Dansk-engelsk oversættelse af "anseelse"

DA

"anseelse" engelsk oversættelse

DA

anseelse {en}

volume_up
anseelse (også: prestige)
Vil Den Europæiske Unions anseelse og tiltrækning blive større på den måde?
Is this how we are to increase the prestige and appeal of European unification?
Vi ønsker, at De gør det godt, for vi vil have, at dette formandskab giver Spanien anseelse i Europa.
We hope that you do it well, because we want this Presidency to give Spain prestige within Europe.
På denne måde vil vi give en ny institution som ECB anseelse og vinde international troværdighed på det politiske område.
In doing this, we would bring prestige to a new institution like the ECB and we would gain political credibility internationally.

Eksempelsætninger "anseelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVil Den Europæiske Unions anseelse og tiltrækning blive større på den måde?
Is this how we are to increase the prestige and appeal of European unification?
DanishJeg mener, at Parlamentet taber anseelse, når det tager sådanne beslutninger.
I think our Parliament brings discredit upon itself by taking decisions of that kind.
DanishDet er sager som denne, der svækker Unionens anseelse blandt borgerne.
It is things like this which damage the Union's reputation among its citizens.
DanishDet ulønnede arbejde, som familiemoderen udfører, bør nyde behørig anseelse.
Real consideration must be given to the unpaid work a mother does.
DanishVi må have mod til at ændre de forhold, der skader Parlamentets anseelse.
We should have the courage to review matters that damage this House.
DanishKun sådan vil den opnå samme høje anseelse, som den tyske Bundesbank nyder i mit land.
Only then will it earn the same high reputation as the Deutsche Bundesbank has in my country.
DanishOg det beklager jeg, for jeg finder virkelig ikke, at det er godt for vores anseelse.
I am particularly concerned because, in actual fact, this does nothing to enhance our reputation.
DanishHvis disse formuleringer vedtages, vil sådanne følelser være skadelige for Parlamentets anseelse.
These sentiments, if carried, will be to the detriment of the standing of Parliament.
DanishDet fremmer blot deres anseelse, og det må virkelig bringes til ophør.
This only advances their standing; this really must come to an end.
DanishDet er et vigtigt spørgsmål om Parlamentets anseelse og dets forbindelser med Kommissionen.
It is an important issue of the standing of this House and its relationship with the Commission.
DanishEU må som en betydelig bidragyder være meget interesseret i FN-varemærkets anseelse.
As an important provider of finance, the EU must be especially interested in the value of this UN brand.
DanishKommissærens tale i dag højner også Kommissionens anseelse.
The speech made by the Commissioner today also reflects well on the European Commission.
DanishVi skal også sætte pris på det arbejde, som formanden har gjort for at forbedre Parlamentets anseelse.
We must also appreciate the work done by our President to improve Parliament's reputation.
DanishDet ville derfor være en skam at ændre navnene, da de dermed ville miste en del af deres anseelse.
It would be a shame if they lost a little of that recognition because their names were changed.
DanishThi den som gør Uret skal få igen hvad Uret han gjorde og der er ikke Persons Anseelse.
But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done: and there is no respect of persons.
DanishKun Europa-Parlamentet er kommet ud af det med nogen anseelse.
Only this Parliament has emerged with some of its credit intact.
DanishJeg mener, at det skader Parlamentets anseelse, hvis vi fortsat planlægger så uharmonisk.
I believe that it will damage the reputation of this Parliament if we continue with such uneven timetabling.
DanishPå den anden side vil en uforholdsmæssig lang forsinkelse mindske vores troværdighed og svække vores anseelse.
On the other hand, excessive delay will damage our credibility and weaken our standing.
DanishOgså vores Forsamling bærer et ansvar for Unionens anseelse.
Parliament too has a responsibility for the Union's reputation.
DanishVi ønsker, at De gør det godt, for vi vil have, at dette formandskab giver Spanien anseelse i Europa.
We hope that you do it well, because we want this Presidency to give Spain prestige within Europe.