Dansk-engelsk oversættelse af "anmodning"

DA

"anmodning" engelsk oversættelse

DA

anmodning {en}

volume_up
1. generel
anmodning
volume_up
plea {substantiv}
Det er en anmodning til Parlamentet, men også til Kommissionen.
That is a plea to Parliament, but also to the Commission.
Det britiske formandskab vil måske være lydhør over for denne anmodning.
The British Presidency will perhaps hear my plea.
Men jeg vil gerne slutte med at fremsætte en anmodning.
I would however make one final plea.
2. jura
anmodning
Herefter kan ét medlem tale for og ét medlem imod denne anmodning.
We can now have one speaker each to speak for and against the motion.
Jeg kunne altså i dette tilfælde slet ikke mere give fru McKenna ordet om denne anmodning.
So in this case I could not call Mrs McKenna to speak on the motion.
Jeg bemærker endvidere, at den pågældende artikel kræver, at denne anmodning sættes under afstemning med det samme.
This Rule also stipulates that such a motion shall be put to the vote immediately.

Eksempelsætninger "anmodning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI denne forbindelse har jeg stillet ændringsforslag 3 på Louise McVays anmodning.
In connection with this I have tabled Amendment No 3 at Louise McVay’ s request.
DanishNår du har sendt en anmodning om fjernelse, kan du altid kontrollere dens status.
Once you’ve submitted a removal request, you can check its status at any time.
DanishØnsker nogen at tage ordet på vegne af gruppen for at begrunde denne anmodning?
Is there a member who wishes to speak on behalf of this Group to propose this?
DanishSenere på topmødet i Köln blev også Parlamentets bredere anmodning imødekommet.
Later on, at the Cologne Summit, Parliament's wider request was also honoured.
DanishDesværre kan vi ikke besvare hver enkelt anmodning om ny vurdering i øjeblikket.
Unfortunately, we can't reply individually to reconsideration requests at this time.
DanishJeg vil sørge for, at Deres anmodning viderebringes til Formandskonferencen.
I shall see to it that your request is conveyed to the Conference of Presidents.
DanishEt fuldstændigt enigt Præsidium er kommet med en meget menneskelig anmodning.
The Bureau, which was unanimous in its view, put forward a very humane request.
DanishMen antageligheden af den anmodning, som De refererer til, er yderst tvivlsom.
However, the request to which you have referred raised a very serious problem.
DanishNederlandene har formuleret en klar anmodning og stillet en række ændringsforslag.
The Netherlands has clearly formulated a request and tabled quite a few amendments.
DanishMen jeg beder alle kolleger om at støtte denne anmodning fra Budgetudvalget.
But I do urge all colleagues to support this request by the Committee on Budgets.
DanishOmprogrammeringen er foretaget efter anmodning fra de ansvarlige franske myndigheder.
We have already re-programmed at the request of the relevant French authorities.
DanishFru Giannakou-Koutsikou har også med glæde efterkommet denne italienske anmodning.
Mrs Giannakou-Koutsikou willingly accepted this request from the Italian delegation.
DanishVi har således behandlet Deres anmodning lige så seriøst, som den fortjener.
In other words, we have treated your request with all the seriousness it deserves.
DanishJeg anmoder de medlemmer, som støtter fru Roths anmodning, om at rejse sig op.
I ask those Members who support Mrs Roth's request to rise from their seats.
DanishGoogle anbefaler, at du bruger færre end fem omdirigeringer for hver anmodning.
Google recommends that you use fewer than five redirects for each request.
DanishKommissionen indgiver anmodning herom inden andenbehandlingen af budgettet.
The Commission will make that request before the second reading of the budget.
DanishBerthu, jeg kan berolige Dem med, at Deres anmodning vil blive efterkommet.
Mr Berthu, I can reassure you straight away in a way which I am sure will satisfy you.
DanishHr. formand, de grunde, som førte til denne anmodning, eksisterer ikke længere i dag.
Mr President, the reason which led me to make this request is no longer valid.
DanishDen anmodning, der er sendt hertil, inkluderer et antal parametre – eller værdier.
The request that's sent here includes a number of parameters -- or values.
DanishDenne frist er udløbet, uden at der blev fremsat anmodning om separat afstemning.
That deadline has passed without any requests for separate votes having been submitted.