Dansk-engelsk oversættelse af "anmodninger"

DA

"anmodninger" engelsk oversættelse

DA

anmodninger {flertal}

volume_up
anmodninger
EU kom med 109 anmodninger og fik blot 27 anmodninger tilbage.
The EU made 109 requests and received just 27 requests back.
Europa-Parlamentets anmodninger om yderligere lovgivningsbeføjelser er kendt.
The European Parliament ’ s requests for additional co-legislator powers are known.
Det er klart, at disse anmodninger i vidt omfang ikke er indbyrdes forenelige.
Clearly, to a large extent, these requests are not compatible with each other.

Eksempelsætninger "anmodninger" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er klart, at disse anmodninger i vidt omfang ikke er indbyrdes forenelige.
Clearly, to a large extent, these requests are not compatible with each other.
DanishDisse anmodninger er indeholdt i ændringsforslag 2 og 4 i fru Karamanous betænkning.
These requests are covered in Amendments Nos 2 and 4 of Mrs Karamanou's report.
DanishEuropa-Parlamentets anmodninger om yderligere lovgivningsbeføjelser er kendt.
The European Parliament ’ s requests for additional co-legislator powers are known.
DanishJeg er ikke enig med det ærede medlem i, at vores anmodninger falder for døve ører.
I do not agree with the honourable Member that our pleas fall on deaf ears.
DanishFor det andet er jeg blevet en smule overrasket over Deres anmodninger til hr.
Secondly, I am a little surprised to hear you addressing your requests to Mr González.
DanishHvad angår punktet " Menneskerettigheder ", har jeg tre anmodninger om tilføjelser.
I have received three requests for additions to the " human rights " item.
DanishDer har været tre tilfælde med anmodninger om ophævelse af spanske kollegers immunitet.
There were three requests to waive the parliamentary immunity of Spanish MEPs.
DanishNu vil jeg gerne besvare de konkrete anmodninger fra Europa-Parlamentet.
I would now like to answer the specific requests made by the European Parliament.
DanishHvor langt er Kommissionens tjenestegrene nået med behandlingen af disse anmodninger?
What stage has been reached by the Commission in considering these requests?
DanishDet er et fornuftigt ændringsforslag, der dækker alle anmodninger fra PSE-Gruppen.
This is a sensible amendment which covers the entirety of the requests from the PSE Group.
DanishKommissionen er helt enig i nogle af de anmodninger, der er indeholdt i betænkningen.
The Commission agrees fully with some of the requests made in the report.
DanishDe har indgivet mange anmodninger, og det har sågar ført til, at der er tale om uligevægt.
They have submitted many applications, so much so that this has led to an imbalance.
DanishDer er helt klare regler for tidsfristen for anmodninger om delt afstemning.
The Rules are very clear about the timing of requests for split votes.
DanishArtikel 129 er således blevet ændret for at tage hensyn til Deres anmodninger.
Thus article 129 has been modified to take account of your requests.
DanishJeg har modtaget to anmodninger om, at Kommissionen kommer med en redegørelse.
I have received two requests for the Commission to make statements.
DanishUnionen kan rimeligvis ikke imødekomme alle ansøgerlandenes anmodninger.
The EU cannot reasonably meet all the wishes of the candidate countries.
DanishDet er derfor, at medlemsstaterne har indgivet mange anmodninger om fritagelser.
We believe, however, that the issue goes deeper and we object to the directive on three grounds:
DanishDerudover blev der modtaget og besvaret over 3.700 elektroniske anmodninger om oplysninger.
In addition, over 3700 electronic requests for information were received and answered.
DanishDe fælles forslag omfatter to af de anmodninger, som fru Miguélez Ramos og jeg kom med.
The joint proposals take up two of the requests presented by Mrs Miguélez Ramos and myself.
DanishDet har i en årrække givet anledning til et stigende antal anmodninger.
That has for some years given rise to an increasing number of requests.