Dansk-engelsk oversættelse af "ansætte"

DA

"ansætte" engelsk oversættelse

DA

ansætte {verbum}

volume_up
Bestemmelser som behandling af indlændinge og forbud mod påbud betyder, at f.eks. firmaer, som fortrinsvis vil ansætte kvinder eller producere miljøvenligt, bliver hægtet af.
Provisions such as domestic treatment and bans on conditions cut companies which, for example, prefer to employ women or engage in environmentally sound production, out of the running.

Eksempelsætninger "ansætte" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishRådet har anmodet os om at opgive at ansætte medarbejderne som tjenestemænd.
The Council asked us to abandon the route towards turning our assistants into officials.
DanishDet betyder, at Kommissionen slet ikke vil være i stand til at ansætte nogen som helst.
That means that the Commission will not be able to recruit anyone at all.
DanishDet er nødvendigt at ansætte de dygtigste it-folk og programmører for at sikre, at dette sker.
The best IT staff and programmers must be recruited to ensure that this is done.
DanishI mange tilfælde ønsker arbejdsgivere ikke at ansætte folk over 55 år.
In many cases, employers do not want to employ people over the age of 55.
DanishDet er et reelt arbejdsløshedsproblem, fordi arbejdsgiverne foretrækker at ansætte unge.
That is a real problem of unemployment, because employers prefer to recruit young people.
DanishVi kommer ikke til at ansætte særlig mange på grund af budgettilbageholdenheden.
We will recruit very few now because of budgetary constraints.
DanishVi vil stå til rådighed, når det drejer sig om at ansætte det nødvendige personale.
We will be at its disposal when needed staff are to be taken on.
DanishHvis du overvejer at ansætte en SEO, er det bedst at gøre det på et tidligt tidspunkt.
If you're thinking about hiring an SEO, the earlier the better.
DanishParlamentet har været yderst tilbageholdende med hensyn til at ansætte mere personale.
Parliament has been very strict in the area of staff increases.
DanishJa, Kommissionen har brug for at ansætte en anden type personale.
Yes, the Commission needs to recruit a different sort of personnel.
DanishHermed undgår de at ansætte flere folk, der kan dele opgaverne.
This helps them avoid having to take on more people to share tasks.
DanishDet bør nemlig ikke være muligt for Kommissionen at bede om flere penge til at ansætte konsulenter m.m.
The Commission should not be able to ask for more money to employ consultants and so on.
DanishPostvæsenet og alle offentlige tjenester i almindelighed skal ansætte yderligere personale.
The post office and, more generally, all public services must, on the other hand, recruit additional staff.
DanishBetænkningen foreslår radikale foranstaltninger, der i princippet vil gøre det lettere at ansætte folk.
This report recommends radical measures, which in essence will make it easier to employ people.
DanishDet skal imidlertid siges, at medlemsstaterne er tilbageholdende med at ansætte inspektører til denne opgave.
We must point out, however, that Member States are reluctant to give inspectors this task.
DanishMindre virksomheder, især detailvirksomheder, har derimod ikke råd til at ansætte sådanne specialister.
Smaller firms, on the other hand, particularly small retail firms, cannot afford such specialists.
DanishDe kan også ansætte flere inspektører, uden at det står i direktivet.
The Heads of State and Government have said this.
DanishDet gælder således om at ansætte højtkvalificeret personale fra medlemsstaterne i agenturet.
It is therefore important for the Agency to be staffed with highly qualified personnel from the Member States.
DanishKunne vi ikke ansætte en virkelig mægler eller en mæglingsinstans efter samråd med FN og Commonwealth?
Could we not appoint a genuine mediator or mediating body in consultation with the UN and the Commonwealth?
DanishVil man ikke foretrække at ansætte mænd frem for kvinder?
Will they not prefer to take on men rather than women?