Dansk-engelsk oversættelse af "angiver"

DA

"angiver" engelsk oversættelse

EN
DA

angiver {en}

volume_up
angiver (også: stikker)
volume_up
snitch {substantiv} [hverd.]

Eksempelsætninger "angiver" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
DanishVi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
We place this trial order on the condition that the delivery has to be made before…
DanishNår du angiver værdier på mål, kan du se data som f.eks. målværdi pr. besøg.
Adding values to goals allows you to see metrics such as Per Visit Goal Value.
DanishDet angiver ret så klart, hvor stort behovet er for at forfølge episoder som denne.
It gives some indication of how great the need is to pursue incidents such as this.
DanishForskrifter, der angiver boksenes mål i centimeter, ville gøre kontrollen lettere.
Rules specifying pen size in centimetres would make the monitoring operations easier.
DanishMan kan undre sig over, hvorfor disse kvinder ikke angiver deres alfonser.
One might wonder, therefore, why these women do not inform against their pimps.
DanishDer kan være mange suffikser, der angiver de forskellige versioner, f.eks.
Consultations in terms of number of screens viewed totalled more than 5.5 million.
DanishDenne angiver det højeste beløb, du kan komme til at betale for et annonceklik.
This represents the highest amount that you'll ever pay for an ad click.
DanishVore fælles institutioner er de ydre rammer, som angiver de langsigtede betingelser.
Our common institutions are the external framework which set the long term conditions.
DanishVi forventer også, at de angiver, hvad det er for en type aktion, de ønsker at føre.
We also expect them to say what type of action they are planning to take.
DanishNår du bruger AutoFyld, skal du være omhyggelig med de oplysninger, du angiver.
When using AutoFill, be mindful of the information you're providing.
DanishAngiver, at den besøgende har klikket på et pris pr. klik-link på Google-søgemaskinen.
indicates that the visitor clicked on a cost-per-clicklink on the Google search engine.
DanishAmsterdam-traktaten angiver konceptet for de almindelige tjenesteydelser.
The Treaty of Amsterdam includes the concept of general interest services.
DanishDen angiver imidlertid ikke, hvordan man skal opnå denne økonomiske ligevægt.
However, it does not say how that financial balance should be reached.
DanishEn person, der beskæftiger sig med en angiver, har to store ansvarsområder.
Any person dealing with a whistleblower has two major responsibilities.
DanishDet angiver både forslagets betydning og dets kontroversielle karakter.
That indicates the importance, as well as the controversial nature, of this proposal.
DanishDe angiver, at medlemsstaterne har et uopsætteligt behov for at styrke deres kontrolsystemer.
They indicate that Member States urgently need to reinforce their control systems.
DanishDet angiver, hvor megen støtte vi har brug for til den foreslåede handlingsplan.
That says how much support we need for the proposed Action Plan.
DanishDer er ved at dukke nogle oplysninger op, som angiver, at situationen ændrer sig.
The latest information indicates that the situation is improving.
DanishNår den angiver, hvem den er rettet til, er den kun bindende for disse.
A decision which specifies those to whom it is addressed shall be binding only on them.