vi skal kræve obligatorisk angivelse af disse afledte stoffer.
Thus the question arises: should we require mandatory labelling of those derivatives?
DanishJeg mener, at kompromiset udmærket kan findes gennem angivelse på etiketten.
I think that it is possible to find a compromise by means of information on the label.
DanishDet gælder navnlig også for angivelse af den region, kødet stammer fra.
This applies in particular to information on the region of origin of the meat.
DanishDette er en klar angivelse af, at ECB har bekræftet sin troværdighed i 2000.
This is a clear indication that the ECB affirmed its credibility in 2000.
DanishEn række sektorer kan endda helt udelukkes fra den obligatoriske angivelse af priser.
Some sectors can be excluded entirely from compulsory indication of price.
DanishDe må have en klar angivelse af en velgennemtænkt strategi fra Kommissionen.
They need a clear indication of a well-thought-out Commission strategy.
DanishDet skyldes bl.a. annulleringen af projekter uden angivelse af årsager.
This is partly due to the projects being cancelled without any explanation.
DanishJeg vil gerne have en tydelig angivelse af omfanget af anvendelse af Parlamentets faciliteter.
I would like a straightforward answer about the use of this Parliament's facilities.
DanishDenne angivelse er for os som forbrugere en garanti for produktets kvalitet.
In fact, for us, as consumers, this information is a yardstick for the quality of the product.
DanishRisikoen for at blive opdaget på grund af en falsk angivelse er for lille.
The risk of being convicted for a false declaration is too slight.
DanishDer er ikke nogen særlig angivelse af nationalitet på dette dokument.
There is not a specific indication of nationality in that document.
DanishAngivelse af indehaverens religion på et identitetskort er ikke medtaget i nogen af medlemsstaterne.
In no Member State is the religion of an identity card holder mentioned on the card.
DanishDerfor er det nødvendigt, at direktivet indeholder en angivelse af finansieringskilder.
This would present a threat to energy security in Poland.
DanishHan blev arresteret i lufthavnen i Addis Abbeba uden angivelse af grunden.
He was arrested at Addis Ababa Airport without charges.
DanishVi fandt forslaget for prætentiøst, og vi fandt, at der klart manglede en angivelse af prioriterede områder.
In our view, the programme was far too broad and showed a serious lack of priorities.
DanishKommissionen taler om en klar, neutral og objektiv angivelse ved siden af ingredienslisten.
The Commission talks about clear, neutral and objective information in addition to the list of ingredients.
DanishAngivelse af priser har været omgivet af en hel del tåge.
A great deal of nonsense has been talked about price indication.
DanishKommissionens holdning til angivelse af religion på identitetskortene har ikke ændret sig.
The Commission's position with regard to the indication of religion on national identity cards has not changed.
Andre ord i vores ordbog