Dansk-engelsk oversættelse af "anlægge"

DA

"anlægge" engelsk oversættelse

DA

anlægge {transitivt verbum}

volume_up
anlægge
Også den internationale ret forpligter os til at anlægge videnskabelige kriterier.
International law also obliges us to apply scientific criteria.
Vi bør i den sammenhæng anlægge et costbenefitsynspunkt og veje fordele og ulemper mod hinanden.
This is where we must apply the cost/ benefit principle by weighing the advantages against the disadvantages.
Det er desuden vigtigt ikke at fastsætte nogen begrænsninger for dem, som har mulighed for at anlægge en sag.
There is a reason for the report applying in the field of the environment, in particular.
anlægge
Den Europæiske Centralbank kan anlægge sag i de tilfælde og på de vilkår, der er fastlagt i forfatningen.2.
The European Central Bank may institute proceedings in the cases and under the conditions laid down in the Constitution.2.
anlægge
anlægge
Situationen i Finske Bugt er meget følsom på grund af, at man er ved at anlægge en havn i Primorsk.
The situation in the Bay of Finland is very sensitive because a port is in the process of being constructed in Primorsk.
Min gruppe vil ikke på forhånd tage afstand fra de tre involverede olieselskabers planer om at anlægge en rørledning i Tchad og Cameroun.
My Group does not wish to distance itself in advance from the plans being made by the three respective oil companies to construct a pipeline in Chad and Cameroon.
anlægge
Det er åbenbart muligt at anlægge et højhastighedsjernbanenet til Disneyland, men ikke til Strasbourg.
It is apparently possible to build a TGV to Disneyland but not to Strasbourg.
Polen, Tjekkiet og Bulgarien vil anlægge motorveje tværs gennem naturområder for EU-penge.
Poland, the Czech Republic and Bulgaria want to use EU money to build motorways right across areas of outstanding natural beauty.
Et skoleeksempel på dette er den tysk-russiske aftale om at anlægge en nordeuropæisk gasrørledning på bunden af Østersøen.
A textbook example of this is the German-Russian agreement to build a north European gas pipeline at the bottom of the Baltic Sea.
anlægge
Det er et pudsigt synspunkt for de liberale at anlægge under de foreliggende omstændigheder.
It is a queer view for Liberals to adopt in these circumstances.
Nu skal vi anlægge et helhedsperspektiv, hvor der er et samspil mellem forskellige politikker.
We must now adopt a holistic approach in which various political areas cooperate.
Parlamentet har al mulig grund til at anlægge en entydigt positivt holdning til Schengen-samarbejdet.
Parliament should adopt an unambiguously positive attitude towards the Schengen collaboration.

Eksempelsætninger "anlægge" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er denne synsvinkel, De bør anlægge, når De udarbejder det nye initiativ.
You need to think along these lines in future when you design the new initiative.
DanishJeg kan ikke fratage mine vælgere deres ret til at anlægge sag ved deres egne domstole.
I cannot deprive my constituents of their right to sue in their own courts.
DanishDet lykkes i rapporten at anlægge et bredt perspektiv på videndannelsen.
The report succeeds in offering a broad perspective on the development of knowledge.
DanishDet er dog nødvendigt i så henseende at anlægge et fleksibelt og pragmatisk synspunkt.
However, a certain degree of flexibility and pragmatism will be required.
DanishHan kan i Frankrig forsøge at anlægge sag mod enhver, som kalder ham racist og fascist.
He can try to sue everyone who calls him a racist and a fascist in France.
DanishSkal tænkepausen ikke tilskynde os til at anlægge et mere kritisk syn på EU?
Should the period of reflection not spur us on to take a more critical view of our Union?
DanishNu skal vi anlægge et helhedsperspektiv, hvor der er et samspil mellem forskellige politikker.
We must now adopt a holistic approach in which various political areas cooperate.
DanishVi må anlægge langsigtede synspunkter, når det drejer sig om bortskaffelse af emballageaffald.
We must take the long-term view when dealing with the disposal of packaging waste.
DanishVi må anlægge et overordnet synspunkt, hvis vi skal gøre fremskridt inden for denne vigtige sektor.
The global view must prevail if progress is to be made in this important sector.
DanishOgså den internationale ret forpligter os til at anlægge videnskabelige kriterier.
International law also obliges us to apply scientific criteria.
DanishVi bliver nødt til at finde en løsning på dette problem og anlægge en meget praktisk synsvinkel.
We need to be able to sort out this problem and look at it very practically.
DanishLandene må selv afgøre, hvilke etiske standarder, de vil anlægge.
Countries must decide for themselves what ethical standards they are going to employ.
DanishParlamentet har allerede fulde rettigheder som institution til at anlægge sager ved Domstolen.
Parliament already has full rights as an institution to initiate cases before the Court.
DanishHr. formand, jeg vil gerne forsøge at anlægge et nyt perspektiv.
Mr President, I would like to try to put a different perspective to this.
DanishHvilken strategi vil formandskabet anlægge for at nå dette mål?
What strategy does the presidency intend to pursue in order to achieve this objective?
DanishFor det andet, bekræfter undersøgelsen nødvendigheden af at anlægge sag mod Korea inden for WTO?
Secondly, does the study confirm the need to launch a WTO procedure against South Korea?
DanishPersonligt mener jeg, at vi skal anlægge et globalt syn på hele denne sag.
Therefore, we will be going against what we have been trying to achieve through the Lisbon Agenda.
DanishProdi, den nye Kommission kan ikke anlægge en politisk linje og samtidig ville dens modsætning.
Mr President, the new Commission's policy cannot be all things to all men.
DanishDet er åbenbart muligt at anlægge et højhastighedsjernbanenet til Disneyland, men ikke til Strasbourg.
It is apparently possible to build a TGV to Disneyland but not to Strasbourg.
DanishSom jeg sagde i mit svar, må vi anlægge et bredt perspektiv.
As I said in my answer, we have to examine this from a comprehensive angle.