Dansk-engelsk oversættelse af "anklage"

DA

"anklage" engelsk oversættelse

DA

anklage [anklager|anklagede] {verbum}

volume_up
1. generel
Han er anklaget for højforræderi, hvilket er en stærk og ekstrem anklage, og hvad har han så gjort?
He is indicted on a charge of high treason, which is a very strong and extreme charge and for what?
Under this charge he faces a possible death sentence.
Det er derfor berettiget, at Rådet, Kommissionen og Parlamentet uden omsvøb tager afstand fra denne anklage.
It is therefore only right that the Council, the Commission and Parliament, too, should denounce this charge unequivocally.
Jeg tror, at det ikke vil være nok at anklage disse lande for inerti eller efterladenhed.
I do not think it is enough to accuse those countries of inertia or negligence.
Men dette sagde de for at friste ham for at de kunde have noget at anklage ham for.
This they said, tempting him, that they might have to accuse him.
Her hjælper det ikke hver gang at identificere og anklage de for øjeblikket passende skyldige!
It is pointless to identify and accuse the culprit directly responsible in each case!
Hans betænkning er en skarp anklage imod det, som går galt inden for vores institutioner.
His report incisively denounces what is going wrong in our institutions.
Det er derfor berettiget, at Rådet, Kommissionen og Parlamentet uden omsvøb tager afstand fra denne anklage.
It is therefore only right that the Council, the Commission and Parliament, too, should denounce this charge unequivocally.
Men vi må gå et skridt videre og utvetydigt anklage de fanatiske fundamentalister og deres ledere, som er de sande ophavsmænd og igangsættere til denne terrorbølge.
But it is necessary to go further and denounce without ambiguity the fanatical fundamentalists and their leaders who are the true authors of and inspiration behind this wave of terror.
anklage (også: beskylde)
2. politik

Eksempelsætninger "anklage" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFru Ahern talte om, at NII ' s rapport var en alvorlig anklage mod anlægget.
When Mrs Ahern spoke, she spoke of the NII giving a damning indictment of the plant.
DanishJeg protesterer mod denne anklage og beder Dem om at føre det til protokols.
I would ask for my protest at this accusation to be recorded in the Minutes.
DanishDet er en absurd anklage, som gør grin med de demokratiske principper.
This is an absurd accusation, which makes a mockery of the concept of democracy.
DanishJeg tror, at det ikke vil være nok at anklage disse lande for inerti eller efterladenhed.
I do not think it is enough to accuse those countries of inertia or negligence.
DanishDet er Den Europæiske Unions generelle holdning til Albanien, som er under anklage.
It is the European Union's general attitude on Albania which is wrong.
DanishSkal man, som det gøres i Elles-betænkningen, kun anklage trægheden i Kommissionen?
Should we, like the Elles report, blame only the Commission's inertia?
DanishJeg ønsker heller ikke, at vores skriftlige spørgsmål opfattes som en anklage.
Nor would I like our oral question to be perceived as an indictment.
DanishDet sidste er for øjeblikket umuligt, og det er ikke en anklage mod nogen.
That is not possible at the moment, and it is not a reproach to anyone.
DanishSidstnævnte sker under den fordækte anklage af undergravende aktiviteter.
The latter is done under the veiled indictment of subversive activities.
DanishHans betænkning er en skarp anklage imod det, som går galt inden for vores institutioner.
His report incisively denounces what is going wrong in our institutions.
DanishMen dette sagde de for at friste ham for at de kunde have noget at anklage ham for.
This they said, tempting him, that they might have to accuse him.
DanishJeg vil påpege, at Ministerrådet i sin anklage bestrider denne ret.
I would point out that, in its address, the Council of Ministers disputed that right.
DanishHer hjælper det ikke hver gang at identificere og anklage de for øjeblikket passende skyldige!
It is pointless to identify and accuse the culprit directly responsible in each case!
Danishthi de lurede på ham for at opfange noget af hans Mund for at de kunde anklage ham.
Laying wait for him, and seeking to catch something out of his mouth, that they might accuse him.
DanishDet ville være urimeligt af os at anklage premierminister Blair for dette.
It would be unfair for us to accuse Prime Minister Blair of that.
DanishDet er en seriøs anklage, og jeg synes, at den fortjener et seriøst svar.
This is a serious point, and I think it deserves a serious reply.
DanishOg de toge Vare på ham om han vilde helbrede ham på Sabbaten for at de kunde anklage ham.
And they watched him, whether he would heal him on the sabbath day; that they might accuse him.
DanishDer kommer et tidspunkt, hvor det ikke drejer sig om at anklage, sammenligne eller gøre regnskaber op.
This is not the time for recrimination, confrontation or settling old scores.
DanishSelvfølgelig vil jeg ikke anklage Kommissionen for at være skyld i alt det her.
Of course, I am not blaming the Commission for all this.
DanishJeg er også ked af, at de ikke er her for at svare på min anklage.
I am also very sorry that they are not here to answer my accusation.