Dansk-engelsk oversættelse af "anliggende"

DA

"anliggende" engelsk oversættelse

DA

anliggende {en}

volume_up
Diskvalificeringen bør forblive et mellemstatsligt anliggende.
Disqualifications should remain a matter for intergovernmental cooperation.
Bæredygtighed er ikke kun et anliggende for ledelse eller individer, det er et anliggende for virksomheden.
Sustainability is not just a matter of governance or of individuals, it is a matter for business.
Jeg troede tværtimod, at EU-topmødet var formandskabets anliggende.
However, I thought that the European Council was a matter for the Presidency.
anliggende (også: affære, anliggende, tilfælde)
Derfor er aflønning og beskatning af medlemmerne af EU-Parlamentet et nationalt anliggende.
The remuneration and taxation of MEPs is therefore a national affair.
Beograd kan ikke udgive sådanne repressive handlinger for at være et rent internt anliggende.
Belgrade cannot pass off such repressive acts as purely an internal affair.
Lad være med at acceptere et svar om, at det er et indre anliggende, for det er det ikke.
Please do not accept the answer that it is an internal affair, because it is not.
anliggende (også: branche, business, erhvervsliv, firmaer, handel)
Derfor er det et indre anliggende, og det vil jeg gerne have, at man forstår.
Therefore, it is an internal business matter and I would like that fact to be understood.
Derfor kan disse fradragsretter være fri og udelukkende medlemslandets eget anliggende.
That is why these depreciation laws cannot be free, and the business of each individual country alone.
Bæredygtighed er ikke kun et anliggende for ledelse eller individer, det er et anliggende for virksomheden.
Sustainability is not just a matter of governance or of individuals, it is a matter for business.
anliggende (også: fald, kasse, prøve, sag, tilfælde)
volume_up
case {substantiv}
Integrationen er ikke mere blot et nationalt anliggende, men også et anliggende på EU-niveau.
In this case, integration works already not only at national level, but also at European level.
Det drejer sig ikke om et individuelt anliggende, men om et ansvar, vi alle bærer i fællesskab.
This is not about one case in isolation but about the responsibility of all of us together.
For mange af os er udvidelsen et moralsk anliggende.
For many of us the case for enlargement is a moral one.
anliggende

Eksempelsætninger "anliggende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMan kan ikke længere simpelt hen hævde, at det er et internt britisk anliggende.
It can no longer simply be argued that this is an internal matter for the British.
DanishVi mener, at samarbejdet er - og fortsat bør være - et internationalt anliggende.
In our view, cooperation is, and should remain, an intergovernmental exercise.
DanishKonkurrence og valutastabilitet er altså et anliggende for Den Europæiske Union.
The European Union, is therefore responsible for competition and currency stability.
DanishDen beslutning, vi skal tage, handler jo om et oprigtigt europæisk anliggende.
The fact is that the decision we have to take concerns a genuinely European issue.
DanishHr. formand, skovbrugspolitikken bør først og fremmest være et nationalt anliggende.
Mr President, forestry policy ought first and foremost to be a national matter.
DanishNæsten alle punkter i initiativbetænkningen drejer sig om dette anliggende.
Almost all the points in the own-initiative report are concerned with this fact.
DanishPå grund af det fælles anliggende i udvalget har vi også stillet dette forslag.
We also tabled a motion to this effect on account of our common concern in committee.
DanishFor så vidt er kodificeringen et anliggende, som Kommissionen bør følge op.
In this respect, codification is something the Commission should be following up.
DanishDet er et anliggende, som er drøftet indgående i Parlamentet i mange måneder.
This is an issue that has been the subject of debate in this House for many months.
DanishHr. kommissær, det hører også med på forhandlingsbordet, og det er vores anliggende.
This, Commissioner, also belongs on the negotiating table and is our concern.
DanishGennemførelsen af Argo kan ikke kun være et anliggende for de nationale statstjenester.
The implementation of ARGO cannot only be a task of national government offices.
DanishKulturspørgsmål er i første række et nationalt og et mellemstatsligt anliggende.
Cultural issues are first and foremost a national and inter state matter.
DanishTrafiksikkerhed kan ikke blot være et anliggende for den udøvende magt og bildesignerne!
Road safety cannot simply be the concern of the executive and car manufacturers.
DanishDen kvantitative vandpolitik er og bliver udelukkende de suveræne staters anliggende.
Quantitative water policy is and must remain the sole preserve of sovereign states.
DanishKampen mod bedrageri og korruption er kun for en lille del et fælles anliggende.
The combating of fraud and corruption is only partly a Community matter.
DanishOgså integrationen bør være et anliggende for os alle, det gode naboskab.
We should also all be concerned about integration, about good neighbourliness.
DanishDet er naturligvis ikke en sproglig misforståelse, men et storpolitisk anliggende.
Obviously, that is not a linguistic mistake but a highly political issue.
DanishSpørgsmålet om de forsvundne personer er os et særlig vigtigt anliggende.
The issue of the disappearances of individuals is of particular concern to us.
DanishBehovet for regional integration er et andet vigtigt anliggende, som bør behandles.
The need for regional integration is another important issue which should be discussed.
DanishDet er jo ikke et svensk anliggende det her, men vi drøfter Europas fremtid.
This is not just some kind of Swedish project, we are discussing the future of Europe.