Dansk-engelsk oversættelse af "anmode om"

DA

"anmode om" engelsk oversættelse

DA

anmode om {verbum}

volume_up
anmode om (også: påkalde)
NATO er i krise, hvilket ses ved, at amerikanerne ikke mente, at de skulle anmode om FN ' s støtte i krigen i Afghanistan.
The alliance is in crisis, illustrated by the fact that the Americans did not believe they should call upon its support in the war in Afghanistan.
Jeg vil derfor sende et brev til Italiens Faste Repræsentation i Bruxelles for at anmode om, at Italien indtager en klar holdning til dette spørgsmål i Rådet.
I am therefore going to send a letter to the Italian Permanent Representation in Brussels to call upon Italy to adopt a clear position on this issue in the Council.
Parlamentet bør anmode om at få indkaldt FN ' s Sikkerhedsråd, at få situationen under kontrol og give generalsekretæren mandat til at tage skridt til at standse krigen.
Parliament should call upon the United Nations Security Council to be convened, to take control of the situation and to mandate the Secretary-General to initiate steps to stop the war.

Eksempelsætninger "anmode om" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHr. formand, vil De anmode Parlamentet og Præsidiet om at ændre denne beslutning?
Mr President, would you urge Parliament and the Bureau to reverse this decision?
DanishJeg vil anmode Dem om at overveje nøje, om der ikke burde gælde andre regler her.
I would ask you to consider seriously whether other rules should not apply here.
DanishJeg vil derfor indtrængende anmode Kommissionen om også at acceptere dette punkt.
I would therefore strongly urge the Commission to take up this matter of concern.
DanishJeg vil nu anmode Kommissionen om at meddele sin holdning til ændringsforslagene.
I now call upon the Commission to inform us of its position on the amendments.
DanishCox, jeg vil selvfølgelig anmode tjenestegrenene om at undersøge det hele nøje.
Mr Cox, I shall naturally ask the services to examine everything very carefully.
DanishJeg vil gerne anmode Dem om at aflevere alle oplysninger om emnet til mit kontor.
I would ask you please to supply the full details on that matter to my office.
DanishDerfor vil jeg som ordfører anmode Dem om at følge min anbefaling om udsættelse.
Hence, I would ask you, as rapporteur, to follow my recommendation for postponement.
DanishJeg vil ganske særligt anmode vores amerikanske venner om nu endelig at gøre det.
More specifically, I would ask our American friends to abolish it once and for all.
DanishFru formand, jeg vil gerne anmode om, at den uopsættelige forhandling afvises.
Madam President, I should like to ask that we reject the request for urgent debate.
DanishVi vil givetvis anmode Dem om at tage yderligere skridt, hvad dette spørgsmål angår.
I believe that you will be called on to take further steps as regards this issue.
DanishMå jeg anmode om, at vi får yderligere tid til at stille spørgsmål til kommissæren?
Can I request that we have some other time to ask the Commissioner questions?
DanishJeg vil også gerne anmode indtrængende om et klart og positivt signal til Tyrkiet.
I also want to appeal for a clear and positive signal to be given to Turkey.
DanishHr. formand, jeg vil gerne anmode Dem om at gribe ind for at løse dette problem.
Mr President, I would ask you to intervene in order to solve this problem.
DanishJeg slutter, hr. formand, med at anmode Rådet om ikke at forspilde denne mulighed.
I shall end, Mr President, by calling upon the Council not to miss this opportunity.
DanishDet er også sandt, at Kommissionen er begyndt at anmode om, at moratoriet ophæves.
It is also true that the Commission has started to ask that the moratorium be lifted.
DanishParlamentet kan dog i henhold til artikel 138 B anmode om et sådant forslag.
Nevertheless, Parliament can request such a proposal because of article 138b.
DanishJeg vil gerne anmode Kommissionen og Rådet om at afgive en udtalelse herom.
I would ask the Commission and the Council to make a statement on this matter.
DanishDu kan anmode os om ikke at bruge denne kilde ved at indsætte et metatag på dine sider.
You can direct us not to use this as a source by adding a meta tag to your pages.
DanishVi har forpligtet os til at anmode om en øjeblikkelig ophævelse af våbenembargoen.
We have committed ourselves to ask for the immediate lifting of sanctions.
DanishEn gruppe kan altså anmode om, at denne fortolkning forkastes ved at gøre indsigelse.
By contesting the interpretation, therefore, a group can ask for it to be rejected.

Lignende oversættelser "anmode om" på engelsk

anmode verbum
English
om præposition
om adverbium
English
om konjunktion
English
om
English
vende om verbum
til minde om
blive enige om verbum
komme i tanke om verbum
lave om verbum
English