Dansk-engelsk oversættelse af "anlægge sag"

DA

"anlægge sag" engelsk oversættelse

DA

anlægge sag {verbum}

volume_up
1. jura
anlægge sag
Jeg kan imidlertid ikke støtte ordførerens ønske om, at Kommissionen oftere skal anlægge sag mod de tøvende medlemsstater ved Domstolen i henhold til traktatens artikel 169.
However, I do not support the rapporteur's wish that the Commission should proceed further against recalcitrant Member States before the Court of Justice by invoking Article 169 of the Treaty.

Eksempelsætninger "anlægge sag" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg kan ikke fratage mine vælgere deres ret til at anlægge sag ved deres egne domstole.
I cannot deprive my constituents of their right to sue in their own courts.
DanishHan kan i Frankrig forsøge at anlægge sag mod enhver, som kalder ham racist og fascist.
He can try to sue everyone who calls him a racist and a fascist in France.
DanishFor det andet, bekræfter undersøgelsen nødvendigheden af at anlægge sag mod Korea inden for WTO?
Secondly, does the study confirm the need to launch a WTO procedure against South Korea?
DanishSidste år satte den sig endog for at anlægge sag ved Domstolen og indgive en klage mod syv medlemsstater.
Last year it even went to the Court and brought an action against seven Member States.
DanishJeg opfordrer også Kommissionen til hurtigt at anlægge sag mod den franske regering.
I also urge the Commission to institute fast-track proceedings against the French Government as soon as possible.
DanishDet er desuden vigtigt ikke at fastsætte nogen begrænsninger for dem, som har mulighed for at anlægge en sag.
There is a reason for the report applying in the field of the environment, in particular.
DanishDet betyder, at borgerne skal gøres bevidste om den pågældende lovgivning og mulighederne for at anlægge sag.
This means that citizens should be made aware of the relevant legislation and possibilities for legal redress.
DanishHvorfor har man ventet så længe med at anlægge sag?
Why has it taken so long to institute proceedings?
DanishEn enkelt persons eller en stats mulighed for at anlægge en sådan sag er ikke noget, der vedrører Kommissionen.
The competence of an individual or State to bring those proceedings is not really a matter for the Commission.
DanishBeslutningen i dag har været at anlægge sag.
The decision today has been to initiate proceedings.
DanishJeg har stillet forslag om, at omkostningerne absolut ikke må være til hinder for, at man skal kunne anlægge en sag.
I think that this is absolutely wrong, as the nature of environmental proceedings is completely different today.
DanishJeg vil opfordre den tyske regering til at undersøge, om den kan anlægge sag vedrørende denne forordning.
I will be calling on the German Government to examine whether it might be able to take legal action against this regulation.
DanishDen Europæiske Centralbank kan anlægge sag i de tilfælde og på de vilkår, der er fastlagt i forfatningen.2.
The European Central Bank may institute proceedings in the cases and under the conditions laid down in the Constitution.2.
DanishDet nytter dog ikke noget alene at anlægge sag.
DanishHvad regionernes ret til at anlægge sag angår, er jeg glad for, at vi allerede er blevet enige om så meget.
As far as the regions ' right of appeal is concerned, I am glad that we have already come to an understanding about so much.
DanishJeg mener, at den pågældende kvinde meget seriøst bør overveje at anlægge sag som enkeltperson for ulovlig frihedsberøvelse.
I believe that woman should consider very seriously taking action as an individual citizen for illegal imprisonment.
DanishHvis de ikke bliver anvendt, findes der internationale og europæiske institutioner, hvor man kan anlægge sag mod medlemsstaterne.
If they are not applied, then there are international and European bodies for filing charges against the Member States.
DanishKommissionen besluttede derfor den 8. maj 2001 at anlægge sag mod Frankrig ved EF-Domstolen på grund af manglende gennemførelse af direktivet.
The Commission therefore decided on 8 May 2001 to take France to court for failing to transpose the directive.
DanishDen bestod i at give hver stat ansvaret for på vegne af de territoriale enheder at anlægge sag ved Domstolen.
This would consist of giving each State clear responsibility for taking cases to the Court of Justice on behalf of these territorial authorities.
DanishForudsætningen om, at forbrugerne skal kunne anlægge sag ved en domstol i den stat, hvor de har deres bopæl, gælder stadig.
The basis of consumers being able to go to the court of their domicile to receive justice in the event of disputes still remains intact.

Lignende oversættelser "anlægge sag" på engelsk

sag substantiv
English
afgjort sag substantiv