Dansk-engelsk oversættelse af "anselig"

DA

"anselig" engelsk oversættelse

DA

anselig {adjektiv}

volume_up
anselig (også: betydelig)
anselig (også: statelig)

Eksempelsætninger "anselig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDen vej, som de fremtidige medlemsstater må tilbagelægge, er anselig.
The distance to be covered by our future Member States is considerable.
DanishFanger skal behandles som fanger, og Patrick Kelly blev pågrebet i besiddelse af en anselig mængde sprængstof.
Prisoners have to be treated as prisoners and Patrick Kelly was found in possession of a considerable amount of explosives.
DanishEn anselig procentdel af befolkningen i industrilandene, hvor Alzheimers sygdom især konstateres, rammes i dag af denne sygdom.
The incidence of Alzheimer's disease in advanced countries, where it is mainly concentrated, is already high.
DanishI nogle medlemsstater må jeg sige, at de vedvarende energikilders bidrag til elproduktionen er anselig.
In some Member States, the contribution of renewable energy sources to the production of electrical energy is, I must say, quite considerable.
DanishAssyrerkoogen sendte så Rasjake med en anselig Styrke fra Lakisj til Kong Ezekias i Jerusalem og han gjorde Holdt ved Øvredammens Vandledning ved Vejen til Blegepladsen.
And the king of Assyria sent Rabshakeh from Lachish to Jerusalem unto king Hezekiah with a great army.
DanishTil slut, hr. formand, via tilbageholdelsen af støtten til spindhør er der efterhånden opbygget en anselig kapital til afsætningsfremme for dette produkt.
To conclude, thanks to the withdrawal of aid to flax fibre, considerable amounts have been saved to promote the sales of that product.
DanishVi afventer Deres forslag med stor interesse og tror, at vi kan bruge erfaringen fra disse fem år til at foretage en anselig forbedring af beskæftigelsesstrategien.
We eagerly await your proposals and, if we draw on experience from the past five years, we shall be able to improve the employment strategy dramatically.
DanishDen Europæiske Unions andel heri - medlemsstater og Fællesskab tilsammen - er anselig og afspejler på humanitær vis Unionens vægt og betydning.
The share provided by the European Union - the Member States and the Community together - is substantial, and is a reflection in humanitarian terms of the Union's importance and weight.
DanishUnder fordelingen opstår der en fejlprocent, som staterne har ansvaret for, og som giver anledning til betænkeligheder, især da en anselig procentdel heraf skyldes svig.
A number of errors for which the Member States are to blame occur during the distribution of funds, which makes us apprehensive, especially as a considerable percentage is the result of fraud.
DanishHr. formand, først og fremmest vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at Kvindedagen, i løbet af årene, har opnået en reel betydning, der i forhold til tidligere er anselig.
Mr President, first of all I would like to say how pleased I am that after all these years Women's Day has taken on a real importance; this is an important step forward from some time ago.