Dansk-engelsk oversættelse af "angriber"

DA

"angriber" engelsk oversættelse

EN
DA

angriber {en}

volume_up
1. sport
angriber

Eksempelsætninger "angriber" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er også godt, at van Dijk angriber systemet mere i grunden i sin betænkning.
It is also good that Mrs van Dijk tackles the system more fundamentally in her report.
DanishVi står muligvis over for en dobbelt krise, der angriber os fra begge sider.
Of course, the centre will not deal with cancer as it is not a communicable disease.
DanishHr. formand, terrorismen er en svøbe, der angriber og rammer vores samfund.
Mr President, terrorism is a scourge attacking and afflicting our societies.
DanishAlligevel må enhver, der angriber regeringen, ikke mistænkes for terrorvirksomhed.
Yet not everyone who attacks the government should be suspected of terrorist intrigues.
DanishFru formand, plakaterne, der angriber et parlamentsmedlem, er her stadig.
Madam President, the posters are still there attacking a Member of this House.
DanishPressen angriber os ustandseligt i Tyskland, Nederlandene og i andre lande.
The press is constantly attacking us in Germany, the Netherlands and in other countries.
DanishSamme dag angriber kampvogne hospitalet og ødelægger iltapparatet.
On the same day, the tanks attacked the hospital and destroyed an oxygen reserve.
DanishDette beviser, at tobakken ikke kun angriber lungerne, men også hjernen.
Thus proving that tobacco affects not only the lungs but also the brain.
DanishDe store lande angriber den ligeberettigelse, der ligger i de skiftende formandskaber.
The large countries are attacking the equal rights enshrined in the rotating presidencies.
DanishDisse bestemmelser angriber den uafhængighed, der er afgørende for enhver undersøgelse.
These provisions attack the very independence essential to any inquiry.
DanishDerfor er det underligt, at betænkningen angriber høje alkoholafgifter.
It is therefore remarkable that the report attacks high taxes on alcohol.
DanishEftersom han angriber noget, jeg har gjort, har jeg ret til at svare.
As he is challenging something I have done, I have the right to reply.
DanishOprørsgrupperne angriber hjælpeorganisationer oftere og tvinger dem til at forlade området.
Rebel groups are attacking relief agencies more frequently, forcing them to leave the area.
DanishDet er ikke ham, der angriber de uafhængige medier, men udskud, der er uden for hans kontrol.
It is not he who attacks the independent media, but reprobates who are beyond his control.
DanishDets betænkning angriber flere problemer, der skabes af flytrafikken.
Its report tackles several of the problems caused by air transport.
DanishOPS angriber nervesystemet og kan give alvorlige hjerneskader.
OMS attacks the nervous system and can cause severe forms of brain damage.
DanishKommissionen angriber ligeledes ondets rod ved at tage skridt til at forebygge svig.
In addition, the Commission is also tackling the root of the problem by taking steps to prevent fraud.
DanishJeg vil imidlertid også gerne bede om, at vi angriber alle disse problemstillinger udogmatisk.
I should also like to say, however, that we must approach all these problems undogmatically.
DanishEt problem, som direkte angriber selve Unionens fundament.
It is a problem which directly threatens the very foundations of the Union.
DanishDet er grunden til, at jeg modsætter mig nedsættelser, fordi de angriber de store og effektive landbrug.
That is why I am opposed to modulation, because it attacks the large and efficient farms.