Dansk-engelsk oversættelse af "anlæg"

DA

"anlæg" engelsk oversættelse

DA

anlæg {et}

volume_up
anlæg (også: fabrik, plante, virksomhed)
volume_up
plant {substantiv}
Direktivet vil udløse et innovationspres og dermed fremme mere effektive anlæg.
The directive will lead to a drive for innovation and thus encourage more efficient plant.
Inspektoratet truede dette anlæg med sanktioner, hvis der ikke blev gjort noget ved det.
It is this plant that the inspectorate threatened with legal sanctions if the backlog is not cleared.
I sidste instans skal der for ethvert anlæg, som forbrænder affald, gælde samme emissionsnormer.
Ultimately, the same emission standards must apply to any plant which burns waste.
For vi fastsætter ikke her grænseværdier for faste anlæg, for raffinaderier eller for kraftvarmeværker.
In this case we are not setting threshold values for fixed installations, refineries or large combustion plants.
Også i den forbindelse spørger hr. van den Berg udtrykkeligt, hvilken tilgang formandskabet anlægger.
Mr van den Berg has asked specifically whether the presidency can confirm that the intention is that no accession date be set.
Der må ikke opstå huller i loven på dette område, for de eksisterende anlæg producerer hygiejniske fodermidler, som hverken spreder svinepest eller mund- og klovsyge.
And this is why I ask you, Commissioner, whether Compromise Amendment 25 that has been set before us lifts this ban.
anlæg (også: have, park)

Eksempelsætninger "anlæg" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet opfordrer endvidere til, at alle anlæg overholder de samme regler fra 2007.
It also urges all installations to comply with the same rules from 2007 onwards.
DanishI dag er det spørgsmålet om demontering af nukleare anlæg, der trænger sig på.
The time has now come, however, to decommission the installations in this sector.
DanishJeg glæder mig over kommissærens tilsagn om, at han vil føre tilsyn med alle anlæg.
I welcome the assurance from the Commissioner that he will monitor all plants.
DanishDet er ikke det rigtige sted for nedlukningen af Det Fælles Forskningscenters anlæg.
That is not the appropriate place for the decommissionining of the JRC's facilities.
DanishDet er også påkrævet med en stram separation af de forskellige anlæg, transportlinjer osv.
There is also a need for strict separation of facilities, transport routes, etc.
DanishDirektivet vil udløse et innovationspres og dermed fremme mere effektive anlæg.
The directive will lead to a drive for innovation and thus encourage more efficient plant.
DanishEndelig er Tjernobyl, som det er blevet sagt af fru Ewing, ikke et enestående anlæg.
Finally, as has been said by Mrs Ewing, Chernobyl is not a unique plant.
DanishI Tyskland var der virkelig en reduktion i CO2-emissionerne fra anlæg.
It is a fact that we had about 3 % more allowances allocated than actual emissions.
DanishMen det, der gælder for atomkraftværker, gælder også for andre tekniske anlæg.
What is true of nuclear installations, though, is also true of other technological systems.
DanishFørst nu har de en tilskyndelse til at drive deres anlæg så effektivt som muligt.
Only now do they have an incentive to operate their installations as efficiently as possible.
DanishOg en ting til: IAEO kan kun kontrollere et anlæg pr. år i Frankrig.
And another thing: the IAEA can only inspect one facility per year in France.
DanishVi ved, at det koster for os alle, da vi alle har denne type anlæg.
We know that it would be expensive for all of us, because we all have these plants.
DanishDen skal ikke besigtige sikkerhedsforholdene på de enkelte nukleare anlæg.
The purpose of the Community system is to complement national systems.
DanishIfølge det må disse anlæg kun benyttes frem til den 31. december i 2010.
They state that these installations may continue to be used only until 31 December 2010.
DanishPå den anden side drejer det sig om sikkerheden på de nukleare anlæg og strålingsbeskyttelse.
Secondly, they concern the safety of nuclear installations and radiation protection.
DanishDet pågældende anlæg leverede glukosesirup eller melasse til hollandske foderproducenter.
That firm supplied glucose syrup or treacle to Dutch feed manufacturers.
DanishI sidste instans skal der for ethvert anlæg, som forbrænder affald, gælde samme emissionsnormer.
Ultimately, the same emission standards must apply to any plant which burns waste.
DanishI praksis vil de fleste producenter nok introducere CO2-baserede anlæg.
In practice, most vehicle producers are likely to introduce carbon-dioxide-based systems.
DanishJeg mener, sidstnævnte må være tilfældet i betragtning af lufthavnenes karakter af offentlige anlæg.
I take the view that the latter is the case, given the public nature of airports.
DanishF.eks. i forbindelse med nye typer anlæg er der basis for omfattende harmonisering.
One area where there is scope for in-depth harmonisation is in relation to new types of facilities.